ارزیابی مؤلفه‌های تأثیرگذار بر تاب‌آوری الگوی کشت فضاهای سبز شهری در مناطق گرم و خشک (مورد شناسی: شهر زاهدان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی‌دکتری‌آمایش‌محیط‌زیست،‌پژوهشکده‌علوم‌محیطی،‌دانشگاه‌شهید‌بهشتی،‌عضو‌هیئت‌علمی‌گروه‌مهندسی‌فضای‌سبز،‌دانشگاه‌سیستان‌و‌بلوچستان

2 دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی محیط زیست دانشکدۀ محیط زیست دانشگاه تهران

3 استادیار گروه مهندسی طراحی محیط، دانشکدۀ محیط زیست، دانشگاه تهران

چکیده

ایجاد فضاهای سبز پایدار در شهرها بدون انتخاب گیاهان مناسب و تاب‌‌آور نسبت‌به شرایط محیطی، امکان‌پذیر نیست. هدف این پژوهش ارائۀ روشی مدوّن برای کمک به متخصصان حوزۀ فضای سبز شهری درجهت انتخاب گونه‌‌های گیاهی تاب‌آور نسبت‌به شرایط محیطی خاص هر منطقه است. تحقیق حاضر تلاش بر کمّی‌کردن پارامترهای کیفی خصوصیات گونه‌‌های گیاهی به‌منظور ارزیابی مقایسه‌‌ای آن‌ها در ارتباط با شاخص‌‌های تاب‌آوری را دارد؛ بنابراین درابتدا شاخص‌‌ها و زیرمؤلفه‌‌های تاب‌‌آوری گیاهان (مانند سازگاری به شرایط خاک، آب، اقلیم، آلودگی‌های شهری و شرایط اکولوژیک) براساس مطالعات کتابخانه‌‌ای و اسنادی تعیین شد. پس از آن گونه‌‌های درختی و درختچه‌ای موجود (غالب) و پیشنهادی مناسب برای توسعۀ فضای سبز شهری زاهدان براساس مطالعات مختلف و نظرات متخصصان مشخص شد. در این تحقیق از مدل تحلیل سلسله‌مراتبی AHP برای به‌دست‌آوردن وزن هریک از شاخص‌‌ها و زیرمؤلفه‌‌های تاب‌آوری گیاهان و همچنین از مدل TOPSIS برای رتبه‌بندی تاب‌آوری گونه‌‌های گیاهی درختی و درختچه‌‌ای بومی و پیشنهادی در ارتباط با شاخص‌‌ها و مؤلفه‌‌های تاب‌آوری از دیدگاه 15 کارشناس در حوزۀ فضای سبز و باغبانی شهری زاهدان استفاده شد. یافته‌‌های تحقیق نشان می‌‌دهد که از دیدگاه کارشناسان، مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر تاب‌‌آوری گیاهان در فضاهای سبز شهری زاهدان به‌ترتیبِ اولویت، تحتِ‌تأثیر شاخص آب (365/0)، خاک (276/0)، اقلیم (179/0)، شرایط اکولوژیک (118/0) و آلودگی شهری (062/0) هستند. همچنین مقاومت گیاهان به کمبود آب با امتیاز 169/0، مقاومت گیاهان به شوری خاک با امتیاز 118/0، مقاومت گیاهان به شرایط تبخیر و تعرق با امتیاز 087/0، مقاومت گیاهان به عوامل نامساعد محیطی با امتیاز 070/0 و مقاومت به آلودگی آب با امتیاز 022/0 به‌ترتیبِ اولویت، به‌عنوان مهم‌ترین زیرمؤلفه‌‌های تاب‌‌آوری گیاهان در الگوی کِشت فضاهای سبز شهری زاهدان اهمیت می‌‌یابند. درنهایت رتبه‌‌بندی از میزان تاب‌‌آوری گونه‌‌های گیاهی بومی و پیشنهادی به‌منظور استفاده در فضای سبز شهری زاهدان صورت پذیرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Effective Components on Resilience of Urban Green Spaces planting Pattern in Hot and Dry Areas (Case Study: Zahedan City)

نویسندگان [English]

  • Behrooz Narooei 1
  • Yaser Moareb 2
  • Hassan Darabi 3
چکیده [English]

Sustainable green spaces in the cities are not possible without the selection of appropriate and resilient plants to environmental conditions. The aim of this study is to provide a method for helping to the experts in the field of urban green spaces protection in order to the determination of resilient plants species in the specific environmental conditions of regions. This research attempts to quantitatively characterize the qualitative parameters of plant species characteristics for their comparative evaluation of ecological resilience criteria. Hence, the indices and sub-components of plants vitality (adaptation to soil, water, climate, urban pollution