سنجش و تحلیل شاخص‌‌های خلاقیت در نظام سکونتگاهی استان لرستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد جغرافیا و برنامه‌‌ریزی شهری دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی‌‌ارشد جغرافیا و برنامه‌‌ریزی شهری دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌‌ریزی شهری دانشگاه تهران

چکیده

جهان در حال تغییرات عمدۀ اقتصادی و اجتماعی است. به‌‌نظر می‌‌رسد ما به سمت برهه‌‌ای از زمان پیش می‌‌رویم که خلاقیت محرک رشد اقتصاد ملی، منطقه‌‌ای و شهری است و از آنجایی که امروزه شهرها زیستگاه اصلی طبقۀ خلاق هستند، همواره رقابت اصلی شهرها بر سر پرورش، حفظ و جذب طبقۀ خلاق و سرمایۀ انسانی خواهد بود. با توجه به اهمیت موضوع، هدف این پژوهش نیز تعیین مهم‌‌ترین شاخص‌‌‌‌ها و رتبه‌‌‌‌بندی شهرستان‌‌‌‌های استان لرستان ازنظر میزان برخورداری از شاخص‌‌‌‌های خلاقیت است. این تحقیق ازنظر ماهیت، توصیفی-تحلیلی بوده و جمع‌‌‌‌آوری داده‌‌‌‌ها به‌صورت مرور اسنادی بوده‌‌است. در این پژوهش پس از حل مدل DANP وزن هریک از شاخص‌‌‌‌های سی‌‌وچهارگانۀ خلاقیت به‌‌دست آمد. در ادامه از مدل VIKOR برای رتبه‌‌بندی شهرستان‌‌‌‌ها براساس ضریب خلاقیت (Q) استفاده شد. در این راستا، نتایج تکنیک VIKOR نشان داد که شهرستان خرم‌‌آباد به‌‌عنوان مرکز استان با ضریب (0) در رتبۀ اول و شهرستان‌‌‌‌های بروجرد (2214/0)، الیگودرز (4966/0)، ازنا (6802/0)، سلسله (6803/0)، دورود (7075/0)، پلدختر (7586/0)، کوهدشت (8639/0) و دلفان (9244/0) به‌‌ترتیب در رتبه‌‌‌‌های بعدی از لحاظ برخورداری از شاخص‌‌‌‌های خلاقیت قرار دارند. یافته‌‌‌‌های به‌دست‌آمده از تکنیک DANP نشان داد که از میان شاخص‌‌های 34گانۀ شهر خلاق ازنظر میزان اهمیت در تحقق مفهوم خلاقیت در شهرستان‌‌‌‌های استان لرستان شاخص درصد متخصصان (0434/0) به‌‌عنوان تأثیرگذارترین عامل و همچنین شاخص تعداد صندلی سینما (0202/0) به‌‌عنوان کم‌‌اثرترین شاخص شناخته‌شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measurement and Analysis of indicators of Creativity in the Settlement System of Lorestan Province

نویسندگان [English]

  • Keramatollah Ziyari 1
  • Mohammad Beyranvand 2
  • Ahmad Hatami 3
چکیده [English]

