تحلیل اثرگذاری مزیت‌‌های جغرافیایی در توسعۀ پایدار روستایی شهرستان خرم‌‌آباد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی ، ایران، تهران

2 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، گروه جغرافیای انسانی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، ایران، تهران

3 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، گروه جغرافیای انسانی، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، ایران ، تهران

چکیده

شناخت دقیق از مزیت‌‌های جغرافیایی نواحی، عامل کلیدی و یکی از پیش‌‌شرط‌‌های ضروری برای دستیابی به توسعۀ پایدار روستایی است؛ زیرا از این طریق بسترها و زمینه‌‌های لازم برای توسعۀ متوازن و متعادل در مناطق روستایی فراهم می‌‌شود. در این راستا، این مقاله با هدف تحلیل اثرات مزیت‌‌های جغرافیایی در پیش‌‌بینی توسعۀ پایدار در روستاهای شهرستان خرم‌‌آباد تهیه شده‌است. روش تحقیق کمّی مبتنی‌بر منطق قیاس است. جامعۀ آماری تحقیق، روستاهای شهرستان خرم‌‌آباد هستند که با استفاده از نمونه‌‌گیری طبقه‌‌ای-تصادفی تعداد 150 روستا به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. داده‌‌ها و اطلاعات با استفاده از منابع کتابخانه‌‌ای (در قالب داده‌‌های ثانویه) و پرسشنامۀ محقق‌ساخته (توزیع پرسشنامه در بین دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی) جمع‌‌آوری شد. برای تجزیه‌و‌تحلیل داده‌‌ها از آزمون‌‌های همبستگی، تحلیل گام‌به‌گام و شبکۀ عصبی استفاده شده‌است. مبتنی‌بر یافته‌‌ها، این پژوهش به این نتیجه رسید که در بین متغیرهای تعریف‌کننده مزیت جغرافیایی به‌ترتیب متغیرهای جمعیت فعال، سرمایه‌‌گذاری دولتی، سرمایه‌‌گذاری خصوصی، جمعیت ماهر و متخصص، اراضی زراعی، حجم و میزان آب، دسترسی به نقاط شهری و گردشگر وارده‌شده از مؤثرترین متغیرهای پیش‌‌بینی‌کنندۀ توسعۀ پایدار روستایی در شهرستان خرم‌‌آباد هستند. البته، توسعۀ پایدار سکونتگاه‌های روستایی، اگرچه می‌تواند متأثر از متغیرهای مختلف (مزیت‌‌های جغرافیایی) باشد، ولی برخی از آن‌ها با توجه به جهت‌‌گیری‌‌های توسعه‌‌ای خاصی که در سطح ناحیه در‌حال تحقق است، از اثرگذاری بیشتری برخوردار شده‌‌اند. با توجه به یافته‌‌های به‌دست‌آمده در پژوهش حاضر و اهمیت مزیت‌‌های جغرافیایی در توسعه و به‌خصوص توسعۀ پایدار روستایی، پیشنهاد می‌‌شود که با انجام مطالعات دقیق و برنامه‌‌ریزی‌شده به شناسایی مزیت‌‌های خاص نواحی مختلف روستایی پرداخته شود تا از این طریق سیاست‌گذاری‌‌ها در مناطق کشور بر تصمیمات مکانی درستی متکی شود و تدوین برنامه‌‌‌های توسعه، منطبق با توان‌‌ها و مزیت‌‌های جغرافیایی هر ناحیه باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis Of The Effect Of Geographical Advantages On Sustainable Rural Development Of Khorramabad City

نویسندگان [English]

  • Akram Ghanbari 1
  • Abdolreza Rahmani Fazli 2
  • Farhad Azizpoor 3
چکیده [English]