and ecological conditions) were determined based on library and documentary studies. Subsequently, the dominant and suitable plant species for the urban environment of Zahedan were determined based on various studies and expert opinions. In this research, the hierarchical analysis process (AHP) was used to obtain the weight of each of the indices and sub-components of plants resilience and as well the TOPSIS model was used to evaluate the resilience of indigenous and proposed shrubs and tree plants in relation to indices and components of resilience from the perspective of 15 experts in the field of green space and urban gardening in Zahedan. The findings of the research show the most important factors from the experts' point of view that could influence the resilience of plants in Zahedan urban green spaces were priority to the water index (365/0), soil (0.276), climate (0.179), Ecological conditions (0.89) and urban pollution (0.622). Also, the resistance of plants to water shortages with a score of 0.169, the resistance of plants to soil salinity with a score of 0.118, the resistance of plants to evapotranspiration conditions with a score of 0.087, the resistance of plants to undesirable environmental situation with a score of 0.07, And resistance to water pollution with a score of 0.022, respectively, are the most important component of the vitality of plants in the pattern of cultivation of green spaces in Zahedan. Finally, the ranking of indigenous and recommended vegetation species was used for use in Zahedan urban green space.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable Green Spaces
  • Ecological Resilience
  • Hot And Dry Areas
  • Zahedan City
ابراهیم‌زاده، عیسی؛ سرایانی، اعظم؛ عرفانی، محمد. (1391). تحلیلی بر توزیع فضایی- مکانی کاربری فضای سبز و مکان‌یابی بهینۀ آن در منطقۀ یک شهر زاهدان، فصلنامۀ آمایش محیط، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر، دورۀ 5، شمارۀ 17، صص 131-151.https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=179731
ابراهیم‌زاده، عیسی؛ عبادی جوکندان، اسماعیل. (1387). تحلیلی بر توزیع فضایی- مکانی کاربری فضای سبز در منطقۀ 3 شهری زاهدان، فصلنامۀ جغرافیا و توسعه، دانشگاه سیستان و بلوچستان، شمارۀ 11، صص 39-58.http://gdij.usb.ac.ir/article_1615_218.html
بهمن‌پور، هومن؛ سلاجقه، بهرنگ. (1388). گونه‌های گیاهی سازگار با آب و هوای شهر تهران، ماهنامۀ شهرداری‌ها، وزارت کشور، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، سال نهم، شمارۀ 95، صص94-98.http://ensani.ir/file/download/article/20120426122949-3090-288.pdf
تدین، محمد سعید. «ارائۀ شاخص‌‌های مهم در طراحی کاشت جنگل‌های شهری و تاب‌آوری زیست-بوم». دومین کنگرۀ بین‌المللی زمین، فضا و انرژی پاک، تهران (1395).http://fars.areeo.ac.ir/_fars/Documents/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF%20%D8%AA%D8%AF%DB%8C%D9%86_20171203_143448.pdf
تقی‌زاده، کتایون؛ مینایی، عباس. (1391). نحوۀ انتخاب گیاهان در برنامه‌ریزی و معماری فضاهای سبز شهری در ایران (ارائۀ روشی با استفاده از منطق و نظریۀ مجموعه‌ها در ریاضیات(، فصلنامۀ پژوهش‌‌های جغرافیای انسانی ، دانشگاه تهران، دورۀ 44، شمارۀ 81، صص 127-140.https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=167036
ثابتی، حبیب الله. (1387). جنگل‌ها، درختان و درختچه‌های ایران. یزد: انتشارات دانشگاه یزد.
