نقش سازمان‌های ایمان‌محور در مدیریت و توسعۀ پایدار محله‌های شهری مورد شناسی: محله‌های منطقۀ 1 شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیای شهری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

2 دانشجوی دکترای گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

چکیده

به‌طورکلی، آنچه در ادبیات علمی داخل و خارج کشور مغفول مانده است، نقش سازمان‌های ایمان‌محور در مدیریت و توسعۀ پایدار محله‌های شهری است. این سازمان‌ها که به دو دستۀ قدسی و غیرقدسی تقسیم می‌شوند، به دلیل ظرفیت ایمانی‌شان دارای اثربخشی مضاعف نسبت به دیگر سازمان‌ها هستند. از یک طرف این سازمان‌ها همواره زمینه‌ساز و تقویت‌کنندۀ هویت، خاطره‌های معنوی و حس تعلق به مکان، مشارکت و تقسیم کار در شهرها و محله‌های مختلف جهان‌اند و از طرف دیگر به دلیل گستردگی ابعاد و تغییر ماهیت مسائل شهری و محله‌ای و پیچیدگی این مسائل، جامع‌نگری و توجه به ابعاد و جنبه‌های مختلف مسئله به منظور حل پایدار آن‌ها (از جمله توجه و آگاهی به اثرات عملکردی اجتماعی-اقتصادی، آموزشی و زیست‌محیطی این نوع سازمان‌های محلی) را اجتناب‌ناپذیر ساخته است. از این رو یکی از کارآمدترین ابزار‌های اجرایی سیاست‌های دولتی، سازمان‌های غیرانتفاعی هستند و سازمان‌های ایمان‌محور بارزترین جلوۀ این سازمان‌هایند که به دلیل انگیزه‌های درونی و ایمانی‌شان به‌طور مضاعف ظرفیت اجرای خط مشی‌ها را دارند. در این مقاله، سنخیت و نقش و عملکرد سازمان‌های ایمان‌محور با سازمان‌های محله‌محور در محلات منطقۀ یک شهر تهران در مدیریت و توسعۀ پایدار محله‌های شهری بررسی می‌شود. نقش سازمان‌های ایمان‌محور در مدیریت و توسعۀ پایدار محله‌های منطقه یک شهر تهران بدین قرار است: از حیث مفهومی و عملکردی، سازمان‌های ایمان‌محور با سازمان‌های محله‌محور در محله‌های منتخب منطقۀ یک شهر تهران قابل انطباق و سنخیت با همدیگر هستند و این امر موجب تقویت مدیریت و توسعۀ پایدار محله‌ای شده است. شناخت، آگاهی، تعلیم و توجه در زمینه‌های خدمات اجتماعی - آموزشی، زیست‌محیطی به‌ویژه نیازهای اساسی ساکنان از مهم‌ترین وجوه کارکردی سازمان‌های ایمان‌محور (البته با سازمان‌های محله‌محور) هستند که باعث شکل‌گیری و تقویت مدیریت و توسعۀ پایدار محله‌ای در محدودۀ مورد مطالعه (محلات منطقۀ 1 تهران)گردیده است. سازمان‌های کامیونیتی‌محور و سازمان‌های ایمان‌محور در کاهش مشکلات ناشی از فقر شهری مؤثرند. ناکافی بودن و نامشخص بودن سام‌ها، هم در ایران و هم در محدودۀ مورد مطالعه و در نتیجه عدم تشخیص دقیق این سازمان‌‌ها از دیگر سازمان‌های کامیونیتی‌محور.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Faith-Based Organizations in the Management and Sustainable Development of Urban Neighborhoods (Case Study: Neighborhoods of Region 1, Tehran)

نویسندگان [English]

  • Dr. zohre Fani 1
  • seyed mohammad rezazadeh 2
چکیده [English]

Overall, what is neglected in the scientific literature and abroad, the role of faith -based organizations in the management and sustainable development of urban neighborhoods. These organizations, which are divided into two categories: the sacred and non- sacred because of his faith in the capacity of double effect are compared to other organizations .neighborhood and complexity of these issues, a comprehensive review and consideration of different aspects in order to resolve the issue of stability (including interest and awareness of social - economic, environmental, educational and community organizations of this type) is inevitable. It is one of the most efficient means of implementing public policy, nonprofit are organizations and faith-based organizations are the most visible manifestation That's because the inner motivations and their faith have double the capacity of policy implementation. in this paper, origin, role and function of faith-based organizations, community-based organizations in the area, a neighborhood of Tehran is trying that The role of these organizations in the management and sustainable development of urban neighborhoods realized. The role of faith-based organizations in the management and sustainable development of local communities is a means of Tehran: Terms of the concept of faith-based organizations, community based organizations, elected in a neighborhood of Tehran are adaptable and compatible with each other this neighborhood has strengthened the management and sustainable development. Knowledge, awareness, education and care in the field of social services - education, the environment, particularly the basic needs of the inhabitants of the most important functional aspects of faith-based organizations (with neighborhood-based organizations) are caused by the formation and strengthening management and sustainable development of the neighborhood in the study area (area 1 neighborhoods of Tehran) has been. Community-based organizations and faith-based organizations are effective in reducing the problems of urban poverty. Sam, are insufficient and uncertain, both in Iran and in the study area, resulting in accurate diagnosis leads the world in organizations, community-based organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • function
  • faith-based organizations
  • sustainable development
  • Tehran city