تمایل به پرداخت هزینه و عوامل مؤثر بر آن برای تولید کمپوست خانگی (نمونه موردی: شهر اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت توسعه روستایی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

2 دانشیار ترویج کشاورزی و توسعه روستایی، گروه مدیریت توسعه روستایی، دانشگاه یاسوج، ایران

3 دانشیار اقتصاد کشاورزی، گروه مدیریت توسعه روستایی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

چکیده

در کشور ایران، حدود نیمی از پسماند شهری را مواد آلی تشکیل می‌دهد، در شرایطی که فقط 12 درصد از پسماندهای آلی تولیدشده در ایران کمپوست می‌شود؛ از‌همین‌رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل تأثیرگذار بر تمایل به پرداخت هزینه برای تولید کمپوست خانگی و میزان آن انجام شد. جامعۀ آماری پژوهش را خانوارهای شهر اصفهان تشکیل دادند که با استفاده از فرمول کوکران 367 خانوار به‌عنوان نمونه با روش کاملاً تصادفی انتخاب شدند. نتایج نشان داد که حدود 40 درصد از پاسخگویان تمایلی برای پرداخت هزینه نداشتند و اساساً تمایلی به پذیرش این امر از خود نشان ندادند. همچنین، فقدان امکانات و تجهیزات، نداشتن آگاهی، زمان‌بر و کاربربودن، و نبود فضای مناسب از مهم‌ترین عوامل بازدارنده بودند. مطابق‌با نتایج، تمایل به پرداخت هزینه برای تولید کمپوست خانگی معادل 112 هزار تومان در سال برآورد شد. ازجمله متغیرهایی که بر تمایل به پرداخت تأثیرگذار بودند، می‌توان به سن، بُعد خانوار و نوع خانۀ مسکونی اشاره کرد. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده، به‌منظور تقویت و تحریک رفتارهای صحیح زیست‌محیطی و کمک به شهروندان علاقه‌مند به تولید کمپوست خانگی، اهدای مخزن‌های مخصوص به آن‌ها از طرف شهرداری‌ها پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Willingness to Pay and Factors Affecting it for Home Compost Production (Case Study: Isfahan)

نویسندگان [English]

  • Hamid Rastegari 1
  • Mehdi Nooripoor 2
  • Ayatollah Karami Kaloos 3
1 Department of Rural Development Management, Faculty of Agriculture, Yasouj University.
2 Associate Professor, Department of Rural Development Management, Faculty of Agriculture, Yasouj University.
3 Associate Professor, Department of Rural Development Management, Yasouj University, Yasouj.
چکیده [English]