Today's cities are a place for creativity, and in the 21st century, the main competition of cities will be to cultivate, preserve and attract the creative class and human capital. The purpose of this study was to determine the most important indicators and rankings of Lorestan province townships in terms of the level of creativity indicators. This research is descriptive-analytical in nature and data collection has been desk review. In this research, after solving the DANP model, the weight of each of the thirty-four indicators of creativity was obtained.  In the following the the VIKOR model was used to rank cities based on creativity factor(Q). In this regard, the results of the VIKOR technique showed that Khorramabad township as the provincial capital with  factor (0) in the first and Boroujerd (0.2214) townships , Aligudarz (0.4966), Azna (0.6802) Selsele (0.6803) Doroud (0.7075) Poldokhtar (0.7586) kohdasht(0.8639) Delfan (0.9244) are ranked next in terms of creativity indicators. The findings of the DANP technique showed that among the 34 indicators of the creative city in terms of importance in the realization of the concept of creativity in Lorestan province townships , the percentage of specialists indicator (0.0434) as the most influential factor, as well as the indicator of the number of seats in the cinema (0.0202) was recognized as the least effective indicator.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creativity
  • Creative City Indicators
  • Geography Of Creativity
  • Lorestan Province Townships
اسدی، احمد؛ سامی، ابراهیم (1397) ارزیابی میزان تطابق شهر قاین با شاخص های شهر خلاق. فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، دوره 10، شماره 4، صص  13-26.http://geography.journals.iau-garmsar.ac.ir/article_544600.html
جعفری ابرکوه، ناصر؛ (1395). مقایسه تطبیقی مناطق منتخب شهر تهران با رویکرد شهرخلاق، مورد پژوهی: کلانشهر تهران (مناطق 1، 6، 8، 12، 18، 22). پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طبابایی.
دل انگیزان، سهراب؛ دهقان شبانی، زهرا؛ خانزادی، آزاد؛ ذبیحی دان، محمدسعید؛ (1397). تعیین شاخص های شهر خلاق و رتبه بندی کلان شهرهای ایران بر اساس معیارهای شهر خلاق: با استفاده از روش تاپسیس اصلاح شده. مجله اقتصاد شهری، دانشگاه اصفهان، دوره 3، شماره 1، صص 1-24.http://ue.ui.ac.ir/article_22916.html
رفیعیان، مجتبی؛ شعبانی، مرتضی (1394). تحلیل شاخص های خلاقیت شهری درنظام سکونتگاهی استان مازندران. فصلنامه جغرافیا وآمایش شهری - منطقه ای، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دوره 5، شمارۀ16،صص3-19.http://gaij.usb.ac.ir/article_2160.html
زنگنه شهرکی، سعید؛ فتوحی مهربانی، باقر؛ پوراکرمی، محمد؛ سلیمان زاده، محمدرضا (1395). تحلیل قابلیت هاوجایگاه شهرتهران ازنظرتحقق مفهوم شهرخلاق درمقایسه باسایرشهرهای دنیا. دو فصلنامۀ جغرافیا و توسعه فضای شهری،دانشگاه فردوسی­مشهد، شمارۀ2،­دوره 3، صص 67-89.https://jgusd.um.ac.ir/article/view/50492
شجاعیان، علی؛ مدیری، مهدی؛ امیدی پور، مرتضی؛ (1394). کاربرد مدل در علوم جغرافیایی. سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، تهران.https://jgusd.um.ac.ir/article/view/50492
فتوحی مهربانی، باقر؛ حاتمی نژاد، حسین (1397). سنجش و تحلیل تنوع فرهنگی-اجتماعی در استان های ایران. مجله جغرافیا و روابط انسانی، دوره 1، شماره 1، ص 1-29.http://www.gahr.ir/article_67297.html
قربانی، رسول؛ حسین آبادی، سعید؛ طورانی، علی (1392). شهرهای خلاق، رویکردی فرهنگی در توسعه شهری. فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، دانشگاه حکیم سبزواری، دوره 3، شماره 11، ص 1-18. http://journals.hsu.ac.ir/jarhs/article-1-88-fa.html&sw
قربانی، رسول؛ جعفری، فیروز؛ معبودی، محمدتقی؛ حسین آبادی، سعید؛ غراوی، محمد؛ جوادزاده، هادی؛ ظفری، داریوش؛ فرخی، مینا؛ نوشاد، سمیه؛ قاسمی، معصومه؛ (1397). نگرشی بر الگوهای نوین آمایش شهری، انتشارات فروش، تبریز.
کلانتری، محسن، رجایی، سید عباس؛ فتوحی مهربانی، باقر (1395). تحلیلی بر برخورداری کلان شهرهای ایران از شاخص های شهر خلاق.  مجلۀ پژوهش های جغرفیای برنامه ریزی شهری، موسسه جغرافیا، دوره 14، شماره 4، صص 587-612.https://jurbangeo.ut.ac.ir/article_62197.html
مدیری، محمود، میرزایی خاکی، مریم، کریمی شیرازی، حامد (1393). تعیین اولویت کاربردهای فناوری نانو در بخضش صنایع خودرو با مدل تصمیم گیری فازی ترکیبی. فصلنامه مدیریت توسعۀ فناوری، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران با همکاری انجمن مدیریت فناوری ایران، دوره 2، شماره 1، ص 137-160.http://jtdm.irost.ir/article_140.html
مرکزآمارایران، بررسی ویژگی­های جمعیتی،اجتماعی واقتصادی شهرستان های استان لرستان درسال های1390 و 1395.
نظم فر، حسین؛ علوی، سعیده؛ عشقی چهاربرج، علی (1396). سنجش میزان برخورداری سکونتگاه های استان اردبیل از شاخص های شهر خلاق. مجلۀ جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، دانشگاه اصفهان، دوره 28، شماره 2، صص 184-166.http://gep.ui.ac.ir/article_22259.html
 
