تبیین جامعه‌‌شناختی سرمایۀ فرهنگی بر سازگاری اجتماعی (مورد شناسی: ساکنان مجتمع‌‌های مسکونی شهر اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه‌‌شناسی، گروه جامعه شناسی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران

2 استادیار گروه مدیریت، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران

3 استادیار، گروه جامعه‌‌شناسی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران

چکیده

تغییر ساختار کاربری فضایی شهرها موجب تشدید مسائل اجتماعی ازجمله کاهش سازگاری اجتماعی در میان ساکنان مجتمع‌‌های مسکونی شهری شده‌‌است. به‌‌همین‌‌منظور در پژوهش حاضر، رابطۀ سرمایۀ فرهنگی با سازگاری اجتماعی در بین ساکنان مجتمع‌‌های مسکونی مناطق شهر اصفهان در سال 1398 ‌‌‌‌با ترکیبی از نظریه‌‌های جامعه‌‌شناختی و روان‌‌شناختی مورد مطالعه قرار‌‌ گرفت. پژوهش حاضر به روش پیمایشی و مصاحبۀ مشارکتی انجام شد و داده‌‌ها با ابزار پرسشنامه با پایایی و روایی مناسب، به شیوۀ نمونه‌‌گیری خوشه‌‌ای و تصادفی طبقه‌‌ای چندمرحله‌‌ای جمع‌‌آوری شد. جامعۀ آماری این پژوهش شامل کلیۀ افراد و خانوارهای ساکن مجتمع‌‌های مسکونی شهر اصفهان می‌‌شود که حدود 1155800 نفر ‌‌هستند و تعداد 385 نفر از ساکنان، مطابق‌‌با فرمول کوکران به‌‌عنوان نمونه انتخاب شدند. برای تحلیل داده‌‌ها از تحلیل عاملی، تحلیل مسیر و مدل معادلۀ ساختاری و همچنین آزمون آنوا به کمک نرم‌‌‌‌افزار SPSS وAMOS  استفاده شد. براساس نتایج تحقیق، بین سرمایۀ فرهنگی و سازگاری اجتماعی ساکنان، رابطۀ معکوس و معناداری وجود دارد. بین میزان تحصیلات و سازگاری اجتماعی تفاوت معناداری وجود دارد. ‌‌‌‌کمترین میزان سازگاری اجتماعی در مقطع فوق‌‌لیسانس و بالاتر و بیشترین میزان سازگاری اجتماعی در مقطع سیکل و راهنمایی است. همچنین یافته‌‌‌‌های پژوهش نشان داد که بین طول‌‌مدت سکونت و وضعیت اشتغال با سازگاری اجتماعی تفاوت معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Soialogical Explanation Of Cultural Capital On Social Adjustment (Example: Residents Of Residential Complexes In Isfahan)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Nezarati zadeh 1
  • Reza Esmaeili 2
  • Asghar Mohammadi 3
چکیده [English]

Changing the spatial land use structure of cities has aggravated social issues such as reducing social adjustment among residents of urban residential complexes. Therefore, in the present study, the relationship between Social Capital with social adjustment among residents of residential complexes in Isfahan in 2019 The study was conducted with a combination of sociological and psychological theories. Individuals and households living in residential complexes in Isfahan, which is about 1155,800 people and 385 residents, were selected as a sample according to the Cochran's formula. Factor analysis, path analysis and structural equation model analysis as well as ANOVA test using SPSS and AMOS software were used for data analysis. According to the research results, there is an inverse and significant relationship between cultural capital and social adjustment of residents. There is a significant difference between education and social adjustment. The lowest level of social adjustment is in postgraduate and higher and the highest level of social adjustment is in cycle and middle school. The findings also showed that there is no significant difference between the length of residence and employment status with social adjustment

