تحلیل مؤلفه‌‌های تأثیرگذار بر حس اجتماع بافت‌‌ قدیم و جدید شهر تبریز(نمونۀ موردی: محله‌های یاغچیان، سرخاب و دوه‌‌چی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه معماری، دانشکده عمران، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌‌ریزی شهری، دانشکده برنامه‌‌ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

امروزه عوامل کالبدی موثر بر شکل‌گیری تعاملات اجتماعی و به‌تبع آن حس اجتماع در محله‌ها نادیده گرفته می‌شود. به نظر می‌‌آید این مسئله ناشی از رشد و توسعۀ سریع محله‌ها و بی‌توجهی به ماهیت اجتماعی آن‌ها است، درحالی‌که از دیرباز محله‌ها نقش ویژه‌‌ای در برقراری تعاملات اجتماعی میان شهروندان داشته‌اند. این تغییرات از طریق تأثیر منفی بر رشد اجتماعی محله‌ها، منجر به بروز معضلاتی نظیر کاهش همکاری و روابط اعتمادآمیز اجتماعی می‌شود. پژوهش حاضر با هدف سنجش مؤلفه‌های تأثیرگذار بر حس اجتماع محله‌های سرخاب و دوه‌چی (بافت قدیم) و یاغچیان (بافت جدید) شهر تبریز به روش توصیفی-تحلیلی با استفاده از ابزار پرسشنامه و انجام آزمون‌های Spss انجام گرفته‌است. جامعۀ آماری پژوهش ساکنان محله‌های سرخاب و دوه‌چی (بافت قدیم) و یاغچیان (بافت جدید) شهر تبریز با 300 نمونۀ آماری (100 نفر از هر محله) است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که تأثیر بُعد عینی بر حس اجتماع بیشتر است، همچنین در بُعد عینی نیز مؤلفۀ کالبد و شاخص مساحت ساختمان و در بُعد ذهنی-روحی مؤلفۀ معنا و شاخص امنیت بیشترین تأثیر را بر حس اجتماع محله‌های مذکور دارند؛ بنابراین لازم است برنامه‌ریزان و طراحان برای ارتقای حس اجتماع در محله‌های قدیمی و جدید به مؤلفۀ کالبد از بُعد عینی و مؤلفۀ معنا از بُعد ذهنی-روحی توجه کنند. بررسی و مقایسۀ تطبیقی مؤلفه‌های تأثیرگذار بر حس اجتماع محله‌هایی با بافت قدیمی و جدید شهر تبریز، نوآوری پژوهش حاضر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Components Affecting the Sense of Community in the old and new Contexts of Tabriz (Case Study: Yaghchian, Sorkhab and Davehchi Neighborhoods)

نویسندگان [English]

  • Leila Rahimi 1
  • Hadis Bordbar 2
  • Leila Alilou 3
  • Mousa Vaezi 2
1 Assistant Professor, Architecture Group, Faculty of Civil Engineering, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
2 PhD student in Geography and Urban planning, Faculty of Planning and Environmental Science, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
3 M.A student in Urban Design, Faculty of Fine arts, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Today, the physical factors affecting the formation of social interactions and, consequently, the sense of community in neighborhoods have been ignored. This seems to be due to the sudden acceleration of the growth and development of neighborhoods, which has ultimately led to forgetting the social nature of neighborhoods. This is happening at a time when neighborhoods have previously played a special role in the interactions between urban life and citizens. Therefore, these changes have led to problems such as reduced cooperation and trustworthy social relations, and as a result, the continuation of this has hindered the social development of neighborhoods. The purpose of this study is to compare the effect of objective and subjective dimensions of the neighborhood on the sense of community in the old and new neighborhoods of Tabriz. Sorkhab and Dohchi neighborhoods have been studied as an example of old texture neighborhoods and Yaghchian neighborhoods as a sample of new texture neighborhoods. The present research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in nature. Library and field studies have been used for data collection and sample t-test, Spearman and regression statistical tests have been used for analysis.  The path model shows that the objective dimension has a greater impact on the sense of community. Also, the objective dimension, the body component, and the building area index, and the subjective dimension, the meaning component, and the security index have the greatest impact on the social sense of the mentioned neighborhoods. Therefore, planners and designers must pay attention to the components of the objective dimension (body) and the subjective dimension (meaning) to promote the sense of community in old and new neighborhoods. The innovation of this research is in comparing the components affecting the sense of community in old and new tissues using a quantitative method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Neighborhood
