عوامل مؤثر بر توسعۀ گردشگری فرهنگی با رویکرد جذب گردشگران خارجی در ایران مرکزی مورد شناسی: شهر یزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور تهران

2 استادیار دانشگاه پیام نور اصفهان

3 دانشیار دانشگاه ارومیه

چکیده

گردشگری فرهنگی، بخش مهمی‌از گردشگری یک کشور یا مناطق فرهنگی است که تاریخ مردم، آداب و سنن، هنر، ارزش‌ها و سبک زندگی آنها در این مناطق جغرافیایی از مهمترین مؤلفه مؤلفه‌های آن محسوب می‌می‌شوند. هدف از این پژوهش بررسی عوامل مؤثر در توسعه گردشگری فرهنگی از دیدگاه گردشگران خارجی در شهر یزد است. نوع پژوهش کاربردی و روش بررسی آن توصیفی - تحلیلی است. جامعه آماری 169 گردشگر خارجی در سال 1393 بر اساس نمونه‌گیری کوکران و همچنین روش منظم یا سیستماتیک است. برای جمع‌آوری اطلاعات از روش کتابخانه‌ای (اسنادی) و میدانی استفاده شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌‌دهد 9/66 درصد از گردشگران خارجی معتقدند، ضعف مدیریت و عدم اجرای پروژه‌ها در زمینۀ گردشگری فرهنگی تا حد زیادی ‌می‌تواند، توسعۀ گردشگری فرهنگی را با مشکل جدی مواجه سازد. در این رابطه، 2/75 از گردشگران تأثیر تبلیغات مفید و مؤثر را که دربرگیرندۀ ارزش‌های تاریخی، سنتی و معماری کویری است، در  جذب گردشگران فرهنگی بسیار مهم و اساسی می‌دانند. نتایج ضرایب استاندارد شده مدلساختاریتحقیقوسطحمعناداری (0021/0 =) به‌دستآمدهنشان می‌دهد که نقش تمام هفت مؤلفه، در توسعه گردشگری فرهنگی بسیار ضروری است؛ چرا که معنی‌داری تمام مؤلفه‌ها بیش از 96/1 است. نتایج مدل ساختاری مؤلفه‌های مدیریت در حوزۀ گردشگری فرهنگی شهر یزد، نشان می‌دهد تأثیرات مستقیم چگونگی ادارۀ همزمان جاذبه‌های تاریخی، میزان سرمایه‌گذاریشان درصنعتگردشگری، به ترتیب برابر با 74/6 و 09/6 است. همچنین در بین مؤلفه‌های مورد بررسی، مؤلفه‌های آموزش در حوزۀ گردشگری فرهنگی، دارای نقاط ضعف اساسی بوده است. در نهایت راهکارهایی جهت توسعه مطلوب و پایدار گردشگری فرهنگی در سطح شهر یزد ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effective Factors on Development of Cultural Tourism with The Approach to attracting Foreign Tourists in Central Iran (Case Study: Yazd city)

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammad Zare Ashkezari 1
  • Mohsen Saghaei 2
  • Mir Najaf Mousavi 3
  • Reza Mokhtari Malekabadi 2
چکیده [English]

Cultural tourism is an important part of tourism in a country or cultural regions that the people's history, traditions, art, values ​​and lifestyle are considered as the most important components in this geographic areas. Purpose of this study is to investigate the Effective Factors on development of cultural tourism from the view point  of foreign tourists in Yazd city. Type of Research is applied and it’s Method is analytical - descriptive. Statistical Society is   169 foreign tourists in year 2014 based on Cochran Sampling and also Regular and systematic method. For collecting information,  library and field methods have been used . Research findings suggest that 66.9 percent of foreign tourists believe that poor management and lack of performing  projects in field of cultural tourism to a large extent can faced the development of cultural tourism with the serious problem. In this regard, 75.2% of tourists believe that the impact of useful and effective advertisement which covers the historical, traditional and architecture  values of Kavir, has a great importance and essential effect for attracting cultural tourists.  In this regard, 75.2 percent of tourists believe that they know very important and fundamental impact of useful and effective advertising to attract of cultural tourists on Historical values, traditional and Architecture.  Obtained standardized coefficients of Structural model in research and level of significance (- 0.0021) shows that the role of  all seven components in development of cultural tourism is very important because that significance of  all components are greater than 1.96. Results of the structural model of Management Components In the field of Cultural tourism  of Yazd city shows that  direct effects of how the concurrent administration of historic attractions, amount of investment in tourism industry respectively Equal to 6.79 and 6.09. Also among the components of examined, Components of education have been fundamental weaknesses in the field of ​​cultural tourism. finally, proposed solutions for optimal and sustainable development of cultural tourism in Yazd city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Culture
  • Cultural Tourism
  • Development
  • Structural Equation Modeling
  • Foreign Tourists
  • Yazd City