حکمتی، جمشید. (1382). طراحی باغ و پارک. تهران: نشر فرهنگ جامع.
حسنی، نصرت‌الله؛ جعفر، مسعود سینکی. (1390). بررسی توانایی گونه‌های مختلف درختی در کاهش تنش مکانیکی باد در مناطق خشک. مجلۀ دانش زراعت، دانشگاه شاهد،سال چهارم، شمارۀ 6، صص 65-77.https://iranjournals.nlai.ir/2327/article_559757.html
خبرگزاری تسنیم، «فضای سبز زاهدان ۳۰ برابر افزایش پیدا می‌کند»، نشست خبری شهردار زاهدان (1398)، برگرفته از لینک:https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/02/29/2015016
سالنامۀ آماری استان سیستان و بلوچستان. (1395). سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان سیستان و بلوچستان، معاونت آمار و اطلاعات.http://www.mpo-sb.ir/?page_id=1606
سلیمی سبحان، محمدرضا؛ منصوری، کامران؛ یغفوری، حسین. (1397)، ارزیابی گونه‌های گیاهی و اثربخشی آن در برنامه‌ریزی شهری (مطالعۀ موردی: خیابان‌های شهر زاهدان)، فصلنامۀ مهندسی جغرافیایی سرزمین، انجمن جغرافیایی ایران، دورۀ دوم، شمارۀ 3، صص 73-84.http://www.jget.ir/article_65574.html
روحانی، غزاله. (1388). راهنمای انتخاب و داشت درختان زینتی در فضای سبز، تهران: نشر آییژ.
علوی، ایرج؛ اکبری، افشین؛ پارسایی، محمود. (1389). انتخاب گونۀ گیاهی مناسب برای بازسازی معدن مس سرچشمه به روش AHP فازی، فصلنامۀ علمی- تخصصی مهندسی معدن بلور، انجمن علمی دانشجویی مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دورۀ 15، شمارۀ 29، صص 1-8.http://jest.srbiau.ac.ir/article_8509.html
غلامیان، فاطمه؛ کشتکار، سردار؛ کازرونی، حسن؛ تازا، جواد. «معرفی تعدادی از گیاهان مقاوم به خشکی درجهت کاشت در فضای سبز شهری و پارک‌های استان بوشهر». دومین کنگرۀ ملی زیست‌شناسی و علوم طبیعی ایران، تهران (1394).https://www.civilica.com/Paper-BSCONF02-BSCONF02_106=%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1.html
قاسمی، محسن؛ عابدی کوپایی، جهانگیر؛ حیدرپور، منوچهر؛ دیناری، محمد. (1396). تأثیر کربن فعال تولیدشده از مخروط‌های درخت کاج در کاهش پارامترهای شوری آب آبیاری، مجله تحقیقات آب و خاک ایران، دانشگاه تهران، دورۀ 48، شمارۀ 5، صص 1107-1097.https://ijswr.ut.ac.ir/article_64766.html
محمدی، مهدی؛ پرهیزگار، علی‌اکبر. (1388). تحلیل توزیع فضایی و مکان‌گزینی پارک‌های شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS (مطالعۀ موردی: منطقۀ 2 شهر زاهدان)، دو فصلنامۀ مدیریت شهری، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، دورۀ 7، شمارۀ 23، صص 17-27.https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=114735
مظفریان، ولی‌الله. (1383). درختان و درختچه‌‌های ایران، تهران: نشر فرهنگ معاصر.نوری، امید«انتخاب گونه‌های گیاهی تاب‌آور در برابر تغییرات اقلیمی برای فضای سبز شهری (مطالعۀ موردی: شهر تهران)». پانزدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران، تهران (1396).https://www.civilica.com/Paper-IRANEIA15-IRANEIA15_006.html
یارایی، رامتین. (1374). گیاهان پهن برگ مقاوم به شرایط نامساعد، تهران: نشر سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهر تهران. حوزۀ معاونت خدمات شهری.https://www.noandishaan.com/30696/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%87%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85/
 
Alavi, I., Alinejad Rokny, H. (2011). Comparison of Fuzzy AHP and Fuzzy TOPSIS Methods for Plant Species Selection (Case study: Reclamation Plan of Sungun Copper Mine; Iran). Australian Journal of Basic and Applied Sciences, Vol. 5, No 12, p 1104-1113.https://pdfs.semanticscholar.org/e7cd/9d5c1128dfc1bcee45b2e5ede494188b79c4.pdf
