پهنه‌بندی خطر زمین‌رانش و تأثیر آن بر ناپایداری سکونت‌گاه‌‌های شهری مورد شناسی: زیباشهر گرگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه حکیم سبزواری

2 دانش آموخته ژئومورفولوژی دانشگاه حکیم سبزواری

3 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده

ناپایداری دامنه ای به ویژهخطر زمین لغزش از جمله مخاطرات عمده ای است که در مناطق شیب دار با خاک هایسست، معمولاً از فراوانی زیادی برخوردار است. منطقه تپه های زیبا شهر گرگان به دلیل گسترش تپه های لسی و خاک های کم مقاومت و هم چنین تبدیل مناطق شیبدار به مناطق مسکونی و ساخت و ساز و فعالیت های عمرانی بر روی شیروانی هابه منظور احداث راه، ساختمان و .... حساسیت ویژه ای در برابر مخاطرات زمینلغزش دارد. در این تحقیق تلاش بر این است که عوامل موثر بر ناپایداری منطقهبا تأکید بر ژئومورفولوژی مورد بررسی قرار گیرد.داده های مورد استفاده دراین تحقیق نقشه های توپوگرافی، زمین شناسی، کاربری اراضی، نقشه شهری گرگان وتصاویر ماهواره ای به همراه بازدید میدانی است. روش تحلیل نیز بر مبنایداده های موجود به صورت استقرایی است. برای تحلیل داده ها، نقشه های موردنظر به محیطGISمنتقل و با استفاده از مدلAHP به ارزیابی خطر زمین لغزش درمنطقه پرداختیم. مجموعاً 8 معیار اصلی مرتبط با وقوع پدیده زمین لغزش موردتحلیل قرار گرفت، این معیارها به عنوان نقشه های عامل هر کدام جدا گانهکلاس بندی شده و از روش های آماری و مشورت با کارشناسان متخصص ارزش گذاریشدند. نقشه نهایی تولید شده در منطقه نشان داد که عامل شیب 8/15 درصد،زمینشناسی و انعطاف پذیری خاک 28 درصد، گسل 14 درصد وکاربری اراضی3/12 درصد،بیشترین تأثیر را در بروز زمین لغزش منطقه داشته است. پس منطقه ناپایداربوده و دوری از حریم خطر بهینه تر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Zoning the Landslide Hazard and its Impact on Instability of Urban Settlements Case Study: Gorgan Zybashhr

نویسندگان [English]

  • Dr. Abolghasem Amir Ahmadi 1
  • Ramesh Tamaskani 2
  • Malihe Mohamadnia 3
چکیده [English]

Instablity of side hills specially the risk of land slide are the main hazards  in sloped area with loose soil and usually have high frequency. The hill area of Ziba shahr  in Gorgan,due to the spread of Loose hills and Low resistance soil , also, changing sloped areas into residential areas and construction and civil activities on gable roofs in order to establish  road , building  and etc. has particular sensitivity against risk of land slide .In this study, it is tried  to  investigate about  the effective factors  on  the instability of the area by emphasizing on geomorphology. Data used in this study are, topography  and Geology maps, land uses , Gorgan urban map, satellite images together with field visit. Analysis method, on the basis of the  existing  data is apriority . for data analysis ,the relevant maps transferred to GIS area and by using AHP model ,the risk of land slide in area was evaluated. Totally 8 main criteria related to land slide phenomenon were analyzed, these criteria were classified as separate map factor and were valued by Statistical methods and consult with experts. Final produced map in area showed that, slop factor 15.8 percent, geology and soil flexibility  28 percent , fault 14 percent and land use  12.3 had the most effect on land slide in area. So the area is instable and avoiding of danger limitation is optimized

کلیدواژه‌ها [English]

  • landslide
  • AHP
  • GIS
  • Rural settlements
  • Gorgan city