پیش بینی وضعیت آبدهی زاینده‌رود با استفاده از سری‌زمانی مورد شناسی: شرق جلگه اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا و اکوتوریسم، دانشگاه کاشان

2 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه اصفهان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع(مدیریت سیستم و بهره‌وری)، دانشگاه پیام نور عسلویه

چکیده

پیش‌بینی میزان آب در دسترس، یکی از مؤلّفه‌های مهم و تأثیرگذار در برنامه‌ریزی و مدیریت منابع آب بوده و برآورد آن در مقیاس‌های زمانی مختلف، از اهمیت ویژه‌ای در برنامه‌ریزی کشاورزی برخوردار است. یکی از روش‌های مطالعاتی پیش‌بینی، روش سری‌های زمانی است؛ برای این منظور، ‌ و مدل‌های مختلفی ارائه شده‌اند که از آن جمله می‌توان مدل‌های سری زمانیARIMA، MA و AR را برشمرد. در این تحقیق، عملکرد هریک از مدل‌های یاد شده در برآورد و تخمین مقادیرآتی میزان آب زاینده رود طی سال‌های1385 تا 1391 به صورت 72 سری دادۀ ماهانه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که مدل سری زمانی  AR12عملکرد بهتری نسبت به سایر مدل‌ها دارد و روند تغییرات سری زمانی را با خطای کمتری شبیه‌سازی می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prediction Zayandeh - Rood discharge using time series Case study: East of Isfahan plain

نویسندگان [English]

  • Dr. Sedighe Kiyani Salmi 1
  • Dr. Sayyed Hedayatollah Nouri 2
  • Omid Sadrzadeh Khoyi 3
چکیده [English]

Predicting the amount of available water is one of the important and effective factors in programming and managing the water resources and its estimation during various temporal scales has great importance in agricultural planning. Time series  is one of the studying methods for predicting. Various models and approaches have been proposed to achieve this purpose; including ARIMA and AR,MA temporal series models. In this research, the performance of each mentioned models during the estimation  of future amounts Zayandehrood River since 2006 to 2012 was studied as 72 monthly data series. The results showed that in comparison to all models, AR12 has a more desirable performance and simulates the time series changing trend with less error.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prediction
  • Zayanderood
  • Time series
  • Water Resources
  • ARMA
  • ARIMA
  • AR