بررسی نگرش روستاییان به مقولۀ مشارکت در روستاها با هدف کاهش محرومیت در شهرستان رومشگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو باشگاه پژوهشگران و نخبگان، واحد خرم‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم‌آباد، ایران

2 دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

مشارکت مردمی در سطوح مختلف یکی از راهبردهای کاهش محرومیت جامعۀ روستایی در ابعاد مختلف به‌شمار می‌‌رود و می‌تواند نقش مؤثری در افزایش آگاهی مردم در ارتباط با حقوق مدنی و شهروندی به‌منظورِ دخالت در مدیریت روستاها، امور نهادها و دفاع از حقوق مردم روستایی به‌دنبال داشته باشد. در این مقاله تلاش شد تا نگرش مردم و مدیران روستایی نسبت‌به مشارکت مردمی در سطوح مختلف مورد بررسی قرار گیرد. روش تحقیق در این مطالعه، ازنظرِ هدف، کاربردی و ازنظرِ روش، توصیفی- تحلیلی و همبستگی است که بخش عمده‌‌‌ای از داده‌‌های آن براساسِ مطالعات میدانی (پرسشنامه، مشاهده و مصاحبه) و با روش نمونه‌‌گیری تصادفی (320 نفر نمونه در سطح منطقه) گردآوری شده‌است. یافته‌‌های مطالعه براساسِ نتایج به‌دست آمده از آزمون‌‌های همبستگی پیرسون نشان می‌‌دهد که ارتباط معنی‌داری بین همۀ شاخص‌‌های موردنظر وجود دارد؛ ولی در اکثر مؤلفه‌ها کمتر از حد مطلوبیت عددی (3) موردنظر ارزیابی ‌شده‌است. همچنین در توزیع فضایی رابطه بین سطوح مشارکت مردمی و کاهش محرومیت جامعه فقط در دو روستای ولیعصر و رشنوده همبستگی مستقیم و نسبتاً کاملی ازلحاظِ ابعاد مشارکت در محدودۀ موردمطالعه وجود دارد و در دیگر روستاها ضعیف برآورد شده‌است؛ بنابراین با توجه به یافته‌‌ها، راهکارهایی شامل ایجاد تشکل‌‌های مردمی مرتبط با آموزش مردم در‌جهتِ کاهش محرومیت جامعۀ روستایی، ایجاد بسترهای اجتماعی- فرهنگی موردنیاز برای بالا‌بردن میزان مشارکت مردم در ابعاد مختلف توسعۀ روستایی، ایجاد انگیزه برای شرکت خودجوش مردمی در تهیه، تصویب و اجرای طرح‌‌ها و غیره پیشنهاد شده‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Surveying the Villagers' Attitudes Toward Participation in Villages With the Aim of Reducing Deprivation in Romeshgan Township

نویسندگان [English]

  • Ahmad Romiyani 1
  • Dr.Aliakbar Anabestani 2
  • Marziye Hadipoor 3
چکیده [English]

