تأثیر هویت مکانی بر نگرش ساکنان نسبت‌به اثرات گردشگری و حمایت از توسعۀ گردشگری (مورد شناسی: منطقۀ گردشگری کمردوغ)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد توسعۀ روستایی، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

2 دانشیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

3 استادیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

چکیده

از آنجا که گردشگری اساساً یک پدیدۀ مکان‌محور است، این فرض وجود دارد که هویت مکانی افراد، نگرش و حمایت از توسعۀ گردشگری ساکنان را تحت‌تأثیر قرار دهد؛ از‌این‌رو، هدف این مطالعه بررسی این مسأله است که آیا هویت مکانی ساکنان محلی می‌تواند نگرش آن‌ها را نسبت‌به اثرات گردشگری و همچنین حمایت از توسعۀ گردشگری تحت‌تأثیر قرار دهد. هویت مکانی به‌وسیلۀ چهار اصلِ تمایز، تداوم، اعتماد به نفس و خودکارآمدی هدایت می‌شود. برای سنجش هویت مکانی ساکنان منطقۀ گردشگری کمردوغ و نیز نگرش و حمایت از توسعۀ گردشگری، پرسشنامه‌‌ای طراحی شد. جمعیت مورد مطالعه شامل ساکنان منطقۀ گردشگری کمردوغ بودند. اندازۀ نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان (220=n) تعیین شد. برای جمع‌آوری داده‌ها از روش نمونه‌گیری و برای آزمون فرضیه‌های تحقیق، از رگرسیون خطی استفاده شد. نتایج نشان داد، ارتباط مثبت و معناداری بین حمایت از توسعۀ گردشگری با تمایز، عزت نفس، خودکارآمدی و نگرش نسبت‌به اثرات مثبت گردشگری وجود دارد. متغیّر نگرش نسبت‌به تأثیرات منفی گردشگری رابطۀ منفی و معناداری با حمایت از گردشگری داشته است. رگرسیون نشان داد که خودکارآمدی، عزت نفس و تداوم، پیش‌بینی‌کننده‌های قابل‌توجهی از نگرش نسبت‌به اثرات مثبت گردشگری می‌باشند. همچنین دربارۀ پیش‌بینی‌کننده‌های اثرات منفی گردشگری، تمایز و تداوم، تأثیر منفی و اعتماد به نفس تأثیر مثبتی بر نگرش نسبت‌به اثرات منفی گردشگری داشته‌اند. همچنین، نتایج رگرسیون نشان داد که تمایز، تداوم، اعتماد به نفس و نگرش نسبت‌به اثرات منفی و مثبت گردشگری بر حمایت ساکنان از توسعۀ گردشگری تأثیر می‌گذارد. این مقاله استدلال می‌کند که اثرات مثبت و منفی احساس‌شده از گردشگری و حمایت از توسعۀ گردشگری، تابع هویت مکانی و عناصر آن می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Influence of Place Identity on Residents' Attitudes Toward Tourism Impacts and Support of Tourism Development (a Case of The Tourism Region of Kamardugh)

نویسندگان [English]

  • mehdi shokohi 1
  • dr.masood yazdan panah 2
  • dr.masoomeh foroozani 3
  • dr.mostafa mardani 3
چکیده [English]