Accurate recognition of the geographical advantages of  regions is a key factor and a prerequisite for achieving sustainable rural development, because it provides the necessary background for balanced and adjusted development in rural areas. In this regard, this paper aims to analyze the effects of geographical advantages in predicting the sustainable development in rural areas of Khorramabad. The quantitative research method is based on the logic of analogy. The statistical population of the study consisted of 150 villages of Khorramabad county selected by stratified sampling. Data were collected using library resources (in the form of secondary data) and a researcher-made questionnaire. Correlation tests, stepwise analysis, and neural network were used for data analysis. this study concluded that out of the variables defining geographic advantage active population, public investment, private investment, skilled and expert population, Farmland, amount of water supply, access to urban area and the number of incoming touristsare respectively the most effective variables in predicting sustainable rural development in Khorramabad county. Of course, the sustainable development of rural settlements, although it can be affected by various variables (geographical advantages), but some of them have been more effective due to the specific developmental orientations that are being implemented at the regional level. According to the findings of the present study and the importance of geographical advantages in development and especially sustainable rural development, it is recommended to identify the specific advantages of different rural areas by conducting detailed and planned studies. In this way, policy-making in the country's regions is based on the right location decisions, and the development of development programs is in line with the geographical capabilities and advantages of each region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geographical Advantage
  • Sustainable Development
  • Neural Network
  • Khorramad
داداش‌‌پور، هاشم. (1390) تحلیلی بر عوامل تعیین‌کنندۀ مزیت‌‌های مکانی در منطقۀ کلان‌شهری تهران: شواهد تجربی از چهار بخش صنعتی، فصلنامۀ جغرافیایی آمایش محیط، صاحب امتیاز دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر، دوره 4 ، شماره (14)، ص116-91.https://www.sid.ir/Fa/Journal/ViewPaper.aspx?id=156726
عبدالملکی، حجت‌‌الله؛ اکبری، نعمت‌‌الله؛ آقایی، کیومرث. (1388). تحلیل نظری و کاربردی نظریه‌های مزیت‌سنجی منطقه‌ای و مدل‌سازی مزیت‌سنجی بخش‌های تولیدی در مناطق کشور. پژوهشهای اقتصادی ایران، صاحب امتیاز دانشگاه­علامه طباطبایی، دوره 13، شماره(38)،ص 216-181.http://ijer.atu.ac.ir/article_3519.html
عبدالملکی، حجت‌‌الله؛ زاهدی،‌‌ وفا؛ محمد، هادی؛ گلدوزها، مهدی. (1391). مزیت‌سنجی طبیعی (عدالت‌محور) در برابر مزیت‌سنجی اقتصادی متعارف؛ کاربرد معیارهای عدالت اقتصادی جغرافیایی در برنامه‌‌ریزی توسعه‌بخشی- فضایی (مطالعۀ موردی: تعیین مزیت‌‌های تولیدی استان‌‌های کشور). مطالعات اقتصاد اسلام، صاحب امتیاز دانشگاه امام صادق، دوره5 ، شماره(1)،ص 139-103.http://ies.journals.isu.ac.ir/article_1448.html
عبدالملکی، حجت‌‌الله؛ اولیایی ترشیز، مریم. (1391). تحلیل تطبیقی مدل‌‌ها و عوامل مؤثر بر مزیت‌‌سنجی منطقه‌ای: مزیت‌های پنهان در مقابل مزیت‌‌های آشکار‌شده (مطالعۀ موردی: منطقۀ خراسان). پژوهش‌‌های اقتصاد و توسعۀ منطقه‌‌‌ای،صاحب امتیاز دانشگاه فردوسی مشهد، دوره جدید، شماره(6)، ص2-34.https://erd.um.ac.ir/article/view/43096
عبدالملکی، حجت‌‌الل؛ اکبری، نعمت‌‌الله؛ آقایی، کیومرث؛ دلالی اصفهانی، رحیم. (1389). تحلیل تأثیر سیاست‌های کلان اقتصادی بر رشد بخشی- منطقه‌‌ای در ایران، پایان‌‌نامۀ دکتری رشتۀ علوم اقتصادی، گرایش اقتصاد شهری و منطقه‌‌ای، دانشگاه اصفهان.https://ganj.irandoc.ac.ir//#/articles/ecb6bdb2e57693a855749f8ab0ffc883
Abreu, I., Nunes, J. M., & Mesias, F. J. (2019). Can Rural Development Be Measured? Design and Application of a Synthetic Index to Portuguese Municipalities. Social Indicators Research, 1-17.https://link.springer.com/article/10.1007/s11205-019-02124-w
Antonescu.D(2012) Idetifying regional disparition to European Unions territorial structures. Procedia Economics and Finance ,3,1148-1155.https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567112002882
Barkley, D. L., & Henry, M. S. (2001). Advantages and disadvantages of targeting industry clusters (No. 630-2016-41380).https://ideas.repec.org/p/ags/curerr/18792.html
Barrera-Roldan,A.Saldivar-Valdes,A(2002)proposal and application of a sustainable development index. Ecological indicators journal,Vol2,No3,pp251-256.https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1470160X02000584
Berkoz, L( 2005) Locational Determinants of foreign investors in Istanbul,Journal of Urban Planning and Development, 24(3): 140-147.https://www.researchgate.net/publication/245291986_Locational_Determinants_of_Foreign_Investors_in_Istanbul
Bond, R., Curran, J., Kirkpatrick, C., Lee, N., Francis, P.,(2001). Integrated Impact Assessment for Sustainable Development: A Case Study Approach, World Development, Vol. 29, No. 6, PP. 1011-1024.https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0305750X01000237