Public participation at different levels is considered as one of several strategies to reduce deprivation in rural communities. Thus, it can play an important role in increasing people's awareness about civil and citizenship rights, affect the management of villages and institutions affairs, and defend the rights of rural people. Therefore, in this article it has been tried to examine the approach of people and the leaders of villages about public participation at different levels. The present study is objectively an applied research, and also descriptive- analytical and cross-correlation in view of method, in which the bulk of the data were collected at the regional level based on field studies (questionnaires, observations and interviews) and by random sampling from 320 samples. According to the results of Pearson correlation test, the obtained results of the study showed that there was a significant correlation between all indicators, but in most cases it found to be less-than-desirable Numeric limit (3). Also during spatial distribution of relationship between levels of public participation and deprivation reduction in the society, only two villages (Vali-e-Asr and Rashnodeh) showed direct correlation in terms of participation in the study area, but the correlation was weak amongst other villages. Thus, according to the findings, several solutions are suggested including creating public organizations related to training people to reduce deprivation in rural communities, creating socio-cultural contexts requirement to increase the participation of people in different aspects of rural development, and providing motivation for spontaneous public participation in the preparation, adoption and implementation of the plans, etc.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Levels of participation
  • Accountability
  • Deprivation
  • Rural community development
  • Romeshgan city
-         اسدی، زینب، پور رمضان، عیسی و مولایی هشجین، نصرالله(1395)، نقش مشارکت در توسعه روستایی بخش خشک بیجار شهرستان رشت، فصلنامه اقتصاد و توسعه روستایی، سال پنجم، شماره 1، بهار 1395، پیاپی 15،صص82-61.
-         بهرامی، علی(1383)، فرایند برنامه‌ریزی توسعه روستایی، مجموعه مقالات کنگره توسعه روستایی، چالش‌ها و چشم‌اندازها، موسسه آموزش عالی و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، صص 160-145.
-         توکلی، مرتضی،کیانی، اکبر و هدایتی، صلاح(1389)،تأثیر مناطق نمونه گردشگری در محرومیت‌زدایی از دیدگاه اجتماعات محلی، مطالعه موردی، منطقه اورامان تخت کردستان، مطالعات  و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای، سال دوم، شماره ششم، پاییز 1389، صص94-73.
-         خسروی نژاد، علی‌اکبر(1391)، برآورد فقر و شاخص‌های فقر در مناطق شهری و روستایی، فصلنامه مدل‌سازی اقتصادی، سال ششم، شماره 2، پیاپی 18، تابستان 1391، صص 60-39.
-         رسول­زاده، محمد( 1387)، ارائه الگوی مفهومی از شاخص­های پایداری در توسعه روستایی، مجموعه مقالات اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران 5 3 دی ماه، اهواز، صص 22 – 17.
-  رضوانی، محمدرضا (1381­). برنامه‌ریزی توسعه روستایی ،(مفاهیم، راهبردها و فرآیندها)، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، صص 240 -221.
-  رضوانی، محمدرضا(1382)، توسعه روستایی، اهمیت و ضرورت آن در محرومیت‌زدایی، پژوهش‌های اجتماعی اسلامی، شماره 43 و 44، صص 275-262.
-  سلیمی، فاصله. (1389)، مشارکت اجتماعی در مدرسه، نشریه رشد آموزش علوم اجتماعی، دوره 13، شماره 3،ص59.
-  عنابستانی، علی‌اکبر، شایان، حمید، تقی لو، علی‌اکبر و خسرو بیگی، رضا(1391)، تحلیل عوامل ساختاری مؤثر بر مشارکت روستاییان در توسعه‌ی نواحی روستایی، مطالعه موردی: شهرستان ایجرود- استان زنجان، تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، سال دوازدهم، شماره 24، بهار 1391، صص45-25
-  عنابستانی، علی‌اکبر، خسرو بیگی، تقی لو، علی‌اکبر(1392)، بررسی الگوی فضاییی- مکانی عاملیت‌های مؤثر بر نهادینه شدن مشارکت مردم در نواحی روستایی بخش جعفر اباد، شهرستان قم، نشریه تحقیقات کابردی جغرافیایی ، سال سیزدهم، شماره 31، زمستان 92، 27-7.
-  عبداللهی، عبدالله، ولائی، محمد و انوری، آرزو(1392)، ارزیابی اثرات سرمایه اجتماعی در کاهش فقر روستایی، مورد: روستای قپچاق، شهرستان میاندوآب،فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، سال دوم، شماره 4، پیاپی6، صص 152-133.
طالب، مهدی، میرزایی، حسین، نادری، عفوات(1391)، ارزیابی نقش مشارکت در طرح‌های توسعه مناطق روستایی(بررسی موردی: طرح‌های تجمیع منطق روستایی)، توسعه روستایی، دوره چهارم، شماره1 ،صص18-1.
-  میر ترابی. مهدیه سادات، حجازی. یوسف و حسینی. سید محمود ( 1389­) عامل‌های ارتباطی تأثیرگذار بر مشارکت زنان روستایی در فعالیت‌های پس از برداشت محصولات کشاورزی بخش آسارا، کرج، مجله­ی زن و جامعه، سال اول، شماره­ی 4، صص .19-32.
-                   -موسایی، میثم و شیبانی، ملیحه (1389)، مشارکت در امور شهری و الزامات آن در شهر تهران، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال 10، شماره 38، ص253.
-                   -هاشمی، سید ضیا, فولادیان، مجید و فاطمی امین،زینب ( 1388­) بررسی عوامل اجتماعی و . روانی مؤثر بر مشارکت سیاسی مردم شهر تهران ، پژوهشنامه علوم سیاسی ، شماره 5.صص226-199.
-پور طاهری، مهدی، محمدی، ناهیدِ، و رکن‌الدین افتخاری، عبدالرضا(1393)، ارزیابی و سنجش محرومیت در سطح مناطق روستایی، مورد بخش مرکزی شهرستان جوانرود، فصلنامه اقتصاد و توسعه روستایی، سال سوم، شماره 3، پاییز 1393، پیاپی 9، صص 40-17.
 