Alberti, M., Marzluff, J. M. (2004). Ecological resilience in urban ecosystems: Linking urban patterns to human and ecological functions. Urban Ecosystems, Vol. 7, No 3, p 241–265.https://link.springer.com/article/10.1023/B:UECO.0000044038.90173.c6
Almas, D.A., Conway, T.M. (2016). The role of native species in urban forest planning and practice: A case study of Carolinian Canada. Urban Forestry & Urban Greening, Vol 17, No1, p 54–62.https://www.researchgate.net/publication/301269917_The_role_of_native_species_in_urban_forest_planning_and_practice_A_case_study_of_Carolinian_Canada
Asgarzadeh, M., Vahdati, K., Lotfi, M., Arab, M., Babaei, A., Naderi, F., Pir Soufi, M., Rouhani, GH. (2014). Plant selection method for urban landscapes of semi-arid cities (a case study of Tehran). Urban Forestry & Urban Greening, Volume 13, Issue 3, p 450-458.https://www.semanticscholar.org/paper/lant-selection-method-for-urban-landscapes-of-(-a-)-Asgarzadeha-Vahdatib/f1e6c6ca46f3f07b2f6dc2d64497150954fbfe2e
Asgharpour, M.J. (2006). Multiple Criteria Decision Making.5th Edition. University Tehran Press, Pp 399 (In Persian).
Bassuk, N., Curtis, D F., Marranca, B. Z., Neal, B. (2009). Recommended urban trees: site assessment and tree selection for stress tolerance. Urban horticulture institute department of horticulture Cornell University Ithaca, New York.http://www.hort.cornell.edu/uhi/outreach/recurbtree/pdfs/~recurbtrees.pdf
Berg, M.P., Ellers J. (2010). Trait plasticity in species interactions: a driving force of community dynamics. Evolutionary Ecology, Volume 24, Issue 3, p 617–629 .https://www.researchgate.net/publication/225822651_Trait_plasticity_in_species_interactions_A_driving_force_of_community_dynamics
Brand, F.S., Jax, k. (2007). Focusing the meaning of Resilience: Resilience as a Descriptive Concept and a Boundary Object. Ecology and Society, Vol. 12, No. 1, p 1-16.https://www.ecologyandsociety.org/vol12/iss1/art23/
Chapin, F. S., Kofinas, G. P., Folke, C., Chapin, M. C. (2009). Principles of ecosystem stewardship: resilience-based natural resource management in a changing world. Springer Science & Business Media, LLC.https://www.springer.com/gp/book/9780387730325
Elmqvist, T., Folke, C., Nystrom, M., Peterson, G., Bengtsson, J., Walker, B., Norberg, J. (2003). Response diversity, ecosystem change, and resilience. Frontiers in Ecology and the Environment, Volume1, Issue9, p 488-494 .https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1890/1540-9295(2003)001[0488:RDECAR]2.0.CO;2
Farrell, C., Mitchell, R. E., Szota, C., Rayner, J.P., Williams, N.S.G. (2012). Green roofs for hot and dry climates: Interacting effects of plant water use, succulence and substrate. Ecological Engineering, Vol 49, p 270-276.https://www.researchgate.net/publication/233823422_Green_roofs_for_hot_and_dry_climates_Interacting_effects_of_plant_water_use_succulence_and_substrate
Folke, C. (2006). Resilience: The emergence of a perspective for social–ecological systems analyses. Global Environmental Change, Vol 16, Issue 3, P 253-267.https://www.deepdyve.com/lp/elsevier/resilience-the-emergence-of-a-perspective-for-social-ecological-It0dnUgs1G
