تحلیلی کیفی بر توسعۀ گردشگری رویداد محور مبتنی بر جشنوارۀ بین‌المللی تئاتر خیابانی شهر مریوان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه‏ریزی روستای دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

2 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 دانش آموخته دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری، اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کردستان، سنندج، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به دنبال توسعۀ گردشگری و ایجاد منافع آن، حاصل برگزاری جشنوارۀ بین‏المللی تئاتر خیابانی به‌عنوان نمادی از گردشگری رویداد محور، در شهرستان مریوان -قطب گردشگری استان کردستان- است؛ جشنواره‏ای که با کیفیت و اعتباری مناسب، برگزار شده و مریوان را به پایتخت تئاتر خیابانی کشور بدل کرده ‏است. فرصتی که در صورت بهره‏گیری از آن، می‏توان در بازار و ماراتن رقابتی امروزی گردشگری، گوی سبقت را از رقبا ربود. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، به شیوۀ کیفی و با دیدی جامع و سیستمی و رویکردی مشارکتی که خاصیت مطالعات و مدیریت فعالیت‏های گردشگری است، به انجام رسید. داده‏های موردنیاز با بهره‏گیری از مصاحبه‏های نیمه‌ساختارمند، در میان گروه‏های متعدد ذی‏نفع و اثرگذار بر اعتباربخشی هنری و توسعۀ گردشگری جشنواره، جمع‏آوری شدند و درنهایت، داده‏های گردآوری‏شده با تکنیک تئوری بنیادی با طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی، مورد تجزیه‌و‌تحلیل و بهره‏گیری قرارگرفتند. در این راستا چالش‏ها و موانع پیشِ‏روی بهره‏مندی از منافع و توسعۀ گردشگری جشنواره در سه سطح شناسایی شدند. سطح اول که عمومی‏ترین و کلی‏ترین سطح نیز به شمار می‏رود، مرتبط با ضعف‏ها و چالش‏های توسعۀ گردشگری به طور عام در سطح شهرستان مریوان؛ سطح دوم، مرتبط با توسعۀ گردشگری رویداد و ایام‌محور در سطح شهرستان مریوان و سطح سوم، مرتبط با ضعف‏ها و چالش‏های پیشِ‏روی تبدیل جشنوارۀ بین‏المللی تئاتر خیابانی به یک رویداد با بازدهی گردشگری است. این یافته‏ها نشان دادند که نیاز است در راستای بهره‏مندی و توسعۀ منافع گردشگری جشنواره، مدیریت یکپارچه و سیستمی گردشگری، آموزش و حرفه‏ای‏سازی فعالان و ذی‏نفعان و بازنگری در شیوۀ جذب و بازاریابی بخش گردشگری در کنار برجسته‏سازی و تقویت بخش هنری، مدنظر قرار گیرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A qualitative Analysis of the Development of Event-Oriented Tourism Based on the International Street Theater Festival of Marivan City

نویسندگان [English]

  • Souran Manouchehri 1
  • Saadi Mohammadi 2
  • Hamid Eskandari 3
1 Ph.D. student. in Geography and Rural Planning, University of Esfahan, Esfahan, Iran
2 Associate professor of Geography and Rural Planning, Payame Noor university, Tehran, Iran
3 Ph.D. in Geography and Urban Planning, General Department of Cultural Heritage, Tourism and Handicrafts of Kurdistan Province. Sanandaj, Iran.
چکیده [English]

The current research seeks to develop tourism and its benefits as the result of holding the international street theater festival as a symbol of event-oriented tourism in Marivan city as the tourism hub of Kurdistan province. This festival has been organized with proper quality and credibility and has turned Marivan into the capital of street theater in the country. This is an opportunity that, if you take advantage of it, you can steal the lead from your competitors in today's competitive tourism market and marathon. This research has been done with a descriptive-analytical method, in a qualitative and in-depth manner, and with a comprehensive and systemic view and a collaborative approach that is the specialty of tourism activities studies and management. The required data have been collected, using semi-structured interviews, among several groups of stakeholders and influencers on the artistic accreditation and tourism development of the festival, and finally, the data collected using the fundamental theory technique were analyzed and used during three stages of open, central and selective coding. In this regard challenges and obstacles to benefit from the benefits and development of the festival, tourism was identified at three levels. The first level, which is also the most common and general level related to the weaknesses and challenges of tourism development in general at the level of Marivan city, the second level is related to the development of event-oriented tourism in Marivan city level and finally, the third level is related to the weaknesses and challenges of turning the international street theater festival into an event with tourism efficiency. These findings showed that there is a need to benefit and develop the tourism benefits of the festival, the integrated and systematic management of tourism, training, and professionalization of activists and beneficiaries, and revision in the way of attracting and marketing the tourism sector should be considered along with highlighting and strengthening the artistic sector.