In Iran, about half of municipal waste is made up of organic matter, while indeed only 12% of the organic waste produced in the country is composted.  Therefore, the aim was to investigate the factors affecting the willingness to pay (WTP) for home composting and how much WTP for home composting. The statistical population consisted of the citizens of Isfahan city, Cochran formula estimated 367 households as a sample then they are selected by random sampling. The results showed that 143 respondents were reluctant to pay and did not want to accept it. Also, the results showed that lack of facilities and equipment, lack of knowledge, time consuming and user, and lack of adequate space were the most important deterrents. According to the results, the willingness to pay for the production of home compost was estimated at 112 thousand Tomans per year. The variables that influenced the WTP include age, household size, and type of house. Based on the results, In order to strengthen and stimulate proper environmental behaviors and help citizens interested in producing home compost recommended that a special bin donates to them by the municipality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contingent valuation
  • Home composting
  • Economic model
  • Willingness to pay
حسن‌شاهی، ناهید؛ محمودیان، لاله؛ کریمی جشنی، ایوب؛ طالب بیدختی، ناصر. (1395). نقش کمپوست خانگی در کاهش هزینه‌های مدیریت پسماند، هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست، تهران.https://civilica.com/doc/529442  
خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران. (1399). مدیریت پسماند شهری در اصفهان.https://www.irna.ir/news/84139806
خواجه شاهکوهی، علی؛ خوش‌فر، غلام؛ نگاری، اعظم. (1393). بررسی میزان مشارکت شهروندان در مدیریت پسماند خانگی موردشناسی: شهر مشهد، جغرافیا و آمایش شهری- منطقه‌ای، دانشگاه سیستان و بلوچستان، سال پنجم، شمارۀ 15، صص 232-215. https://gaij.usb.ac.ir/article_2080.html
رحمانی، آرزو؛ عظیمی، صغری؛ کریمی، ناهید؛ جمالی، حمزه؛ امام جمعه، محمد؛ کاربرو، علی. (1392). بررسی میزان آگاهی، رفتار و رضایتمندی شهروندان قزوینی از طرح تفکیک و بازیافت زباله و عوامل مؤثر بر آن در سال (1392)، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین، معاونت پژوهشی دانشکدة بهداشت.
روزنامۀ همشهری آنلاین. (1398). اصفهان؛ الگوی ساماندهی مراکز پردازش پسماندها.https://www.hamshahrionline.ir/news/467708
سازمان مدیریت پسماند جامد اصفهان. (1398). سازمان مدیریت پسماند جامد اصفهان. http://pasmand.isfahan.ir/fa  
علامی، سعید؛ عماد‌زاده، محمد؛ پیرعلی، وحید. (۱۳۹۱). بررسی عوامل مؤثر بر رفتار بازیافتی و مشارکت شهروندان در برنامه‌‌های بازیافتی، دومین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت محیط‌زیست، تهران، دانشگاه تهران.https://www.civilica.com/Paper-ESPME02-ESPME02_031.html
عنابستانی، علی‌اکبر؛ جمعه‌ای، عاطفه؛ بوزرجمهری، خدیجه. (1399). بررسی تأثیر مشارکت روستاییان در فرایند مدیریت پسماندهای روستایی (موردشناسی: بخش نیمبلوک، شهرستان قاینات). فصلنامۀ جغرافیا و آمایش شهری-منطقه‌ای، دانشگاه سیستان و بلوچستان، سال دهم، شمارۀ 34، صص 90-69. https://gaij.usb.ac.ir/article_5331.html
عنبری، موسی. (1390). جامعه‌شناسی توسعه: از اقتصاد تا فرهنگ، تهران: انتشارات سمت.
فراهانی، مهدیه؛ خادمیان، طلیعه؛ منصوری، فردین؛ ذاکری، هادی. (1396). بررسی آثار اجتماعی و فرهنگی آموزش شهروندان در زمینۀ مدیریت پسماند شهری) مطالعۀ موردی: محلۀ نیروی هوایی منطقۀ 13 شهرداری تهران، مشارکت و توسعۀ اجتماعی، دانشگاه هرمزگان، سال پنجم، شمارۀ 3، صص 66-47. http://jpsd.hormozgan.ac.ir/article-1-102-fa.html
محمدزاده، پرویز؛ عبدی، حسن؛ بهبودی، داود؛ بهشتی، محمدباقر. (1396). عوامل کلیدی مؤثر بر موفقیت کارآفرینان با استفاده از مدل‌های­گسسته­لاجیت و پروبیت.­فصلنامۀ­مطالعات­اقتصادی­کاربردی­ایران، دانشگاه­بوعلی سینا، سال، ششم، شمارۀ­24، صص 175-153.https://aes.basu.ac.ir/article_2078.html
مرکز آمار ایران. (1398). بخش جمعیت سالنامۀ آماری.http://amar.org.ir
مولایی،‌ مرتضی. (1392). برآورد مدل‌های ارزش‌گذاری مشروط با انتخاب دوگانة دوبُعدی با استفاده از مدل‌های رگرسیونی پروبیت به ظاهر نامرتبط. تحقیقات اقتصاد و توسعۀ کشاورزی ایران، دانشگاه تهران، سال چهل‌و چهارم، شمارۀ 2، ‌صص 258-245. https://ijaedr.ut.ac.ir/article_36722.html
نورپور، علیرضا؛ افراسیابی، هادی؛ داودی، مجید. (1392). بررسی فرایند مدیریت پسماند در جهان و ایران، تهران: انتشارات مدیریت فناوری اطلاعات و مرکز اسناد. http://ssu.ac.ir/cms/fileadmin/user_upload/Daneshkadaha/dbehdasht/salamat_dar_balaya/books/persion/barresy.pasmand.pdf
 