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Adjustment
  • Social Capital
  • Education
  • Employment
  • The Residential Complex
ابراهیم‌‌زاده، عیسی؛ سرگزی، زینب. (1389). آپارتمان‌‌نشینی در شهرهای اسلامی و مشکلات فرهنگی ناشی از آن (مطالعۀ موردی: شهر زاهدان). چهارمین کنگرۀ بین‌‌المللی جغرافیدانان جهان اسلام، زاهدان. https://elmnet.ir/article/20177997-15891
اسلامی‌‌نسب، علی. (1374). روان‌‌شناسی سازگاری. تهران: نشر بنیاد.
پروین، لارنس ای. (1374). روان‌‌شناسی شخصیت. ترجمۀ محمد‌‌جعفر جوادی و پروین کدیور. تهران: انتشارات سمت.
پور‌‌مقدس، علی. (1367). روان‌‌شناسی سازگاری. اصفهان: انتشارات اصفهان.
حجازی،­سارا؛امیری، شعله؛محمدیان، احمدیار­؛ ملک­پور­،مختار.(1385). بررسی اثربخشی آموزش گروهی حل مسئله بر میزان سازگاری اجتماعی در زنان مبتلا به اختلال دو قطبی ، مجله تحقیقات علوم رفتاری، صاحب­امتیاز­دانشگاه­علوم­پزشکی­اصفهان­(مرکز­تحقیقات­علوم­رفتاری)،­دوره­4شماره­1و2،صص52-58. http://ensani.ir/fa/article/191147/
حقیقتیان، منصور. (1393). سرمایۀ فرهنگی و بازتولید بین نسلی: تأثیر سرمایۀ فرهنگی والدین بر موفقیت تحصیلی فرزندان در شهر اصفهان، فصلنامۀ مطالعات میان‌‌فرهنگی،صاحب امتیاز سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، سال نهم. شمارۀ 21، صص 70-53.  http://icsq.journals.iau.ir/article_513735.htm
خطیبی، اعظم. (1396). تعاملات همسایگی و تأثیر آن بر نشاط اجتماعی شهروندان ‌‌‌‌شهر‌‌‌‌ همدان، مطالعات جامعه‌‌‌‌‌‌شناختی شهری، صاحب امتیاز دانشگاه آزاد دهاقان، سال هفتم، شمارۀ 22، صص 134-107.http://ensani.ir/fa/article/370842/
روح‌‌الامینی، محمود. (1368). زمینۀ فرهنگ‌‌شناسی. تهران: انتشارات عطار.
زکی، محمد علی. (1389). سازگاری با دانشگاه و رابطۀ آن با حمایت اجتماعی دانشجویان، فصلنامۀ جوانان و فرهنگ و جامعه، صاحب امتیاز پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی،شمارۀ­4،­صص130-107.https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=147470
شارع‌‌پور، محمود؛ رزاقی، نادر؛ ابراهیمی گتابی، حسن. (1394). بررسی عوامل مؤثر بر میزان روابط همسایگی در شهر بابل. مجلۀ جامعه‌‌شناسی ایران،صاحب امتیاز انجمن جامعه شناسی ایران، دورۀ 17، شمارۀ 3، صص 94-77. http://www.jsi-isa.ir/article_26737.html
شکوهی، علی. (1382). جمعیت و توسعه، مجموعه مقالات مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی در ایران تهران، مؤسسۀ انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران.
فاضلی، محمد. (1382). مصرف و سبک زندگی. قم: انتشارات صبح صادق.
فاضلی، محمد. (1386). جامعه‌‌شناسی مصرف موسیقی تهران. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و هنر ارتباطات.
کوثری، حمیدرضا. (1394). تأثیر عوامل فرهنگی و اجتماعی بر روابط همسایگی در محلۀ کن تهران، اولین کنفرانس بین‌‌المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری، تهران.
گلابچی، محمود. (1380). معیارهایی برای طراحی و ساخت بناهای بلند، هنرهای زیبا، صاحب امتیاز پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران ، شمارۀ 9، صص 62-52. http://ensani.ir/fa/article/13644/
وایتسمن، الیس؛ مایر، جان؛ ومنینگر، ویلیام کلر. (1375). رشد شخصیت و بهداشت روانی. ترجمه سیما نظیری. تهران: انتشارات انجمن اولیاء و مربیان.
 
 
Cheshire,L and Fitzgerold,R and Clarke A and Raymond,S (2013). Neighbourry problems hn Neighbourhood context:understanding‌‌‌‌ how neighbourhoods influence the prevalence of neighbourly problems and complaints,paper presented to the session How Much do urban neighbourhoods matter globalized space  Rc 21conference Berlin.
Goodestein L.D& lanyon‌‌‌‌ R.T(1995).Adjusfment behavior andpersonality,Arizona.state university.
 Katz-Gerro, Tally (2008), “Cultural Capital: Between Taste and Participation”, A newsletter of the consumer studies research netwok, Vol. 9, No. 2,( May),pp:1-6. https://csrn.camden.rutgers.edu/pdf/9-2_katz.pd
 Seoyong,Kim;HyesunKim,(2008),“Does Cultural Capital Matter? Cultural Divide and Quality of Life”, Social Indicators Research, Volume 93,Issue2,pp: 295-313 .https://link.springer.com/article/10.1007/s11205-008-9318-4
Van Eijk,G(2012),Good neighbours in bad neighbourhoods.narratives of dissociation and practices of neighbouring in a problem place. urban studies.