پیش‌‌بینی ترافیک تولیدی از کاربری‌‌های شهری مورد شناسی: شهر نیشابور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، ایران، تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور، ایران، تهران

چکیده

هدف تحقیق حاضر، تعیین سهم عوامل مختلف در پیش‌‌بینی میزان تولید ترافیک از کاربری‌‌های شهری در بخش مرکزی شهر نیشابور است. به این منظور، از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی در قالب همبستگی از نوع پیش‌‌بین استفاده شده‌‌است. برای گردآوری داده‌‌های مورد‌نیاز از پرسشنامۀ محقق‌ساخته بهره‌برداری شده‌است. برای تأثیر تغییرات مربوط به هر‌یک از کاربری‌‌های شهری، ابتدا نظر متخصصان و مدیران مرتبط با امر ترافیک پرسیده شد و برای مقایسۀ این نتایج، نسبت‌به گردآوری داده‌‌های میدانی نیز اقدام شد. نمونۀ مورد‌نظر در بخش نظر‌سنجی از افراد بر‌اساس جدول مورگان 60 نفر تعیین شد که این افراد به دو گروه مساوی 30 نفری برای افراد شاغل در بدنة مدیریت شهری و سایر افراد تقسیم شدند. داده‌‌های گردآوری‌شده از این طریق با استفاده از نرم‌افزارهای مختلف به‌خصوص SPSS و مدل‌‌های آمار توصیفی و استنباطی از‌جمله خی‌دو و تحلیل رگرسیون چند‌متغیّره، تجزیه‌و‌تحلیل شد. نتایج نشان داد که از بین تمام عوامل مورد بررسی (تعداد شاغلان در هر کاربری، محل استقرار، میزان تراکم و نوع عملکرد)، تنها تعداد شاغلان در هر کاربری (تعداد مدیران و کارمندان دائمی و موقت در‌برابر سایر مؤلفه‌‌های هر کاربری و یا عملکرد) می‌‌تواند میزان تولید ترافیک هر کاربری (عملکرد شهری) را به‌طورِ معناداری پیش بینی کند (000/0=P)؛ اما افزودن هر‌یک از متغیّرهای محل استقرار، میزان تراکم و نوع عملکرد به متغیّر تعداد شاغلان، نمی‌‌تواند قدرت پیش‌‌بینی تولید ترافیک را به‌طورِ معناداری افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting the Generated Traffic From Urban Land Uses (Case Study :Neyshabur City)

نویسندگان [English]

  • Dr.rostam Saberifar 1
  • Ahmad Khaderiyan 2
چکیده [English]