Afroz, R., Hanaki, K., & Hasegawa-Kurisu, K. (2009). Willingness to pay for waste management improvement in Dhaka city, Bangladesh. Journal of environmental management, 90(1), 492-503. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479707004148
Begum, R. A., Siwar, C., Pereira, J. J., & Jaafar, A. H. (2007). Factors and values of willingness to pay for improved construction waste management–A perspective of Malaysian contractors. Waste management, 27(12), 1902-1909.https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X06002686
Cooper, J. C. (1993). Optimal bid selection for dichotomous choice contingent valuation surveys. Journal of Environmental Economics and Management, 24(1), 25-40. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0095069683710028
Danso, G., Drechsel, P., Fialor, S., & Giordano, M. (2006). Estimating the demand for municipal waste compost via farmers’ willingness-to-pay in Ghana. Waste management, 26(12), 1400-1409.https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16356706/
Zand, A. D., Heir, A. V., & Tabrizi, A. M. (2020). Investigation of knowledge, attitude, and practice of Tehranian women apropos of reducing, reusing, recycling, and recovery of urban solid waste. Environmental Monitoring and Assessment, 192(7), 1-13. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32617691/
Gaglias, A., Mirasgedis, S., Tourkolias, C., & Georgopoulou, E. (2016). Implementing the Contingent Valuation Method for supporting decision making in the waste management sector. Waste management, 53, 237-244. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0956053X16301751
Hagos, D., Mekonnen, A., & Gebreegziabher, Z. (2013). Households willingness to pay for improved urban solid waste management: The case of Mekelle city, Ethiopia. Ethiopian Journal of Economics, 22(1), 107-138.  https://www.ajol.info/index.php/eje/article/view/116173
Hoornweg, D. &  Bhada-Tata, p. (2012). What a Waste : A Global Review of Solid Waste Management. Urban development series;knowledge papers no. 15. World Bank, Washington, DC. © World Bank.https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/17388 License: CC BY 3.0 IGO .  
Joel, S., Mark, K. & Grace, C. J. (2012). Economic valuation of improved solid waste management in Eldoret Municipality. Journal of Emerging Trends in Economics and Management Sciences, 3(6): 962-970.https://journals.co.za/doi/pdf/10.10520/EJC130247
Karak, T., Bhagat, R. M., & Bhattacharyya, P. (2012). Municipal solid waste generation, composition, and management: The world scenario. Critical Reviews in Environmental Science and Technology, 42(15), 1509–1630.https://doi.org/10.1080/10643389.2011.569871
Kaza, S., Yao, L., Bhada-Tata, P., & Van Woerden, F. (2018). What a waste 2.0: a global snapshot of solid waste management to 2050. The World Bank. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/30317
Mitchell, R. C., & Carson, R. T. (1989). Using surveys to value public goods: The contingent valuation method. Resource for the Future, Washington, DC.
Mohan, R., Spiby, J., Leonardi, G. S., Robins, A., & Jefferis, S. (2006). Sustainable waste management in the UK: the public health role. Public Health, 120(10), 908-914. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16962620/
Mulat, S., Worku, W., & Minyihun, A. (2019). Willingness to pay for improved solid waste management and associated factors among households in Injibara town, Northwest Ethiopia. BMC research notes, 12(1), 401.https://bmcresnotes.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13104-019-4433-7
Rahji, M. A. Y., & Oloruntoba, E. O. (2009). Determinants of households’ willingness-to-pay for private solid waste management services in Ibadan, Nigeria. Waste management & research, 27(10), 961-965. https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0734242X09103824
Seadon, J. K. (2010). Sustainable waste management systems. Journal of Cleaner Production, 18(16-17), 1639-1651.https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652610002672
Singh, R. P., Singh, P., Araujo, A. S., Ibrahim, M. H., & Sulaiman, O. (2011). Management of urban solid waste: Vermicomposting a sustainable option. Resources, conservation and recycling, 55(7), 719-729.https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921344911000371
Taiwo, A. M. (2011). Composting as a sustainable waste management technique in developing countries. Journal of Environmental Science and Technology, 4(2): 93-102.https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20133062502
Wang, X., Yu, Z., Cinderby, S., & Forrester, J. (2008). Enhancing participation: experiences of participatory geographic information systems in Shanxi province, China. Applied Geography, 28(2), 96-109. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0143622807000227
Wath, S. B., Vaidya, A. N., Dutt, P. S., & Chakrabarti, T. (2010). A roadmap for development of sustainable E-waste management system in India. Science of the Total Environment, 409(1), 19-32. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969710009915
Woon, K. S. & Lo, I. M. (2016). An integrated life cycle costing and human health impact analysis of municipal solid waste management options in Hong Kong using modified eco-efficiency indicator. Resources, Conservation and Recycling, 107: 104-114. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921344915301476
Zhou, X., Yang, J., Xu, S., Wang, J., Zhou, Q., Li, Y., & Tong, X. (2020). Rapid in-situ composting of household food waste. Process Safety and Environmental Protection. 141: 259-266. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957582020302706
Zhou, Y., Zhou, Q., Gan, S., & Wang, L. (2018). Factors affecting farmers' willingness to pay for adopting vegetable residue compost in North China. Acta Ecologica Sinica, 38(6), 401-411. https://iarrp.caas.cn/en/docs/2021-07/20210717224107294132.pdf