تبیین الگوی ساختاری نظم اجتماعی در شهر کاشان بر مبنای مشارکت شهروندان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار و هیئت علمی گروه معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تبیین الگوی ساختاری نظم اجتماعی در شهر کاشان بر مبنای مشارکت شهروندان است. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی از نوع «پیمایشی» و از شاخۀ «میدانی» است. جامعۀ آماری شامل کلیۀ شهروندان شهر کاشان برطبق سرشماری سال 1395 به تعداد 304487 نفر است. حجم نمونه براساس فرمول کوکران و به شیوۀ تصافی در دسترس به تعداد 384 نفر انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامۀ نظم اجتماعی با 4 سؤال و مشارکت شهروندان (با پنج زیرمتغیر اهداف، حمایت، مدیریت، ساختار و ارزیابی) با 20 سؤال و پرسشنامۀ نظم اجتماعی با 15 گویه است. داده‌های گردآوری‌شده براساس تحلیل معادلات ساختاری براساس نرم‌افزار AMOS مورد تجزیه‌و‌تحلیل قرار گرفتند. نتایج بیانگر آن بود که به‌طور کلی مشارکت شهروندان بر نظم اجتماعی در شهر کاشان با یک مدل ساختاری و الگوی متناسب 5 عاملی مشارکت اثرگذار بوده است و این الگو به گونه ای است که مدیریت مشارکت بر نظم اجتماعی با ضریب تأثیر 73/0 بیشترین تأثیر و ساختار مشارکت بر نظم اجتماعی با ضریب تأثیر 41/0 کمترین تأثیر را داشته‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Structural Pattern of Social Order in Kashan, Based on Citizen Participation

نویسنده [English]

  • Sajedeh Karimi Kundazi
Assistant Professor and Faculty of Architecture, Islamic Azad University, Islamshahr, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to design a proportional model of social order in the city of Kashan based on citizen participation. The research method used in this study is a descriptive survey and a field survey. The statistical population includes all the citizens of Kashan, according to the Census of 2016, number 304487. The sample size was 384 people based on Cochran formula and available by random method. The research instrument consisted of two social order questionnaires with 4 questions and citizen participation (with five sub-variables: goals, support, management, structure and evaluation), with 20 questions and the Social Order has 15 items. The data were analyzed by structural equation analysis using AMOS software. The results showed that in general, citizen participation has had an impact on social order in the city of Kashan with a structural model and a proportional model of 5 factors of participation and this model is such that participation management has the most impact on social order with a coefficient of 0.73. The structure of participation had the least effect on social order with an impact factor of 0.41.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pattern
  • Social Order
  • Participation
  • Citizens
  • Kashan
آقابیگی، میلاد؛ پیوسته، منیره. (۱۳۹۵). رفتار پلیس با مردم، ماهنامۀ علوم انسانی اسلامی، جامعه المصطفی العالمیه، دورۀ اول، شمارۀ 14، صص 14-26.https://civilica.com/doc/514532/
امیری، فوژان؛ افتخاری، الهام؛ آزاد فلاح، زهره؛ درودی، ایمان. (۱۳۹۵). فرهنگ‌سازی متقابل مدیران سازمان‌های شهری و نقش مشارکت‌های مردمی در توسعۀ اجتماعی محله‌های بندرعباس، اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعۀ پایدار، تهران، مؤسسۀ بین‌المللی ایرانیان، ادارۀ کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران.https://civilica.com/doc/552807/
حاجی محمد کاظمی، حمیرا. (۱۳۹۴). نقش سرمایۀ اجتماعی در افزایش مشارکت مردم در برقراری امنیت اجتماعی پایدار با تأکید بر پلیس جامعه‌محور، چهارمین کنفرانس بین‌المللی روان‌شناسی و علوم اجتماعی، تهران، همایشگران مهر اشراق.https://en.civilica.com/doc/492353/
رحیمی، هامون. (۱۳۹۶). پلیس جامعه‌محور و امنیت اجتماعی، اولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روان‌شناسی و امنیت اجتماعی، تهران، دانشگاه آل‌طه-معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز.https://en.civilica.com/doc/672463/
رمضانی لیمایی، زینب؛ سهیلی، جمال‌الدین. (۱۳۹۶). تأثیر مشارکت‌های شهروندی بر ارتقای زندگی اجتماعی با ایجاد فضاهای محیطی مطلوب، سومین همایش بین‌المللی معماری عمران و شهرسازی در آغاز هزارۀ سوم، تهران، دانشگاه البرز- انجمن معماری و شهرسازی استان البرز- کنسرسیوم نقش و طرح آنابافت شهر- مؤسسۀ بنا شهر پایدار- مؤسسۀ فرهنگی هنری سلوی نصر-دانشگاه سراسری تبریز، دانشگاه هنر تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نو.https://civilica.com/doc/711985/
عظیمی آملی، جلال؛ سوداگر، سوسن. (1394). بررسی نقش مشارکت شهروندان در توسعۀ پایدار شهر (‌نمونۀ موردی: شهر نور)، مجلۀ مطالعات مدیریت شهری، دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، دورۀ هفتم، شمارۀ 21، صص 45-35.https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=275167
فارسانی، فایزه. (۱۳۹۷). بایسته‌های تربیت شهروندی و تأثیر آن بر نظم اجتماعی دانش‌آموزان، اولین کنگرۀ بین‌المللی و پنجمین کنگرۀ ملی آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان، تهران، گروه آموزشی پیش از دبستان دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.https://en.civilica.com/doc/823714/
قنبری، ابوالفضل. (1393). بررسی تطبیقی تأثیر فضای شهری بر میزان مشارکت شهروندان (مورد مطالعه: محلات شهر تبریز)، مجلۀ جغرافیا و برنامه‌ریزی، دانشگاه تبریز، دورۀ هجدهم، شمارۀ 48، صص 243-211.https://geoplanning.tabrizu.ac.ir/article_1806.html
کاظم‌زاده، الهام؛ یادگاری، حمیدرضا. (۱۳۹۷). بررسی عوامل مؤثر بر نقش مشارکت شهروندان در ایمنی شهرها، اولین همایش بین‌المللی و چهارمین همایش ملی آتش‌نشانی و ایمنی شهری، تهران- سالن همایش‌های بین‌المللی هتل المپیک تهران، سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران- دانشگاه صنعتی شریف.https://en.civilica.com/doc/855772/
محمدی‌زاده کرمانی‌نژاد، مجتبی. (۱۳۹۴). مشارکت مردم و نهادهای جامعۀ مدنی در مسیر توسعه و امنیت جامعه بر پایۀ اصول پیشگیری از جرم، سومین کنفرانس ملی جامعه‌شناسی و علوم اجتماعی، تهران، مؤسسۀ اطلاع‌رسانی نارکیش.https://ssoss.ui.ac.ir/article_26170.html
موسی‌زاده ایده‌لو، سحر؛ امیدوار، قاسم. (۱۳۹۷). شناخت شاخص‌های فعالیتی تأثیرگذار بر افزایش اجتماع‌پذیری فضاهای فرهنگی عمومی، اولین کنفرانس ملی پژوهش‌های نوین معماری و شهرسازی در هزارۀ سوم، مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه.https://en.civilica.com/doc/902306/
نسترنی، شادی؛ محبی امین‌آبادی، الهه؛ غلامی، نگین؛ امیری، سمانه. (۱۳۹۸). بررسی مفهوم اجتماع‌پذیری و تعامل اجتماعی در فضاهای شهری، ششمین کنگرۀ ملی عمران، معماری و توسعۀ شهری، تهران- دانشگاه علم و صنعت ایران، دبیرخانۀ دائمی کنگره- دانشگاه میعاد با همکاری دانشگاه شیراز- دانشگاه مراغه و دانشگاه علم و صنعت ایران.https://en.civilica.com/doc/478284/
هادی، صلاح‌الدین. (۱۳۹۴). بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر مشارکت شهروندان با پلیس درجهت حفظ نظم و امنیت (مطالعۀ موردی: شهروندان­شهرستان­ارومیه در سال 1393)، کنفرانس­بین‌المللی­رویکردهای نوین در علوم انسانی، مالزی، مؤسسۀ سرآمد همایش کارین.https://civilica.com/doc/439557/
 
