بررسی و تحلیل موانع هوشمندسازی حمل‌ونقل درون‌شهری اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استاد گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشجوی کارشناسی‌ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

براساس برنامۀ پنج‌سالۀ دوم توسعۀ کلان‌شهر اهواز (1401- 1397) در بخش حمل‌ونقل و ترافیک، یکی از مهم‌ترین راهبردهای توسعۀ حمل‌ونقل کلان‌شهر اهواز، شناسایی موانع توسعۀ حمل‌ونقل در ابعاد گوناگون آن است. یکی از ابعاد آن موانع، هوشمندسازی است که این مسئله ضرورت انجام پژوهش حاضر را دوچندان می‌کند؛ ازاین‌رو هدف پژوهش حاضر، بررسی و تحلیل موانع هوشمندسازی حمل‌ونقل درون‌شهری اهواز است. پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر ماهیت، توصیفی-تحلیلی با رویکرد پیمایشی است. به‌منظور گردآوری اطلاعات از دو روش مطالعات کتابخانه‌‌ای و میدانی (مشاهده و پرسش‌نامه) استفاده شده‌است. روش آنالیز آن کمّی بوده که از تکنیک‌‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره DEMATEL و ANP استفاده شده‌است. نتایج نشان می‌دهد که درمجموع 65 عامل به‌عنوان موانع هوشمندسازی حمل‌ونقل استخراج شدند که موانع مدیریتی دارای 21 زیرمعیار، موانع اقتصادی دارای 11 زیرمعیار، موانع اجتماعی-فرهنگی دارای 23 زیرمعیار و موانع کالبدی دارای 10 زیرمعیار است که از این میان ضعف دانش فنی مدیران، کمبود اعتبارات، رشد جمعیت شهر اهواز و کمبود تأسیسات هوشمند، به‌ترتیب بیشترین مانع مدیریتی، اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی و کالبدی هوشمندسازی حمل‌ونقل درون‌شهری اهواز هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating and Analyzing the Barriers to Smart Intra-City Transport in Ahvaz

نویسندگان [English]

  • dr. majid goodarzi 1
  • dr.mohammad ali firoozi 2
  • omid saeidi 3
چکیده [English]

As the Second Five-Year Development Plan of Ahvaz metropolis (2018-2022) in the transportation and traffic sector puts out, one of the most important strategies for the transportation development in Ahvaz metropolis is to identify barriers to transportation development in its various dimensions. One of the dimensions is the barriers to making transport smart. This issue makes the necessity of doing the present study more significant. The present study aimed to investigate and analyze barriers to make intra-urban transport in Ahvaz. The present research is applied-theoretical in terms of objectives, and descriptive-analytical and survey in terms of method. For data collection, two methods of library and field studies (questionnaire and interview) techniques were employed. The data analysis method was quantitative and the DEMATEL and ANP multi-criteria decision-making techniques were used. The results show that a total of 65 factors were extracted as barriers to make transport system smart. These barriers are divided into management barriers with 21 sub-criteria, economic barriers with 11 barriers with 11 sub-criteria, socio-cultural barriers with 23 sub-criteria, and physical barriers with 10 sub-criteria, among which managers’ weakness of technical knowledge, lack of credit, population growth in Ahvaz, and lack of smart facilities are the most important barriers as sub-criteria of management, economic, socio-cultural and physical factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • barriers to make transport smart
  • intra-urban transport system
  • DEMETEL
  • ANP
  • Ahvaz Metropolis
احمدی، توحید؛ فنی، زهره؛ رضویان، محمدتقی؛ توکلی‌نیا، جمیله. (1398). مدل ترکیبی اولویت‌بندی استراتژی‌های حمل‌ونقل هوشمند موردپژوهی: کلان‌شهر تبریز، نشریۀ جغرافیا و برنامه‌ریزی، دانشگاه تبریز، دورۀ 23، شمارۀ 67 (شمارۀ پیاپی 22)، صص 25-44.
