اثر عوامل انسانی بر شکل‌گیری بنگاههای صنعتی در استان‌های ایران با تأکید بر رهیافت داده‌های تابلویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، عضو هیأت علمی گروه اقتصاد و کارآفرینی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی

2 استادیار، مدیرگروه و عضو هیأت علمی گروه کارآفرینی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی ، دکترای مدیریت

3 کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی، مدرس کارآفرینی، دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

انسان­‌ها به طور طبیعی با محیط اطراف خود در تعامل هستند. زمانی‌که افراد در منطقۀ به خصوصی تصمیم به راه اندازی بنگاه خود می‌گیرند، ناگزیرند اثر برخی از عوامل انسانی را در این اقدام خود در نظر بگیرند. اهمیت درک این موضوع، در ادامۀ فعالیت بنگاه‌ها و موفقیت یا عدم موفقیت آنان و نیز فراهم آوردن موجبات توسعۀ اجتماعی و اقتصادی در آن منطقه، نمایان می‌گردد. چرا که کارآفرینان و سیاستگذاران با آگاهی از این عوامل خواهند توانست برای پیشرفت خود و مناطق مختلف کشور، به طور دقیق و صحیح هدف‌گذاری نمایند. هدف از این پژوهش، شناسایی تأثیر عوامل انسانی بر شکل‌گیری بنگاه­‌های صنعتی در کلیۀ استان‌های ایران است. مطالعۀ حاضر از نوع توصیفی ـ علّی معلولی بوده که در آن عوامل انسانی در سه شاخص جمعیت، درآمد خانوارها و نرخ بیکاری تشریح شده و مدل اقتصاد سنجی با استفاده از روش داده‌های تابلویی برآورد گردیده است. داده‌های مورد نیاز پژوهش از مرکز آمار ایران برای دورۀ زمانی 1390- 1386 به تفکیک 30 استان کشور گردآوری شده و با استفاده از دو نرم افزارEviews.6  و Stata.12 از طریق مدل اثرات ثابت مورد تحلیل قرار گرفته ‌است. نتایج حاصل از این مطالعه معنی‌دار بودن معادلۀ رگرسیون را تأیید کرد. همچنین مشخص گردید سه عامل انسانی جمعیت، درآمد خانوار‌ها و نرخ بیکاری اثر منفی و معنی‌داری بر شکل‌گیری بنگاه‌‌های ی صنعتی در کلیۀ استان­های ایران دارند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of human factors on the industrial enterprise formation in Iran’s provinces with an emphasis on panel data approach

نویسندگان [English]

  • Dr. Sohrab Delangizan 1
  • Dr. Nader Naderi 2
  • Arezu Farajzadeh 3
چکیده [English]

People interact with their surroundings naturally. When the individuals decided to launch own firm in the special area, they compelled to consider the effect of human factors in their action. The importance of this subject is shown continuing their activities, the success or failure of firms and as well as providing social and economic development in the region. Since entrepreneurs and policy makers by awareness of these factors to improve own and different areas of the country will be able to target very precisely.
The aim of this study is to survey the impact of human factors on the industrial enterprise formation in Iran’s all provinces. This is a descriptive, cause-effect study which thehuman factors explained in three indexes of population, household income and the unemployment rate and the econometric model is estimated by using panel data. The required data has obtained from the Statistical Center of Iran, for the period 2007 - 2011 specialized for the 30 provinces and using of Eviews.6 and Stata.12 software and analyzed by fixed effects model. The research results confirmed the significant regression equation. Also it showed that three human factors of population, household income and unemployment rate have a negative and significant effect on the industrial enterprise formation in Iran’s provinces.

کلیدواژه‌ها [English]

  • industrial enterprise formation
  • Entrepreneurship
  • human factors
  • Panel Data