Folke, C., Carpenter, S. R., Walker, B., Scheffer, M., Chapin, T., Rockstrom, J. (2010). Resilience thinking: integratng resilience, adaptability and transformability. Ecology and Society, Vol. 15, No. 4, p 1-9.https://www.ecologyandsociety.org/vol15/iss4/art20/
Garcia, M.J.G., Medina, A.S., Corzo, E.A., Garcia, C.G. (2016). An index to identify suitable species in urban green areas. Urban Forestry & Urban Greening, Vol 16, P 43-49.https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1618866716000066
Helfand, G E., Park, J.S., Nassauer J.I., Kosek S. (2006). The economics of native plants in residential Landscape designs. Landscape and Urban Planning, Vol 78, Issue 3, P 229-240.https://www.researchgate.net/publication/222417537_The_Economics_of_Native_Plants_in_Residential_Landscape_Designs
Holling, C. S. (1973). Resilience and stability of ecological systems. Annual Review of Ecology and Systematics, Vol. 4, p 1-23.https://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev.es.04.110173.000245
Hunter, M. (2011). Using Ecological Theory to Guide Urban Planting Design An adaptation strategy for climate change. Landscape Journal, Vol 30, No 2, p 173-193.https://www.researchgate.net/publication/235792437_Using_Ecological_Theory_to_Guide_Urban_Planting_Design_An_adaptation_strategy_for_climate_change
Hwang, C. L., Yoon, K. (1981). Multiple Attribute Decision Making, Methods and Application: A State – of –The Art Survey, Berlin, Springer- Verlag.https://www.springer.com/gp/book/9783540105589
Jiménez, E. I. T., Castrejón, A. F., Sánchez, M.G. (2014). Criteria for selection of plant species for its deployment in thermally efficient architectural green roofs in the Metropolitan Area of Mexico City: methodological guidelines. Energy Procedia, Vol 57, P 1798-1807.https://cyberleninka.org/article/n/573721
Kazemi, F., Abolhassani, L., Rahmati, E. A., Sayyad-Amin, P. (2018). Strategic planning for cultivation of fruit trees and shrubs in urban landscapes using the SWOT method: A case study for the city of Mashhad, Iran. Land Use Policy, Vol. 70, P 1-9.http://iranarze.ir/wp-content/uploads/2018/05/E7273-IranArze-1.pdf
Krohling, R. A., Campanharo, V. C. (2011). Fuzzy TOPSIS for group decision making: A case study for accidents with oil spill in the sea. Expert Systems with Applications, Vol 38, Issue 4, P 4190-4197.https://dl.acm.org/doi/10.1016/j.eswa.2010.09.081
Lepetu, J. P. (2012). The use of analytic hierarchy process (AHP) for stakeholder preference analysis: A case study from Kasane Forest Reserve Botswana. Journal of Soil Science and Environmental Management Vol, 3, No 10, p 237-251.https://www.researchgate.net/publication/308032292_The_use_of_analytic_hierarchy_process_AHP_for_stakeholder_preference_analysis_A_case_study_from_Kasane_Forest_Reserve_Botswana
Leuzinger, S., Vogt, R., Körner, C. (2010(. Tree surface temperature in an urban environment. Agricultural and Forest Meteorology; Vol 150, p 56–62.https://www.researchgate.net/publication/222033569_Tree_surface_temperature_in_an_urban_environment
Malczewski, J. (1999). GIS and Multicriteria Decision Analysis. John Wiley & Sons, New York. p 340.https://www.wiley.com/en-us/GIS+and+Multicriteria+Decision+Analysis-p-9780471329442