احمدی، سید علی‌اکبر و جعفری، محسن. (1392) تحلیلی بر جهانی‌شدن در سازمان‌های دولتی ایران مطالعه موردی: چهار وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، صنعت معدن و تجارت و ورزش و جوانان، نشریه مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی (مطالعات راهبردی جهانی‌شدن)، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری ، دوره 4، شماره 11.
اسماعیل‌زاده، حسن؛ فنی، زهره؛ عبدلی، سیده فاطمه. (1398). هوشمندسازی رویکردی در تحقق پایدار شهری، پژوهش‌های جغرافیای انسانی، دانشگاه تهران، دورۀ 51، شمارۀ 1، صص 157- 145.
افندی­زاده، شهریار و رحیمی، مسعود. (1390). مهندسی ترابری اصول برنامه‌ریزی و مدل‌سازی حمل‌ونقل، چاپ چهاردهم انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران.
ایمانی، علی؛ منصوری، فردین؛ آمویی، محمدرضا. (1395). ارزیابی و آثار اجتماعی و فرهنگی اصلاح هندسی معابر شهری با مطالعۀ اصلاح هندسی معابر سطح منطقۀ 18 تهران، نشریۀ پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، سال هفتم، شمارۀ 25، صص 104- 85.
اینالنوچولاخلو، رؤیا؛ سهیلی، جهان‌‌الدین. (1395). بررسی و میزان مشارکت عمومی در رسیدن به ارتقای کیفی فضاهای گمشدۀ شهری (نمونۀ موردی: بوستان جوانمردان در زیر پل آیت‌الله کاشانی)، نشریۀ پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، سال هفتم، شمارۀ 24، صص 172-152.
آرایی، وحید؛ قاسمی، ابوالفضل؛ معینی‌فر، یاسر. (1396). توسعه‌های سیاسی موانع تحقق‌پذیری حکمرانی خوب در ادارۀ عمومی (مطالعۀ موردی: فرمانداری و شهرداری شهرستان مینودشت)، فصلنامۀ مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، دورۀ هفت، شمارۀ 25، صص 133-113.
پژوهشکدۀ حمل‌ونقل و سیستم‌های هوشمند دانشگاه صنعتی امیرکبیر. (1395). سند حمل‌ونقل عمومی در حمل‌ونقل هوشمند ایران، کارفرما شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری، کمیسون تخصصی حمل‌ونقل و عمران، نگارش اول، دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
پهلوانی، مصیب؛ بشرآبادی، حسین؛ افشارپور، مهلا. (1392). بررسی تأثیر توسعه و زیرساخت‌‌های حمل‌ونقل بر رشد اقتصادی استان‌های ایران، فصلنامۀ تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی، دانشگاه خوارزمی، شمارۀ 16، صص 124-103.
حسینی‌‌شه‌پریان، نبی‌الله. (1394). تحلیلی بر عدالت فضایی با تأکید بر خدمات عمومی شهری در کلان‌شهر اهواز، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز.
رجایی، سید عباس؛ فرجی‌سبکبار، حسنعلی؛ قربانی، رامین. (1397). ارزیابی میزان انطباق سامانه‌های اتوبوس‌های تندروی شهر تهران با رویکرد توسعۀ حمل‌ونقل محور، پژوهش‌های جغرافیای انسانی، دانشگاه تهران، دورۀ 5، شمارۀ 3، صص 725- 703.
رئیسی، صدیق؛ حمزه، اکرم؛ ماکوئی، احمد. (1390). طراحی مدل ترکیبی چندمعیاره به‌منظور انتخاب پروژه‌های شش سیگما، مجلۀ تحقیق در عملیات در کاربردهای آن، دانشگاه آزاد واحد لاهیجان، سال هشتم، شمارۀ 4، صص 92- 71.
سرور، رحیم و امینی مهدی (1393) تحلیل و ارزیابی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی ترافیک و حمل و نقل شهری، چاپ اول، انتشارات یستا، تهران.
شهرداری اهواز. (1397). برنامۀ پنج‌سالۀ دوم توسعه و عمران شهر اهواز در دورۀ زمانی 1397-1401، خلاصۀ برنامه، کتاب نخست، ویرایش اول، اهواز.
