شناسایی و رتبه‌بندی فعالیت‌های مزیت‌دار صنعتی استان کرمان به منظور جهت‌دهی سیاست‌های منطقه‌ای در بخش صنعت (با اتکا به روش‌های تحلیل عاملی و منطق فازی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد پردیس بین‌الملل دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی و تعیین رشته فعالیت‌های صنعتی مزیت‌دار و پربازده استان کرمان بر مبنای کدهای 2رقمی آیسیک برای شناسایی اولویت‌های سرمایه‌گذاری صنعتی است. از این رو در این تحقیق تلاش شده است تا با استفاده از شاخص‌های مناسب و با بهره‌گیری از روش تحلیل عاملی و منطق فازی، فعالیت‌های اولویت‌دار بخش صنعت استان تعیین شود. روش تحقیق، اسنادی و جامعۀ آماری مورد مطالعه شامل همۀ کارگاه‌های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر استان کرمان بر اساس کدهای 2رقمی آیسیک و بر پایۀ اطلاعات سال 1389 است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که رشته فعالیت‌های «تولید فلزات اساسی»، «تولید محصولات لاستیکی و پلاستیکی»، «تولید کاغذ و محصولات کاغذی» و «صنایع مواد غذایی و آشامیدنی» با توجه به وجود مزیت‌های بالا و توان توسعۀ مناسب در مقایسه با سایر فعالیت‌های صنعتی از بیشترین اولویت سرمایه‌گذاری صنعتی برخوردارند.
طبقه‌بندی JEL : O25,, O53C40

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and classification of industrial advantageous activities in Kerman province in order to direct regional policies in industrial sector (Factorial Analysis and Fuzzy Logic Approach)

نویسندگان [English]

  • Reza Zeinalzadeh 1
  • Dr. Mehdi Khodaparast Mashhadi 2
چکیده [English]

The present research is aimed to study and determine industrial advantageous activities with high output in Kerman province based on two-digit ISIC`s codes in order to identify industrial investment. In the  present research, it has been attempted to determine preferential activities of industrial sector using appropriate indices, factorial analysis and fuzzy logic. Research methodology is documentary and statistical population includes all industrial workshops where ten people are working. Most regions of Kerman province are based on ISIC two-digit codes and information of year 2010. Results showed that activities of “production of main metals”, production of elastic and plastic products”, “production of paper and paper products” and “industries of food and drinkables” with respect to high advantages and appropriate development are the most preferable for industrial investment in comparison with other industrial activities.
JEL classification: O25, O53, C40

کلیدواژه‌ها [English]

  • Advantageous Industries
  • Factorial Analysis
  • Fuzzy logic
  • Investment Preferences
  • Kerman Province