  • Sense of community
  • Old texture
  • New texture
  • Tabriz
اسدی، احمد؛ مودودی‌‌، مهدی؛ حسین‌‌آبادی، سعید. (1399). مدل‌سازی رابطۀ بین سرزندگی شهری و حس تعلق مکانی در شهر قائن، پژوهش و برنامه‌‌ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، دورۀ یازدهم، شمارۀ 40، صص 30-17. http://jupm.miau.ac.ir/article_3782.html
آدینه‌وند، علی‌‌اصغر؛ حاجی‌زاده، مریم؛ قدمی، مصطفی. (1392). بررسی عملکرد شهرداری در چارچوب حکمرانی خوب شهری (نمونۀ مورد مطالعه: بابلسر)، مدیریت شهری، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، دورۀ یازدهم، شمارۀ 31، صص 41-64. https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?id=188427   
رحمانی، فروزان؛ نورمحمدزاده، حسین. (1398). تطبیق اجزای ساخت معنا یا ساخت کالبد در مجموعۀ تاریخی شهر یزد، نشریۀ مطالعات شهری، دانشگاه کردستان، دورۀ هشتم، شمارۀ 31، صص 109-125. https://www.sid.ir/Fa/Journal/ViewPaper.aspx?id=480958  
سیاو‌ش‌پور، بهرام؛ شادلو جهرمی، مجتبی؛ مولایی رامشه، زهره. (1393). ابعاد تشکیل‌دهندۀ حس تعلق به مکان، با تأکید بر عوامل کالبدی، اجتماعی و احساسی، ششمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر مؤلفه‌های شهر، دورۀ ششم، صص 1-13.  https://www.sid.ir/fa/seminar/ViewPaper.aspx?ID=30255   
فنی، زهره؛ دویران، اسماعیل. (1390). برنامه‌ریزی مردم‌محور (مشارکتی) در مقیاس خُرد شهری (محله) نمونۀ موردی: محلۀ اسلام‌آباد زنجان، تحقیقات جغرافیایی، پروفسور محمد حسین پاپلی یزدی، دورۀ بیست‌ونهم، شمارۀ 98، صص 79-102. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=139789  
کلانتری خلیل‌آباد، حسین؛ درخشانی، نجلا. (1393). راهبردهای پایداری، کالبدی اجتماعی در محله‌های تاریخی، نمونۀ مورد مطالعه: محلۀ عودلاجان، مطالعات شهری، دانشگاه کردستان، دورۀ سوم، شمارۀ 10، صص 3-14. http://urbstudies.uok.ac.ir/article_8762.html
نادری بوانلو، محمد؛ پرتویی، پروین. (1390). تدوین الگوی محله‌‌محوری در مدیریت شهری با توجه به ویژگی‌های شهر مشهد، نامه معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، دورۀ سوم، شمارۀ 5، صص 63-80. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=158610
یزدانی، محمدحسین؛ علی‌‌پور، ابراهیم؛ محمودی، ایوب. (1398). بررسی و تحلیل هویت محله‌های شهری با تأکید بر حس تعلق مکان (مورد مطالعه: محله‌های سیزده‌گانۀ حاشیۀ شهر اردبیل)، جامعه‌شناسی نهادهای اجتماعی، دانشگاه مازندران، دورۀ چهاردهم، شمارۀ 6، صص 39-9. http://ssi.journals.umz.ac.ir/article_2518.html
کارمونا، متئو؛ هیت تنراک، تیم؛ تیسدل، استیون. (1391). مکان‌های عمومی، فضاهای شهری: ابعاد گوناگون طراحی شهری. دانشگاه هنر. تهران. صص 618-1.
Blanchard, A.L. 2008. Testing a Model of Sense of Virtual Community. Journal of Computers in Human Behaviours, 24(11): 2107-2123.https://www.researchgate.net/publication/220495116_Testing_a_Model_of_Sense_of_Virtual_Community
Bramley, G., Dempsey, N., Power, S., Brown, C., Watkins, D. 2009. Social sustainability and urban form: evidence from five British cities. Journal of Environment and Planning, 41(9): 2125-2142.https://www.researchgate.net/publication/46559730_Social_Sustainability_and_Urban_Form_Evidence_from_Five_British_Cities
Cowan, R. 2010. The Dictionary of Urbanism. Street Wise Press, London.
Erten, H. 2018. Yüzyıl Konya'da Sosyal Kontrol Mekanizması Olarak Mahalle Şuuru. Journal of the Academic Studies of Turkish – Islamic Civilizations, 5(2): 161-182.http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10043029.pdf
Farkisch, H., Che-Ani, A. 2011. Sense of Community Through Neighborhood Center. Journal of Design+ Built, 4(1): 201-215.http://journalarticle.ukm.my/3564/1/volume04paper03.pdf
Furlan, R., Alfaraidy, M. 2017. Urban Form and Sense of Community: Exploring Catalysts for Community Sustainability within Al-Wakrah Neighborhood in Qatar. Journal of Architecture Research, 7 (11): 123-145.http://article.sapub.org/10.5923.j.arch.20170704.02.html
Kaplan, R. 2000. Human Scape: Environments for People. Ann Arbor, Ulrich’s Books.