 
-   Arnstein, S. R.)­1969(. A Ladder of Citizen Participation, J. American .Plan. Asso.  (4): 216-224.
-  Asnarulkhadi ,A. S & Fariborz, A.,(2009), People’s Participation in Community Development: A Case Study ina Planned Village Settlement in Malaysia, Marsland Press, World Rural Observations 2009;1(2):45-54.
-   Atkinson, R., and Cope, S.)­1997(.  Community Participation and Urban Regeneration in Britain in Hogget, P.  (Ed) Contested Communities, Bristol:  Policy Press.
-   Burns, D.,) ­1994 (. The Politics of Decentralization, London: Macmillan.
-   Burns, Dana Taylor, M. 2000. Auditing Community Participation an Assessment Handbook, Bristol: Policy Press.
-   Burton, P., (2003). Community Involvement in Neighborhood Regeneration:  Stairway to Heaven or Road to Nowhere? Bristol: ESRC Centre for Neighborhood Research.
-   Chifamba,E,(2013), Confronting the challenges and barriers to community participation in rural development initiatives in Duhera district, ward 12 Zimbabwe ,International ,Journal Current Research and Academic Review, Excellent Publishers. , ISSN: 2347-3215Volume 1 Number 2(2013), pp01-19.
-   Green, Maia and Hulme, David, (2005), From Correlates and Characteristics to Causes: Thinking About Poverty from a Chronic Poverty Perspective, World Development, Vol. 33, No. 6, PP. 867–879.
-   Harvey, D., (1989). From Managerialism to Entrepreneurialism: Geografiska Annaler... 7 (1B): 3-17.
-   Hillery, G. A., (1955). Definitions of Community: Areas of Agreement, Rural Sociol. 20: 111-123.
-   IFAD: International Fund for Agricultural Development, (2011), Rural Poverty Report 2011: New Realities, New Challenges: New Opportunities for Tomorrow’s Generation, Rome, Quintile.
-   Macfarlane, R., (1993). Community Involvement in City Challenge: A Policy Report, London: NCVO.
-   Macfarlane, R., (­1993). Community Involvement in City Challenge: A Policy Report, London: NCVO.
-   Patel, R., (1998). Making Difference Matter:  Ethnic Minority Cultures and City Vitality, London: Comedian in Association with Demos.
-   Patel, R., (1998). Making Difference Matter:  Ethnic Minority Cultures and City Vitality, London: Comedian in Association with Demos.
-  Philip. K. Rono and abdillahi, A.(2013), The role of popular participation and community
work ethic in rural development: the case of Nandi District, Kenya,MichiGan State University, African –journals Project,Michigan State Unversity Libraries.http://digital, lib.msu. edu/projects/africanjournals/.pp.73-103.
-   Skelcher, C., (1993). Involvement and Empowerment in Local Services, Public. Mon. Manage. 13(1): 13-20.
-   Skinner, S., (1995). Building Community Strengths, London: Community Development Foundation.
-  Stanley, kojo Dary, 2011, participation in rural Non- Farm Economic Activities in Ghana, Vol.  2,No.8,p,240.
-   Stoker, G (1997). Local Political Participation. New York: Joseph Rowntree Foundation.
-   UNDP (2011). Multidimensional Poverty Index (MPI), the United Nations.
-   UNDP, (2002), Millennium Development Goals: A Compact among Nations to End Human Poverty, Overview, P.6. www.undp.org.
-  Warren ,A. van wicklin ,I.(1987), The contribution of beneficiary participation to
development project effectiveness, PUBLIC ADMINISTRATION A N D DEVELOPMENT, Vol. 7, 1-23
-  Winstanley, D., (1995). When the Pieces Don t Fit: A Stakeholder Power Matrix To Analyze Public Sector Restructuring. Public. Mon .Manage. 13 (1): 19-26.