Since, tourism is essentially a place-based phenomenon, it is assumed that the place identity influences the attitude and support for tourism development. This study aims to examine the influence of place identity on residents' attitudes toward tourism impacts and support of tourism development in Tourism Region of Kamardugh. A self-administered questionnaire was designed to measure Kamardugh residents' place identity as well as their attitudes and support for tourism development. The study population consisted of residents of Kamardugh tourism region which 220 individuals were selected according to Krejcie and Morgan tables. The Random sampling technique was employed to collect data. The face validity of the questionnaire was confirmed by expert. The reliability of the main scales of the questionnaires was examined by Cronbach Alpha coefficients, which ranged from 0.72 to 0.85. The present study finds a positive significant relationship between support of tourism development with distinctiveness, self-esteem, self-efficacy, attitude toward positive impacts of tourism. Variable of attitude toward negative impacts of tourism had significant negative relationship with support for tourism. Regression showed that self-efficacy, self-esteem and continuity are significant predictors of attitude toward positive impacts of tourism. These variables predicted 58% of the variance in attitude toward positive impacts. Distinctiveness, continuity and self-esteem have significant effect on attitude toward negative impacts of tourism. These variables predicted only 0.07 % of the attitudes toward negative impacts. Moreover, the Regression showed that place-based distinctiveness, self-esteem and attitudes toward negative and positive impacts of tourism affect residents’ support for tourism. These variables, explained 56% of the changes in the amount of support for tourism development.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • rural development
  • sustainable development
  • support for tourism development
  • tourism impacts
  • place identity
دل‌افروز نرگس؛ سلیمی‌نیا، احسان. (1396). ارزیابی عوامل مؤثر بر نگرش جامعۀ میزبان به گردشگری و حمایت از توسعۀ آن، فصلنامه مطالعات جغرافیا، عمران و مدیریت شهری مرکز توسعه پژوهش­های نوین. دورۀ 3، شمارۀ 2، صص 255-248.
علیقلی‌زاده فیروزجایی، ناصر؛ رمضان‌زاد لسبوئی، مهدی؛ اسمعیلی، مجید. (1393). سنجش نگرش و گرایش جامعۀ میزبان به توسعۀ گردشگری در نواحی روستایی مناطق بیابانی و کویری (مطالعۀ موردی: نواحی روستایی شهرستان خور و بیابانک)، فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دانشگاه حکیم سبزواری، سال 5، شمارۀ 18، صص 53-37.
کاشی، حسین؛ بنیادی، ناصر. (1392). تبیین مدل هویت مکان- حس مکان و بررسی عناصر و ابعاد مختلف آن (نمونۀ موردی: پیاده‌راه شهر ری)، نشریه هنرهای زیبا-معماری و شهرسازی دانشگاه تهران. دورۀ 18، شمارۀ 3، صص 43-52.
 