The purpose of this study is to determine the contribution of various factors to predict the amount of traffic generated by urban users in the central part of Neyshabur city. For this purpose, a descriptive and analytical research method has been used in the form of correlations of the predictor type. A researcher-made questionnaire was used to collect the required data. For the impact of changes related to each urban user, firstly, experts and managers related to traffic were questioned.in order to compare these results, field data was also collected. The sample was 60 people in the Morgan table. The subjects were divided into two equal groups of 30 people for the staff working in the urban management body and other people. The collected data were analyzed using SPSS software, descriptive and inferential statistics such as Chi-square and multivariate regression analysis. The results showed that among all the factors studied (number of employees per user, location, density and type of function), only the number of employees per user (the number of permanent and temporary directors and employees against the other components of each user and Or performance) can predict the amount of traffic generated by each user (urban performance) (P = 0.000). But adding any of the variables of the location, density and type of performance to the number of employees can not significantly increase the predictive power of traffic generation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Traffic Generation
  • Commercial Use
  • Neyshabour City
برتون، مایکل. (1369). برنامه‌ریزی حمل‌و‌نقل. ترجمۀ محمد‌حسن شهیدی. تهران: سازمان ترافیک. چاپ اول.
پور عزیزی ، محمد ابراهیم و آل شیخ، علی اصغر. (1389) . ارائه سرویس های مکانی تعامل پذیر در نمایش و پردازش مشاهدات سنجنده ها نمونه موردی تهران. مجله سنجش از دور و Gis ایران. دانشگاه شهید بهشتی، شماره 1، صص 19-1.
تشت‌زر، منوچهر. (1382). تسریع حرکت تسهیل دسترسی، لزوم تلفیق برنامه‌های حمل‌و‌نقل و کاربری زمین، شهرداری‌ها. وزارت کشور،  سال دوازدهم، شمارۀ 55-56، صص 23-12.
خادریان، احمد. (1394). بررسی میزان ترافیک تولیدی از کاربری‌های شهری. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری. دانشگاه پیام نور مرکز فردوس.
رفیعیان، مجتبی؛ رضا‌زاده، راضیه؛ محمدی آیدغمیش، فاطمه. (1391). توسعۀ اجتماعی محلی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشارکتی در رویکرد دارایی مبنا، برنامه‌ریزی و آمایش فضا. دانشگاه تربیت مدرس، سال دوازدهم، شمارۀ 6، صص 56-37.
رفیعیان، مجتبی؛ پورجعفر، محمد‌رضا؛ تقوایی، علی‌اکبر؛ صادقی، علی. (1392). ارائۀ فرایند طراحی شهری اجتماعات محلی با تأکید بر رویکرد توسعۀ حمل‌ و‌ نقل‌ محور، توسعۀ شهری. داشکاه فردوسی، سال دوم، شمارۀ 6، صص 74-59.
زریونی، محمد‌رضا. (1376). برنامه‌ریزی حمل‌و‌نقل، آبادی. وزارت راه و شهرسازی، سال اول، شمارۀ 2، صص 24-12.
سلطانی، علی. (1391). ارزیابی رضایتمندی مسافران از کیفیت سیستم اتوبوسرانی با استفاده از مدل رگرسیون رتبه‌ای (نمونه: شیراز)، مطالعات شهری. دانشگاه کردستان، سال اول، شمارۀ 2، صص 112-101.
سلطانی، علی؛ سقاپور، طیبه؛ ایزدی، حسن؛ پاکشیر، عبدالرضا. (1391). تولید سفرهای درون‌شهری و تأثیرپذیری از تنوع کاربری زمین (نمونۀ موردی: چهار محدودۀ مسکونی در شهر شیراز)، مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای. دانشگاه اصفهان، سال دوازدهم، شمارۀ سوم، صص 16-1.
سلطانی، علی؛ فلاح منشادی، افروز. (1391). یکپارچه‌سازی سیستم حمل‌و‌نقل راهکاری در‌جهتِ دستیابی به حمل‌و‌نقل پایدار (نمونۀ موردی: کلان‌شهر شیراز)، مطالعات شهری. دانشگاه کردستان، سال دوم، شمارۀ 5، صص 60-47.
شورای اسلامی شهر نیشابور. (1394). مصوبات شورای شهر در شش ماهۀ اول سال 1394، نیشابور: شورای اسلامی شهر نیشابور.
صابری‌‌فر، رستم؛ آخوندی، محمد علی. (1392). برنامه‌ریزی شهری در انقلاب سوم شهری. مشهد: انتشارات اقلیدوس. چاپ اول.
صابری‌‌فر، رستم؛ مزرعاوی، عماد. (1390). مقدمه‌ای بر توسعۀ پایدار شهری. اهواز: انتشارات کتیبۀ سبز. چاپ اول.
علی‌‌الحسابی، مهران؛ سلمان مرادی. (1390). تبیین مفهوم توسعۀ مبتنی‌بر حمل‌و‌نقل عمومی و معیارهای تعیین مراکز آن (مطالعۀ موردی: خط 1 مترو شیراز)، فصلنامۀ علمی-پژوهشی هنرهای زیبا (معماری و شهرسازی). دانشگاه تهران، سال دوازدهم، شمارۀ 41، صص 47-32.
فاروقی، فرزین. (1392). برنامه‌ریزی ترابری شهری و توسعۀ اجتماعی، مطالعات شهری. دانشگاه کردستان، دورۀ 1، شمارۀ 6، صص 104-89.
فخارزاده جهرمی، علیرضا؛ ناریان، بابک (1382). ضرورت و تبیین زمینه‌هایی از بهینه‌سازی در مدیریت فعلی حمل‌و‌نقل شهری کشور، علوم پایه. دانشگاه الزهرا، سال شانزدهم، شمارۀ 2، صص 55-40.
قدمی، مصطفی؛ لطفی، صدیقه؛ خالق‌نیا، کوکب. (1392). بررسی تأثیر‌ سیاست‌های فضایی بر ساختار فضایی شهری با تأکید بر تراکم ساختمانی (مطالعۀ موردی: تهران)، مطالعات شهری. دانشگاه کردستان، سال اول، شمارۀ 6، صص 104-89.
مصاحب، سید مجدالدین؛ طالعی، محمد؛ عبادی، حمید؛ سلطانی، علی. (1388). برآورد ریزشبیه‌ساز دسترسی به خدمات شهری: روشی مبتنی‌بر سامانۀ اطلاعات مکانی و تلفیق حمل‌ و ‌نقل و کاربری، سنجش از دور و GIS ایران. دانشگاه شهید بهشتی، سال اول، شماره 2، صص 62-45.
هگت، پیتر. (1381). جغرافیا ترکیبی نو. ترجمۀ شاپور گودرزی‌نژاد. جلد دوم. تهران: سمت. چاپ اول.
Aurand, A. (2010). Density, Housing Types and Mixed Land Use: Smart Tools for Affordable Housing? Urban Studies, 47(5) 1015–1036.
Boarnet, M; Handy, S. (2010). DRAFT Technical Background Document on the Impacts of Residential Density Based on a Review of the Empirical Literature. http://www.arb.ca.gov/cc/sb375/ 5.9.pdf, 15/5/2010.
Cascetta, M. (2009). Land use and traffic. London: Bradly.
Hill, M. (2005). Urban Settlement and land Use. London: Hodder Murray.
Jahanshahloo, L; Amini, A. (2005). Urban planning and its role in achieving sustainable urban transport. Islamic Azad University. Tehran: Science and Research Branch.
Limanond, T; Niemeier, D. (2003). Accessibility and Mode-Destination Choice Decisions: Exploring Travel in Three Neighborhoods in Puget Sound. WA. Environment and Planning B. 2(30). 219-238.
Mahmoodi, A. (1994). Land use and urban transport. Journal of Geographic Research. 2 (33) 91-92.
The World Bank. (1990). Urban Transport and City Efficiency, In a World Bank Policy Study, UN, New York.
Zegras, P. (2004). The influence of land use on travel behavior: empirical vidence from Santiago de Chile. Transportation Research Board (TRB). 83th Annual Meeting. Washington, D.C: CD-ROM.
Hutchison, H. (2010), Controlling capital? Legal restrictions and the asset composition of international financial flows. Journal of International Money and Finance. 29 (2010) 828–839