Bagdi, G. L.and R. S. Kurothe. (2014). People’s participation in watershed management programmes: Evaluation study of Vidarbha region of Maharashtra in India. International Soil and Water Conservation Research, Vol. 2, No. 3, 2014, pp. 57-66.https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S209563391530023X
Bruce M. Charles Priddleb, Dan Shrubsolec, Barbara Vealeb & Dan Waltersd, (2014). Integrated water resource management: lessons from conservation authorities in Ontario, Canada International Journal of Water Resources Development.https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/07900627.2013.876328
Dossa et al (2011). social participation voting turnout a multiple analysis. American sociological review. Vol 37. June. 317-333.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5572293/
Euler J. S. Heldt. (2018). from information to participation and self-organization: Visions for European river basin management. Science of the Total Environment. 621: 905–914.https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048969717331303
Lee, R., (2012), Trust within organization,personal review, Vol. 32, No. 5.https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1534484319842992?journalCode=hrda
Marshal, Melissaj.(2004). Citizen Participation and the neighborhood Contexet: A New at the Corporoduction of Local Public Goods, Political Research Quarterly ,VOL. 57,No.2,PP:231-244.https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/106591290405700205
Thooening j.g.Fried Berge (1970). Politigues Urbanies Et Strategise. Sociologie du travail Année 1969 11-4 pp. 387-412.https://www.persee.fr/doc/sotra_0038-0296_1969_num_11_4_1426
Shrestha, S. and U.B. Shrestha. (2017). Beyond money: Does REDD+ payment enhance household's participation in forest governance and management in Nepal's community forests? Forest Policy and Economics. 80 : 63–70.https://ideas.repec.org/a/eee/forpol/v80y2017icp63-70.html
Stephens and D.Satterthwaite (2008). "Urban Health in Developing Countries", Environmental Impact Assessment Review, 20 pp: 299-310.https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1353829208000385