شهرداری اهواز. (1395). آمارنامۀ کلان‌شهر اهواز، معاونت برنامه‌ریزی و توسعۀ منابع انسانی.
ضرابی، اصغر؛ صابری، حمید؛ مهدی، جمال؛ وارثی، حمیدرضا. (1390). تحلیل فضاهایی شاخص‌های رشد هوشمند شهری، پژوهش‌های جغرافیای انسانی، دانشگاه تهران، شمارۀ 77، صص 17- 1.
طرح جامع حمل‌ونقل کشور. (1395). دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد حمل‌ونقل تعداد صفحات 325.
محمدی‌ده‌چشمه، مصطفی. (1392). ایمنی و پدافند غیرعامل شهری، چاپ اول، انتشارات دانشگاه چمران اهواز.
مسعودنیا، ابراهیم. (1393). بررسی رابطۀ بین هنجار تقابل اجتماعی و قانون‌گریزی استفاده‌کنندگان موتورسیکلت در شهر یزد، جامعه‌شناسی کاربردی، دانشگاه اصفهان، سال بیست‌و‌پنجم، شمارۀ پیاپی 54، صص 158-139.
موسوی، سید محسن؛ مبارکی، محمد. (1396). بازنمایی رابطۀ بین نگرش به دولت و شهروند اجتماعی فعال، مطالعات راهبردی و سیاست‌گذاری عمومی، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، شمارۀ هفت، دورۀ 25، صص 155-177.
نادران، علی. (1390). آشنایی با سیستم‌های هوشمند حمل‌ونقل جاده‌ای، انتشارات سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌های کشور.
نجفی‌لاریجانی، سپهر؛ فاضل، سید عباس. (1397). مدیریت هوشمند انرژی در سیستم حمل‌ونقل برقی، فصلنامۀ مهندسی حمل‌ونقل، پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه، دورۀ 10، شمارۀ 1، صص 150-137.
نصرآزادانی، سید مسعود؛ اکبری ورمزیاری، میلاد. (1397). اولویت‌بندی گزینه‌های طراحی مسیر راه‌آهن دورود- اندیمشک با استفاده از تکنیک تحلیل شبکۀ ‌ای.ان.پی و دیمتل، پژوهشنامۀ حمل‌ونقل، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، شمارۀ 57، صص 129-104.
نورعلی‌وند، علی؛ آک، شورش؛ احمدلو، حبیب؛ بالاخانی، قادر؛ جابریان، نفیسه؛ حمایت‌خواه‌جهرمی، مجتبی؛ رمضانی، ابوالفضل؛ زلفعلی‌فام، علی؛ سپهری، مهناز؛ صفری، حسین؛ مجرب‌قوشچی، رضا؛ میرزامحمدی، علی؛ یازرلو، رضا. (1394). جامعه‌شناسی شهری، چاپ اول، جلد اول، انتشارات جامعه‌شناسان تهران.
همایون‌فر، مهدی؛ فدایی‌اشکیکی، مهدی؛ صداقت، روزبه. (1397). تأثیر اقدامات سیستم مدیریت ایمنی، رهبری، اخلاقی و خودکارآمدی بر رفتارهای ایمنی کارکنان دارای مشاغل سخت و زیان‌آور در صنایع تولید استان گیلان، مجلۀ ارگونومی، انجمن ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی(دانشگاه علوم پزشکی همدان)، ایران­شمارۀ­1، جلد ششم، صص 74-65.
 
AlKheder, S., AlRukaibi, F., and Zaqzouq, A. (2018). Optimal bus frequency for Kuwait public transportation company: A cost view, Sustainable Cities and Society. Sustainable Cities and Society, VOL 41, Pp. 312–319.
Chao, X., Zhou, X., Wang, A., and Nedjah, N. (2016). Soft computing in big data intelligent transportation systems. Applied Soft Computing, Volume 38, Pp. 1099 -1108.
Cheng, X., and Liuqing, Y. (2015). D2D for Intelligent Transportation Systems: A Feasibility Study. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, Volume: 16, Pp. 1784-1793.