Cuervo-Cazurra, Á., de Holan, P. M., & Sanz, L. (2014). Location advantage: Emergent and guided co-evolutions. Journal of Business Research, 67(4), 508-515.https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0148296313003664
Durana,L. Gogana,D. Artenea,A.Durana,V(2015) The components of sustainable development .a possible  approach, prooced economice and finance,Vol26,PP806-811.https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567115008497
Gottero, E., & Cassatella, C. (2017). Landscape indicators for rural development policies. Application of a core set in the case study of Piedmont Region. Environmental Impact Assessment Review, 65, 75-85.https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0195925516303626
Harrigan, J., & Deng, H. (2010). China's local comparative advantage. In China's growing role in world trade (pp. 109-133). University of Chicago Press. https://www.nber.org/chapters/c10453
Kalantari, K . Shabanali Fami, H. Asadi, Ali. Qasemi ,Iraj. Chubchian, Shahla(2008) Major Challenges of Iranian Rural Communities for Achieving Sustainable Development, American Journal of Agricultural and Biological Sciences ,Vol4,PP724-728.https://www.researchgate.net/publication/26625618_Major_Challenges_of_Iranian_Rural_Communities_for_Achieving_Sustainable_Development
Michalek J . Zarnekow, N(2011) Application of the Rural Development Index to Analysis of Rural Regions in Poland and Slovakia, Social Indicators Research,Vol105,PP1-37.https://link.springer.com/article/10.1007/s11205-010-9765-6
Milner,CH, Pentecos,E(1996) Location advantage and us foreign direct investment in UK manufacturing, Applied Economice. Vol28,No2,pp523-527.     https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00036849600000040
Narula,R, Santangelo,G.D(2012) Locaiation and collocation advantages in international innovation, Multination Business reviw,Vol20,No1, pp6-25.https://www.researchgate.net/publication/235319368_Location_and_collocation_advantages_in_international_innovation
Nielsen, M. A. (2015). Neural networks and deep learning(Vol. 25). San Francisco, CA, USA:: Determination press.https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-319-94463-0
Ohlan, R. (2013), Pattern of regional disparities in socio-economic development in India: District level analysis. Social Indicators Research, 114(3), 841-873.https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2709342
Pašakarnis, G., & Maliene, V. (2010). Towards sustainable rural development in Central and Eastern Europe: Applying land consolidation. Land Use Policy, 27(2), 545-549.https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0264837709000830
Sabet, N. S., & Azharianfar, S. (2017). Urban-rural reciprocal interaction potential to develop weekly markets and regional development in Iran. Habitat International, 61, 31-44.https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0197397515302836
Salvati,L.,Venanzeni,G.,Carlucci,M(2016)Towards (spatialy)unbalanced development? A joint assessment of regional disparities in socioeconomic and territorial variables in ITALY. Land use policy,51,229-35.        https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0264837715003567
Siddharthan,N.s, Lakhera,M.l(2005) Foreign Direct investment and Location advantages: Japanese perceptions of india compared to china and Asean,Vol12,N1,pp99-110. https://www.jstor.org/stable/43107113?seq=1
Sikharulidz,D,Kikutadze,V(2013)Location advantace and Georgis postential to attract forelgn direct investment,European scientific Journal December,Vol1pp101-106.https://pdfs.semanticscholar.org/ad2c/277a48e855a0be88af4249fb1e6730e59968.pdf
Straka, J., & Tuzová, M. (2016). Factors affecting development of rural areas in the Czech Republic: A literature review. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 220, 496-505.https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042816306267
Tunyi, A. A., & Ntim, C. G. (2016). Location advantages, governance quality, stock market development and firm characteristics as antecedents of African M&As. Journal of International Management, 22(2), 147-167.https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1075425316300291
YIlmaz, B، Dasdemir, I، Atmis, E، Lise,، W(2010) Factors affecting rural development in turkey: BartIn case study.Journal of Forest Policy and Economics, Vol . 12, No 4 239-249.https://ideas.repec.org/a/eee/forpol/v12y2010i4p239-249.html
You, H., & Zhang, X. (2017). Sustainable livelihoods and rural sustainability in China: Ecologically secure, economically efficient or socially equitable?. Resources, Conservation and Recycling, 120, 1-13.https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921344916303871
Zemtsov, S,p, Baburin,V,L(2016) how to assess advantages of economic-geographical position for Russian regions?, Institute for Applied Economic Research,Vol2, pp385-401.https://www.iep.ru/files/persona/zemtsov/Zemtsov_S.P.,Baburin_V.L._How-to-assess-advantages-of-economic-geographica-position-for-Russian-regions.pdf.
Zolfani, S & Zavadskas, E (2013), Sustainable Development of Rural Areas’ Building Structures Based on Local Climate, Procedia Engineering 57, 1295-1301.https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705813008965