Markesteijn, L., Poorter, L. (2009). Seedling root morphology and biomass allocation of 62 tropical tree species in relation to drought- and shade-tolerance. Journal of Ecology, Vol 97, Issue2, P 311-325.https://www.researchgate.net/publication/228051737_Seedling_root_morphology_and_biomass_allocation_of_62_tropical_tree_species_in_relation_to_drought-_and_shade-tolerance
Manzano, J.M.M., Rodríguez, S.F., Colín, A.M., Palacios, I.S., Molina, R.T., Garijo, A.G. (2017). Allergenic pollen of ornamental plane trees in a Mediterranean environment and urban planning as a prevention tool. Urban Forestry & Urban Greening, Vol 27, P 352-362.https://www.researchgate.net/publication/319909622_Allergenic_pollen_of_ornamental_Plane_trees_in_a_Mediterranean_environment_and_urban_planning_as_a_prevention_tool
Mattson, W.J., Haack, R.A. (1987). The Role of Drought in Outbreaks of Plant-eating Insects. BioScience, Vol 37, No 2, pp 110-118.https://www.nrs.fs.fed.us/pubs/1998
Neil A, W., Hughes, T. P., Folke, C., Carpenter, S. R., Rockström, J. (2005). Social-Ecological Resilience to Coastal Disasters. Science , Vol. 309, Issue 5737, pp. 1036-1039.https://science.sciencemag.org/content/309/5737/1036/tab-e-letters
Nicotra, A. B., Atkin, O. K., Bonser, S. P., Davidson, A. M., Finnegan, E. J., Mathesius, U., Poot, P., Purugganan, M. D., Richards, C. L., Valladares, F., Van Kleunen, M. (2010). Plant phenotypic plasticity in a changing climate. Trends Plant, Vol 15, No 12, p 684-692.https://www.researchgate.net/publication/47533167_Plant_phenotypic_plasticity_in_a_changing_climate
Niinemets, U., Valladares, F. (2006). Tolerance to shade, drought, and waterlogging of temperate northern hemisphere trees and shrubs. Ecological Monographs, Vol 76, issue 4, pp 521–547.https://www.researchgate.net/publication/228630930_Tolerance_to_shade_drought_and_waterlogging_of_temperate_Northern_Hemisphere_trees_and_shrubs
Nilsson, H., Nordström, E. M., Öhman, K. (2016). Decision Support for Participatory Forest Planning Using AHP and TOPSIS. Forests, Vol 7, No 5. p 1-17.https://pub.epsilon.slu.se/14238/1/nilsson_et_al_170420.pdf
Peterson, G., Allen, C., Holling, C. S. (1998). Ecological resilience, biodiversity, and scale. Ecosystems, Vol 1, pp. 6-18.https://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=1003&context=ncfwrustaff
Peterson, D. L., Silsbee, D. G., Schmoldt, D. L. (1994). A case study of resources management planning with multiple objectives and projects. Environmental Management, Vol 18, No. 5, pp. 729-742.https://www.fs.usda.gov/pnw/publications/case-study-resources-management-planning-multiple-objectives-and-projects
Percival, G. C., Keary, I. P., AL-Habsi, S. (2006). An assessment of the drought tolerance of Fraxinus genotypes for urban landscape plantings. Urban Forestry & Urban Greening, Vol 5, Issue 1, P 17-27.https://www.researchgate.net/publication/229411110_An_assessment_of_the_drought_tolerance_of_Fraxinus_genotypes_for_urban_landscape_plantings
Rabbani KheirKhah, S. M., Kazemi, F. (2015). Investigating strategies for optimum water usage in green spaces covered with lawn. Desert, Vol 20, No 2, P 217-230.https://www.researchgate.net/publication/326439096_Investigating_strategies_for_optimum_water_usage_in_green_spaces_covered_with_lawn
