پیامدهای کالبدی– فضایی ادغام روستا شهری (نظام مسکن در جماران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه خوارزمی

2 استاد دانشگاه خوارزمی

3 استادیار دانشگاه خوارزمی

چکیده

شهرنشینی فرایندی جهانی است که با تأخیر و در قرن بیستم به کشورهای درحال‌توسعه سرایت کرده است. بنابراین پدیدۀ ادغام هسته‌های روستایی در شهرها که امروزه به عنوان یک مسأله فضایی – اجتماعی در کانون توجه قرار دارد، حاصل شهرنشینی سریع و گسترش و خزش شدید کالبدی شهرها در کشورهای درحال‌توسعه است. به این ترتیب در نتیجۀ دست‌اندازی سریع و بی‌برنامۀ شهر به اراضی و فضاهای روستایی، روستاها در یک جریان غالباً سریع کارکردهای طبیعی و ذاتی خود را از دست داده و بافت کالبدی آن‌ها نیز در محاصرۀ شهر قرار می‌گیرد. این عامل سبب ایجاد ناهمگونی در ابعاد مختلف کالبدی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی در محیط‌های روستایی شد. هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی پیامدهای تحولات نظام مسکن در هستۀ اولیه و بافت فراگیر شهری جماران است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی-تحلیلی است. در این تحقیق از آزمون T در سطح 95% برای بررسی معناداری تفاوت شاخص‌ها در محدودۀ هسته‌های روستایی و بافت فراگیر شهری آن استفاده شده است. نتایج نشان داد که بافت‌های هستۀ اولیه ریزدانه‌تر و همچنین بناهای هستۀ اولیه بیشتر تخریبی و بافت فراگیر نوسازند. در ضمن، هستۀ اولیه بیشترین درصد اشغال را دارد و بیشتر ساختمان‌های آن یک و دو طبقه است. همچنین این هسته، نفوذناپذیرتر از بافت فراگیر است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آزمون T نیز بیانگر ناهمگونی و تضاد کالبدی-فضایی نظام مسکن بین هستۀ اولیه و بافت فراگیر شهری جماران است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Physical-spatial consequences of rural-urban integration (Housing system of Jamaran)

نویسندگان [English]

  • Roghayeh Shamsi 1
  • Dr. Hasan Afrakhteh 2
  • Dr. Farhad Azizpour 3
چکیده [English]

Urbanization is a global process that has spread to developing countries in the twentieth century .The integration of villages into cities is a result of rapid urbanization in developing countries. Today it is a spatial-social problem. With the rapid expansion of cities into surrounding villages, take their natural functions. This creates a disparity in the various aspects of physical, economical, social, cultural and environmental issues in the villages.The main objective of this  research is to  investigate the impact of housing reform in urban and rural primary texture of  Jamaran. This research from the objective point of view is an applied one and from nature and method is a descriptive- analytical method. T test at 95% level has been used in this research for studying the significant difference of the indices in the rural areas and the urban textures . The results showed that rural textures  is minor. Buildings on the rural textures is degradation ,and in the urban textures, is newer .highest Building density is in the rural textures. Most of buildings in the rural textures are  one and two storeys. Rural textures have a lower permeability than the  urban textures .
T-test results showed,  there is physical-spatial heterogeneity of housing system between rural and urban texture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • rural-urban integration
  • physical-spatial consequences
  • primary rural texture
  • urban texture Jamaran