Djahel, S., Sommer, C., and Marconi, A .(2018). Guest Editorial: Introduction to the Special Issue on Advances in Smart and Green Transportation for Smart Cities. Transactions on Intelligent Transportation Systems, Vol 19,pp 2152 – 2155.
Gaber, T., Abde, S., Mohame, l., Aboul, E., and Hassanien, E. (2018). Trust-based secure clustering in WSN-based intelligent transportation systems. Computer NetworksVo 146, Pp. 151-158.
Ganin, A.A. Mersky, C., Andrew, S., Jin, K., Jeffrey, M., and Linkov, K. (2019). Resilience in Intelligent Transportation Systems (ITS). Transportation Research Part C, Emerging Technologies.
Gosman, C., Cornea, T., Dobre, C., Pop, F., and Castiglione, A. (2018). Controlling and filtering users data in Intelligent Transportation System. Future Generation Computer Systems,Vol 78,   Pp 807-816.
Ishizaka, A., and Blakiston, R. (2012). Thel &c model forasuccessful long term outsourcing arrangement industrial marketing management. Must include, VOL 41, Pp. 1071-1080.
Kroll, A., Neshkova, I., Milena, K., and Pandey, S. (2017). Spillover Effects From Customer to Citizen Orientation How Performance Management Reforms Can Foster Public Participation. Administration & Society, First Published January 11, 2017 Research Article.
Luiu, C., Tight, M., and Burrow, M. (2018). Factors Preventing the Use of Alternative Transport Modes to the Car in Later Life.Sustainability, VOL 10.
Majumdar, S. R. (2017). The case of public involvement in transportation planning using social media. Case Studies on Transport Policy,Volume 5, Issue 1, Pages 121-133.
Menouar, H., Guvenc, I., Akkaya, K., Selcuk, U.A., Kadri., A. and Tuncer, A. (2015). UAV-Enabled Intelligent Transportation Systems for the Smart City: Applications and Challenges. Communications Magazine, Vol 55, Pp. 22-28.
Menouar,H., Guvenc,I., Akkaya,K., Selcuk,U.,A.  Kadri.,. Tuncer,A. (2015)  UAV-Enabled Intelligent Transportation Systems for the Smart City: Applications and Challenges, Communications Magazine ,Vol 55  ,pp22-28
Naald, B., Vander, P., and Cameron, T. A. (2017). Payment Vehicles for Public Goods: Evidence from California’s Proposition 21, Land Economics, Pp.145-164.
Polyakova, I., Vasilyeva, E., and Vorontsova, N. (2017). Transformation of Infrastructure Projects for the Sustainable Development of the Transport Complex. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Vol 90, conference 1Citizen Design Science, A strategy for crowd-creative urban designMuellera, Johannes.
Rana,N. Luthra,P. Sachin, S. Mangla,R. Kumar, R.Sian, D. Yogesh, K. (2018) Barriers to the Development of Smart Cities in Indian Context, Information Systems Frontiers,A Journal of Research and Innovation,Vol21,pp1-23.
 Saha, A., Kumar, S., Sachet, C., Priyasha, D., Souvik, M., and Anwesha, A.C. (2018). A raspberry Pi controlled cloud based air and sound pollution monitoring system with temperature and humidity sensing. Published in: IEEE 8th Annual Computing and Communication Workshop and Conference (CCWC), Date of Conference: 8-10 Jan. 2018,Date Added to IEEE Xplore, 27 February 2018, ISBN Information:,INSPEC Accession Number: 17615295,Conference Location: Las Vegas, NV, USA, Publisher: IEEE,
Schreieck, M., Pflügler, C., Soto S., David, W., and Manuel, K. H. (2018). Improving Urban Transportation: an Open Plat-Form for Digital Mobility Services. Digital Marketplaces Unleashed, Pp. 479-489.
Torres, P.A. Caballero, R., Litvinchev, I., Fernando, L.I., and Vasant, P .(2018). The urban transport planning with uncertainty in demand and travel time: a comparison of two defuzzification methods. Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing, June 2018, Volume 9, Issue 3, Pp. 843–856.
Vanhove, N. (2018). Regional Policy A European Approach, Edition 1st Edition. EBook Published, location London.Vol 100, Pp. 318-329.