Razzaghmanesh, M., Beecham, S., Kazemi, F. (2014). The growth and survival of plants in urban green roofs in a dry climate. Science of the Total Environment, Vol 476–477, P 288-297.https://www.researchgate.net/publication/259955623_The_growth_and_survival_of_plants_in_urban_green_roofs_in_a_dry_climate
Roloff, A. Korn, S. Gillner, S. (2009), The climate-species-matrix to select tree species for urban habitats considering climate change. Urban Forestry & Urban Greening, Vol 8, Issue 4, P 295-308.https://www.researchgate.net/publication/248907883_The_Climate-Species-Matrix_to_select_tree_species_for_urban_habitats_considering_climate_change
Rupp, L.A. Libbey, D. (1996), Selection and Culture of Landscape Plants in Utah. A guide for castleland RC&D Carbon, Emergy, Grand, and San Juan counties, Utah State University Extension. P 1-15.https://forestry.usu.edu/files/other-publications/selection-and-culture-landscape-plants-utah.pdf
Sæbø, A. Benedikz, T. Randrup, T B. (2003), Selection of trees for urban forestry in the Nordic countries. Urban Forestry and Urban Greening, Vol 2, Issue 2, P 101-114.https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1618866704700278
Sæbø, A. Borzan, Z. Ducatillion, C. Hatzistathis, A. Lagerström, T. Supuka, J. GarcisValdecantos, J L. Rego, F. Slycken, J V. (2005), The selection of plant materials for street trees, park trees and urban woodlands. Urban Forests and Trees, p 257-280.https://link.springer.com/chapter/10.1007/3-540-27684-X_11
Schmoldt, D. Kangas, J. Mendoza, G.A. Pesonen, M. (2001), The Analytic Hierarchy Process in Natural Resource and Environmental Decision Making. Managing Forest Ecosystems, Vol 3.https://www.springer.com/gp/book/9780792370765
Sjöman, H. Nielsen, A.B. (2010), Selecting trees for urban paved sites in Scandinavia – a review of information on stress tolerance and its relation to the requirements of tree planners. Urban Forestry & Urban Greening, Vol 9, No 4, 281–293.https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20113018721
Surrency, D. Owsley, Ch. Kirkland, M. Vanzant L. Potter, a., (2001, Native Plant Materials for Urban Landscapes. USDA-NRCS Plant Materials Program. Athens, Georgia.https://www.nrcs.usda.gov/Internet/FSE_DOCUMENTS/nrcs144p2_021694.pdf
Tomlinson, I. Potter, C. Bayliss, H. (2015), Managing tree pests and diseases in urban settings: The case of Oak Processionary Moth in London, 2006–2012. Urban Forestry & Urban Greening, Vol 14, No 2, p 286-292.https://pubag.nal.usda.gov/catalog/5326159
Ware, G.H., 1994. Ecological bases for selecting urban trees. Journal of Arboriculture, Vol 20, No 3, p 98–103.file:///D:/Users/Behrooz/Downloads/p0098-0103.pdf
Wei, H. Huang, Z. (2015), From Experience-Oriented to Quantity-Based: A Method for Landscape Plant Selection and Configuration in Urban Built-Up Areas. Journal of Sustainable Forestry, Vol 34, p 698–719.https://www.researchgate.net/publication/281925904_From_Experience-Oriented_to_Quantity-Based_A_Method_for_Landscape_Plant_Selection_and_Configuration_in_Urban_Built-Up_Areas
Yang, J., Chang, Y., Yan, P. (2015). Ranking the suitability of common urban tree species for controlling PM2.5 pollutions. Atmospheric Pollution Research, Vol 6, No 2, p 267–277.https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S130910421530235X