Lee Beske, J. 2007. How urban form effects sense of community: a comparative case study of a traditional neighborhood and conventional suburban development in Northern Virginia. Iowa State University Capstones, Theses and Dissertations. https://lib.dr.iastate.edu/rtd/14669/
Lennard, L. 1984. Public Life in Urban Places. Godlier, Southampton.
Li, X., Li, Z., Jia, T., Yan, P., Wang, D., & Liu, G. 2021. The sense of community revisited in Hankow, China: Combining the impacts of perceptual factors and built environment attributes. Cities, 111, 103108.https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0264275121000068
Litman, T. 2012. Community Cohesion as a Transport Planning Objective. Victoria Transport Policy Institute.
Lofland, L. H. 2000. The Public Realm. New York, Walter de Gruyter.
Macke, J., Sarate, J. A. R., & de Atayde Moschen, S. 2019. Smart sustainable cities evaluation and sense of community. Journal of Cleaner production, 239, 118103.https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0959652619329737
Madanipour, A. 2003. Design of urban space: An inquiry into a socio-spatial process. London: John wiley & son Ltd.
Marcus, C.C., Sarkissian, W. 2014. Housing as if People Mattered. Berkeley, University of California Press.
McMillan, D.W., George, D.M.C. 1986. Sense of Community: A Definition and Theory. Journal of Community Psychology, 14(3): 6-23.https://www.researchgate.net/publication/235356904_Sense_of_Community_A_Definition_and_Theory
Missimer, M., Robèrt, K. H., & Broman, G. 2017. A strategic approach to social sustainability–Part 1: exploring the social system. Journal of Cleaner Production, 140, 32-41.http://bth.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:930370
Nasar, J. L. 2003. Does Neotraditional Development Build Community?. Journal of Planning Education and Research, 23(1): 58-68.https://www.researchgate.net/publication/249694409_Does_Neotraditional_Development_Build_Community
Payton, M.A. 2003. Influence of Place Attachment and Social Capital on Civic Action: A Study at Sherburne National Wildlife Refuge. Master’s thesis of Natural Resources Science and Management Program, University of Minnesota.
Plas, J., Lewis, S. 2016. Environmental factors and sense of community in a planned town. Journal of Community Psychology, 24(8): 109-144.https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1007/BF02511884
Rogers, G.O., Sukolratanametee, S. 2010. Neighborhood Design and Sense of Community: Comparing Suburban Neighborhoods in Houstan Texas. Journal of Landscape and Urban Planning, 92(11): 325-334.https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0169204609001054
Rogers, J. 2010. Beyond the rhetoric of sprawl: storylines and the discursive construction of the sustainable city. WIT Transactions on Ecology and the Environment, 129, 559-569.https://www.witpress.com/elibrary/wit-transactions-on-ecology-and-the-environment/129/20863
Schulz, Ch. 1979. Intentions in architecture. Cambridge, Massachusetts, USA: M.I.T. Press.
Senik, B. 2016. Understanding Sense of Community through Neighborhood Satisfaction and Socio-Demographic Variables. Department of Landscape Architecture, Duzce University, Turkey.
Smith, K.M. 2011. The Relationship between Residential Satisfaction, Sense of Community, Sense of Belonging and Sense of Place in A Western Australian Urban Planned Community: Doctoral Thesis, Faculty of Computing, Health & Science. Edith Cowan University, Greenwood Press. https://ro.ecu.edu.au/theses/460/
Stevenson, D. 2013. The City. UK, Polity.
Sullivan, W.C., Kuo, S.F. 2014. The fruit of urban nature. Journal of Environment & Behavior, 36(19): 678-700.https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0193841X04264945
Talen, E., Ellis, C. 2006. Beyond relativism: reclaiming the search for good city form. Journal of Planning Education and Research, 22(2): 36-49.https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0739456x0202200104
The Sense of Community Project. 2007. Michigan State University, Lansing, MI.
Uzzell, D., Pol, E., Badenas, D. 2016. Place Identification, Social Cohesion and Environmental Sistainability. Journal of Environment and Behavior, 34(8): 26-53. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0013916502034001003
Whyte, W. 1980. Social Life of Small Urban Space. Conservation Foundation.
Wong, T., Yuen, B. 2011. Eco-city planning policies, practice and design. Springer Cham Heidelberg, New York Dordrecht London, 266-280.
Wood, L., Frank, L. D., & Giles-Corti, B. 2010. Sense of community and its relationship with walking and neighborhood design. Social science & medicine, 70(9), 1381-1390.https://research-repository.uwa.edu.au/en/publications/sense-of-community-and-its-relationship-with-walking-and-neighbor
Zhang, H., Lin, S. H. 2012. Sense of Community in Taiwan and Its Relationships with the Residential Environment. Journal of Procedia-Social and Behavioral Sciences, 35(23): 335-343. https://cyberleninka.org/article/n/896768.pdf