ارزیابی سازگاری کاربری اراضی بر اساس مدل GIS-AHP و بررسی الگوی توزیع کاربری‌ها و تأثیرات آن‌‌ها بر کیفیت زندگی شهری مورد شناسی: بافت قدیم شهر کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشکدۀ عمران، دانشگاه صنعتی سیرجان، کارشناس ارشد شهرسازی – برنامه‌ریزی شهری و منطقه ای

2 عضو هیأت علمی دانشکدۀ عمران، دانشگاه صنعتی سیرجان، کارشناس ارشد سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور

چکیده

توزیع نامناسب کاربری‌های شهری و بی‌توجهی به مؤلفه‌های مکانی – فضایی تصمیم‌گیری همچون سازگاری کاربری اراضی شهری از جمله دلایل اصلی در از بین رفتن کیفیت زندگی در بافت‌های شهری است؛ بنابراین، تحلیل چگونگی قرارگیری کاربری‌های مختلف در کنار هم و بررسی الگوی توزیع آن‌ها اهمیت اساسی دارد. از این رو این مقاله در صدد است با استفاده از مدل‌هایی که توانایی تلفیق تعداد زیادی معیارهای کمی و کیفی را به صورت همزمان دارند، مانند مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و تلفیق آن در قالبسیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) با قابلیت نمایش مکانی پدیده‌ها، به ارزیابی نحوۀ سازگاری اراضی وضع موجود در قالب نقشه‌های GIS در بافت قدیم شهر کرمان بپردازد و نقشۀ نهایی خروجی این مدل را ارائه کند. همچنین جهت بررسی توزیع کاربری‌ها در محدودۀ مطالعاتی از روش نزدیک‌ترین مجاورت (RN) استفاده شده است. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی – تحلیلی و از شاخۀ میدانی است. نتایج تحلیل‌ها حاکی از آن است که کاربری‌ها در بافت قدیم شهر کرمان در وضع موجود از نظر سازگاری، نظام توزیع و الگوی همجواری، هماهنگی چندانی با معیارهای برنامه‌ریزی شهری ندارند و این موضوع کیفیت زندگی شهری در سطح محدوده را تحت تأثیر قرار داده است. بیشترین سازگاری بین کاربری‌ها در بین کاربری مسکونی دیده می‌شود به گونه‌ای که 89 درصد از کاربری‌های مسکونی در حالت کاملاً سازگار و نسبتأ سازگار با همجواری‌های خود قرار دارند، از طرفی بی‌نظمی و تصادفی بودن پخش کاربری‌ها در سطح بافت قدیم شهر کرمان بسیار به چشم می‌خورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Land use Compatibility Assessment Based on GIS-AHP model and Study the Usages Distribution Pattern and their Impact on the Quality of Urban Life (Case study: the old texture of Kerman city)

نویسندگان [English]

  • Sedighe Meymandi Parizi 1
  • Abdoleza Kazemi Nia 2
چکیده [English]

Inappropriate distribution of urban usages  and disregarding the spatial –location components of decision making ,  including  the compatibility of urban land uses are of the main reasons for the loss of quality of life in urban contexts. Therefore, analysis  of  the arrangement  of different uses  together and  study of their distribution pattern is essential. Therefore, this article tries to use the models which simultaneously able to integrate a great number of quantitative and qualitative criteria like  Analytic Hierarchy Process(AHP) and their integration in the form of  Geographic Information System(GIS) with the capability of location displaying of phenomenon evaluates the compatibility of the land of status quo in the form of GIS maps in the old texture of Kerman city and the final out put map of this model has been presented .Also ,in order to evaluate the distribution of land uses in the study, the closest proximity (RN) has been used. The current study is a descriptive - analytical type and  of field branch. The results indicate that the uses in the old texture of Kerman in the status quo in terms of compatibility, the system of distribution and proximity pattern, is not so compatible with the urban planning criteria and such issue has affected on the quality of urban life in the area. The most compatibility can be observed in the residential uses , so that 89% of residential uses are  placed at fully compatible and relatively compatible with their neighborhoods. Also disorder and randomness of uses distribution can easily and much  be seen in the old texture of Kerman city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • land use compatibility
  • GIS-AHP model
  • uses distribution
  • quality of life
  • old texture of Kerman