تحلیل کیفیت زندگی شهری و رابطۀ آن با مشارکت شهروندان در امور شهری مورد شناسی: شهر نقده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیای انسانی، دانشگاه شهیدبهشتی

2 دانشجوی دکترای جغرافیا و مدرس دانشگاه، دانشگاه خوارزمی

3 کارشناس ارشد مهندسی شهرسازی (گرایش برنامه‌ریزی شهری)

چکیده

رشد جمعیت و شهرنشینی باعث کاهش کیفیت زندگی شهروندان شده و دستیابی به پایداری شهری را با مشکل مواجه نموده است. تحقیق حاضر با هدف تحلیل کیفیت زندگی شهری و رابطۀ آن با مشارکت شهروندان در امور شهری تدوین شده است. این پژوهش از نوع کاربردی بوده و در تدوین آن از روش توصیفی ـ تحلیلی و همبستگی برای استفاده شده است. گردآوری داده‌ها با دو روش اسنادی و میدانی (استفاده از پرسشنامه) بوده است. جامعه آماری پژوهش را کلیه ساکنان شهر نقده در بهار 1393 تشکیل می‌دهند که با بهره‌گیری از فرمول کوکران 380 نفر به‌عنوان حجم نمونه انتخاب و به شیوه نمونه‌گیری تصادفی ساده مورد بررسی قرارگرفته‌اند. در تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آماری نظیر آزمون T، رگرسیون چند متغیره و مدل تحلیل مسیر استفاده شده است. همچنین پایایی پرسشنامه با آلفای کرونباخ و اعتبار سازه‌ای آن با تحلیل عاملی مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس تحلیل‌های انجام‌شده با آزمون T تک نمونه‌ای، شاخص‌های ابعاد سلامت روانی و کیفیت محیط شهری در سطحی متوسط از کیفیت قرارگرفته و ابعاد سلامت اقتصادی، سلامت اجتماعی، سلامت جسمانی، محیطی در سطحی پایین تر از حد متوسط قرار دارند. استفاده از مدل تحلیل مسیر نشان می‌دهد که مقدار ضریب تعیین 0.992 از مجموع تغییرات متغیر وابسته توسط مدل تحلیلی پژوهش را تعیین می‌کند که در آن کیفیت محیط شهری با ضریب 0.323 و سلامت جسمانی با ضریب 0.276، تأثیرگذارترین بُعد بر مشارکت شهروندان در امور شهری بوده‌اند. بر این اساس می‌توان بیان نمود که مجموعه کیفیت زندگی و محیط شهری ابعاد اجتماعی، جسمانی، فرهنگی، محیطی و کیفیت محیط شهری، در مشارکت شهروندان در امور شهری تأثیر مستقیم و غیرمستقیم داشته و بین آن‌ها رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing quality of urban life and its relationship with citizens' participation in municipal affairs (Case Study: Nagadeh city)

نویسندگان [English]

  • Dr. Hassan Esmaeilzadeh 1
  • Shamsy Saleh pour 2
  • Yaghoub Esmaeilzadeh 3
چکیده [English]

Population growth and urbanization has caused the decrease of the citizen's life quality and access to  urban sustainability is difficult. Quality Study of life in urban areas is one that has been widely addressed in recent years. The present study has been written aimed to analyze the quality of urban life and its relationship with citizen participation in municipal affairs.The present study is an applied and descriptive – analytical and correlational methods. Data were collected by two methods  of field and documentary and  using questionnaires. The population society  consisted of all residents of the Nagadeh town in spring 2014 , which by  using Cochran formula 380 people selected as the sample size and have been studied by simple random sampling method. In analyzing the data,statistical methods such as T-test, multiple regression and path analysis model were used. Cronbach's alpha reliability and structural validity was assessed by factor analysis. Based on the analysis performed with the T-test, single sample, are Indicators of mental health and the quality of the urban environment in the average level of quality andEconomic health Dimensions, social health, physical health, the environment are at a level lower than average. Using path analysis shows that the coefficient of determination of 0.992 variability determined by the research analytical model of the quality of the urban environment with coefficient 0.323 and, physical health with coefficient 0.276 were the most effective citizen's participation in urban affairs.Accordingly, it can be concluded that in the quality of life and urban environment, social dimensions, physical, cultural, and environmental quality of urban environment, have direct and indirect impact on the citizen participation in the urban affairs and between there is a positive and significant relationship between them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • quality of life
  • Environmental quality
  • Citizen Participation
  • Nagadeh