Csikszentmihalyi, M. (1996). In Creativity: Flow and the psychology of discovery and invention. New York: Harper Collins Publishers.https://psycnet.apa.org/record/1996-97915-000
Cretella, A., & Buenger, M. S. (2016). Food as creative city politics in the city of Rotterdam. Cities, 51, 1-10.https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S026427511530024X
Culver, G. (2017). Mobility and the making of the neoliberal “creative city”: The streetcar as a creative city project? Journal of transport geography, 58, 22-30.https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0966692316303246
Dai, J., Zhou, S., Keane, M., & Huang, Q. (2012). Mobility of the creative class and city attractiveness: A case study of Chinese animation workers. Eurasian Geography and Economics, 53(5), 649-670.https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.2747/1539-7216.53.5.649
Eglins-Eglitis, A., & Lusena-Ezera, I. (2016). From industrial city to the creative city: development policy challenges and Liepaja case. Procedia Economics and Finance, 39, 122-130.
Florida, R. (2002). The rise of the creative class, and how it is transforming work, leisure,
Fritsch, M. & Stuetzer, M. (2009). The geography of creative people in Germany.
International Journal of Foresight and Innovation Policy, 5(1-3), 7-23.https://www.researchgate.net/publication/326736317_The_Geography_of_Creative_People_in_Germany
Florida, R. (2004). The rise of the creative class and how it’s transforming work, leisure, community and everyday life (Paperback Ed.): New York: Basic Books.
Grodach, C. (2017). Urban cultural policy and creative city making. Cities, 68, 82-91.https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264275117300823
Hall, P. (2000). Creative Cities and Economic Development. Urban Studies, 37(4), 639–649.
Hospers, G.-J., & Van Dalm, R. (2005). How to create a creative city? The viewpoints of Richard Florida andJane Jacobs. foresight, 7(4), 8-12.https://www.researchgate.net/publication/242023614_How_to_create_a_creative_city_The_viewpoints_of_Richard_Florida_and_Jane_Jacobs
Jakob, D. (2010). Constructing the creative neighborhood: Hopes and limitations of creative city policies in Berlin. City, Culture and Society, 1(4), 193-198.https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877916611000063
Landry, Charles (2008): The Creative City. A Toolkit for Urban Innovators. 2nd. Edition. Near Stroud: Comedia.https://www.academia.edu/24722367/The_Creative_City_Charles_Landry
Landry, C. (2012). The creative city: A toolkit for urban innovators: Routledge.https://www.amazon.com/Creative-City-Toolkit-Urban-Innovators/dp/1844075982
Lavoie, C., & Abdulnour, G. (2015). How to define a creative SME. IFAC-PapersOnLine,48(3), 910-915.https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405896315004383
Meanjin (1988). The creative city seminar. Meanjin, 47(4), 595–596.https://search.informit.com.au/documentSummary;dn=582100689910323;res=IELLCC
Maryunani, S. R., & Mirzanti, I. R. (2015). The development of entrepreneurship in creative industries with reference to Bandung as a creative city. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 169, 387-394.https://www.researchgate.net/publication/277659344_The_Development_of_Entrepreneurship_in_Creative_Industries_with_Reference_to_Bandung_as_a_Creative_City
Pratt, A. C., & Hutton, T. A. (2013). 21. Reconceptualising the relationship between the creative economy and the city: Learning from the financial crisis. Cities, 33, 86-95.https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S026427511200087X
Ratiu, D. E. (2013). Creative cities and/or sustainable cities: Discourses and practices. City, Culture and Society,4(3), 125-135.https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877916613000398
Songmei, L. (2005). High tech spatial concentration human capital, agglomeration economies, location theories and creative citie (Master's thesis). University of Louisville.https://ir.library.louisville.edu/etd/824//
Scott, A. J. (2014). Beyond the creative city: cognitive–cultural capitalism and the new urbanism. Regional Studies, 48(4), 565-578.https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00343404.2014.891010
Shaw, K. (2014). Melbourne’s Creative Spaces program: Reclaiming the ‘creative city’(if not quite the rest of it). City, Culture and Society, 5(3), 139-147.https://findanexpert.unimelb.edu.au/scholarlywork/984911-melbourne%27s-creative-spaces-program--reclaiming-the-%27creative-city%27-(if-not-quite-the-rest-of-it)
Törnqvist, G. (2012). The geography of creativity. Cheltenham: Edward Elgar Pub.https://www.researchgate.net/publication/238595741_The_Geography_of_Creativity