Abdollahzadeh, G., & Sharifzadeh, A. (2014). Rural residents' perceptions toward tourism development: A study from Iran. International Journal of Tourism Research, 16(2), 126-136.
Ambrož, M. (2008). Attitudes of local residents towards the development of tourism in Slovenia: The case of the Primorska, Dolenjska, Gorenjska and Ljubljana regions. Anthropological notebooks, 14(1).
Banks, C. E. (2010). Disentangling the Influence of Community and Place Attachment on Resident Attitudes toward Tourism Development.
Bonaiuto, M., Carrus, G., Martorella, H., & Bonnes, M. (2002). Local identity processes and environmental attitudes in land use changes: The case of natural protected areas. Journal of economic psychology, 23(5), 631-653.
Breakwell, G. (1986). Coping with threatened identities. London: Methuen.
Budruk, M., Thomas, H., & Tyrrell, T. (2009). Urban green spaces: A study of place attachment and environmental attitudes in India. Society and Natural Resources, 22(9), 824-839.
Chen, N., Dwyer, L., & Firth, T. (2014). Effect of dimensions of place attachment on residents’ word-of-mouth behavior. Tourism Geographies,16(5), 826-843.
Choi, H. C., & Murray, I. (2010). Resident attitudes toward sustainable community tourism. Journal of Sustainable Tourism, 18(4), 575-594.
Ginting, N., & Rahman, N. V. (2016). Preserve Urban Heritage District based on Place Identity. Asian Journal of Environment-Behaviour Studies, 1(1), 67-77.
Ginting, N., & Wahid, J. (2017). Defining distinctiveness aspect of place identity in urban heritage tourism. IPTEK Journal of Proceedings Series, (3).
Ginting, N., Rahman, N. V., & Nasution, A. D. (2017). Increasing Tourism in Karo District, Indonesia Based on Place Identity. Environment-Behaviour Proceedings Journal, 2(5), 177-184.
Gross, M. J., & Brown, G. (2008). An empirical structural model of tourists and places: Progressing involvement and place attachment into tourism. Tourism management, 29(6), 1141-1151.
Gu, H., & Ryan, C. (2008). Place attachment, identity and community impacts of tourism—the case of a Beijing hutong. Tourism management,29(4), 637-647.
Harrill, R. (2004). Residents’ attitudes toward tourism development: A literature review with implications for tourism planning. CPL bibliography,18(3), 251-266.
Hasani, A., Moghavvemi, S., & Hamzah, A. (2016). The impact of emotional solidarity on residents’ attitude and tourism development. PloS one, 11(6), e0157624.
Huh, C., & Vogt, C. A. (2008). Changes in residents’ attitudes toward tourism over time: A cohort analytical approach. Journal of Travel Research, 46, 446–455.
Jackson, M. S., & Inbarakan, R. J. (2006). Evaluating residents’ attitudes and intentions to act toward tourism development in Regional Victoria, Australia. International Journal of Tourism Research, 8, 355–366.
Látková, P., & Vogt, C. A. (2012). Residents’ attitudes toward existing and future tourism development in rural communities. Journal of Travel Research,51(1), 50-67.
Lee, T. H. (2013). Influence analysis of community resident support for sustainable tourism development. Tourism management, 34, 37-46.
Mackay, K. J., & Campbell, J. M. (2004). An examination of residents’ support for hunting as a tourism product. Tourism Management, 25, 443–452.
Mason, P., & Cheyne, J. (2000). Residents’ attitudes to proposed tourism development. Annals of Tourism Research, 27(2), 391–411.
McKercher, B., Wang, D., & Park, E. (2015). Social impacts as a function of place change. Annals of Tourism Research, 50, 52-66.
Nunkoo, R., & So, K. K. F. (2016). Residents’ support for tourism: Testing alternative structural models. Journal of Travel Research, 55(7), 847-861.
Nunkoo, R., Gursoy, D., & Juwaheer, T. D. (2010). Island residents' identities and their support for tourism: an integration of two theories. Journal of Sustainable Tourism, 18(5), 675-693.
Silva, C., Kastenholz, E., & Abrantes, J. L. (2013). Place-attachment, destination image and impacts of tourism in mountain destinations. Anatolia,24(1), 17-29.
Song, Z., Pratt, S., & Wang, Y. (2017). Core self‐evaluations and residents' support for tourism: Perceived tourism impacts as mediators. International Journal of Tourism Research. No 3. 278-288.
Stedman, R., Beckley, T., Wallace, S., & Ambard, M. (2004). A Picture and 1000 words: Using resident-employed photography to understand attachment to high amenity places. Journal of Leisure Research, 36(4), 580–606.
Stets, J. E., & Biga, C. F. (2003). Bringing identity theory into environmental sociology. Sociological Theory, 21, 398–423.
 
Stylidis, D., Biran, A., Sit, J., & Szivas, E. M. (2014). Residents' support for tourism development: The role of residents' place image and perceived tourism impacts. Tourism Management, 45, 260-274.
Twigger-Ross, C. L., Bonaiuto, M., & Breakwell, G. (2003). Identity theories and environmental psychology. In M. Bonnes, T. Lee, & M. Bonaiuto (Eds.), Psychological theories for environmental issues (pp. 203–233). Aldershot, England: Ashgate.
Wang, S. (2016). Roles of place identity distinctiveness and continuity on resident attitude toward tourism. European Journal of Tourism Research, 13, 58.
Wang, S., & Chen, J. S. (2015). The influence of place identity on perceived tourism impacts. Annals of Tourism Research, 52, 16-28.
Wang, S., & Xu, H. (2015). Influence of place-based senses of distinctiveness, continuity, self-esteem and self-efficacy on residents' attitudes toward tourism. Tourism Management, 47, 241-250.
Williams, D. R., McDonald, C. D., Riden, C. M., & Uysal, M. (1995). Community attachment, regional identity and resident attitudes toward tourism. Community attachment, regional identity and resident attitude towards tourism.