کلیدواژه‌ها [English]

  • systemic tourism
  • Supply and Demand
  • Event Tourism
  • Marivan International Street Theater Festival
بستام رخ، بهاره. (1395). بررسی تأثیر اجتماعی-فرهنگی رویدادهای گردشگری بر حمایت از توسعۀ گردشگری از طریق میانجی رضایت (مورد مطالعه: رویداد آئینی زارخاک در روستای قورتان در سال 1395، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد رشتۀ مدیریت جهانگردی به راهنمایی دکتر مصطفی عمادزاده، دانشگاه شیخ بهایی.https://elmnet.ir/author/%D8%A8%D9%87%DE
جلیلیان، نگار. (1394). امکان‌سنجی توسعۀ گردشگری رویداد و تأثیر آن بر تعدیل فصلی‌بودن مقصدهای گردشگری (موردی: شهر همدان)، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد رشتۀ مدیریت جهانگردی، به راهنمایی دکتر مهدی کروبی، دانشگاه علامه طباطبایی.https://d-lib.atu.ac.ir/faces/search/bibliographic/biblioFullView.jspx?_afPfm=-rldpnwtbd
خوشه‌بست، فرزانه. (1392). توسعۀ گردشگری پایدار با تأکید بر رویدادهای فرهنگی (موردی: جشن زعفران قائن)، پایان‏نامۀ کارشناسی ارشد رشتۀ مدیریت جهانگردی، به راهنمایی دکتر مهدی سقایی، مؤسسۀ آموزش عالی مازیار.https://elmnet.ir/article/10629010-71911/%D8%AA%D9
رنجبریان، بهرام؛ زاهدی، محمد. (1383). رویدادهای گردشگری تنوع و مدیریت، فصلنامۀ مطالعات جهانگردی، دانشگاه علامه طباطبایی، دورۀ دوم، شمارۀ 5، صص 51-27.http://ensani.ir/fa/article/62602/%D8%B1%D9%88
سقایی، مهدی؛ خوشه‌بست، فرزانه. (1397). تحلیل استراتژیک گردشگری رویداد در ایران (موردشناسی: جشنوارۀ طلای سرخ شهرستان قائنات)، فصلنامۀ جغرافیا و آمایش شهری-منطقه‏ای، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دورۀ هشتم، شمارۀ 27، صص 94-75.https://gaij.usb.ac.ir/article_4091_5f1314e00db248e661028923e7f56931.pdf
دانایی‎فرد، حسن. (1384). تئوری‌پردازی با استفاده از رویکرد استقرایی: استراتژی مفهوم‌سازی تئوری بنیادی، دوماهنامۀ علمی-پژوهشی دانشگاه شاهد، دورۀ دوازدهم، شمارۀ 11،صص 70-57.http://cs.shahed.ac.ir/article_1938.html
عبدالهی، مولود. (1392). تأثیر نگرش و وابستگی‌های مردم محلی بر حمایت و توسعۀ گردشگری رویداد (مورد: رویداد آیینی قالی‌شویان اردهال)، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد رشتۀ مدیریت جهانگردی، دانشگاه سمنان، به راهنمایی دکتر محمد زاهدی.https://elmnet.ir/article/10555488-18802/%D8%AA%
فرتوک‏زاده، حمیدرضا؛ وزیری، جواد. (1388). شایستگی دستیابی به سامانۀ دفاعی؛ یک نظریۀ داده‌بنیان، فصلنامۀ سیاست علم و فناوری، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ، دورۀ دوم، شمارۀ 2، صص 96-77.https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/852455/%D8%B4%D8
کاظمی، مهدی. (1390). مدیریت گردشگری، چاپ دوم، تهران: انتشارات سمت.https://samt.ac.ir/fa/book/1162/%D9%85%D8%AF%DB%
منوچهری، سوران. (1393). شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر توسعۀ گردشگری روستایی در راستای تحقق توسعۀ پایدار روستایی (منطقۀ مورد مطالعه: بخش خاوومیرآباد شهرستان مریوان)، پایان‏نامۀ کارشناسی ارشد رشتۀ جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، استاد راهنما: دکتر حسین فراهانی، دانشگاه زنجان.http://library.znu.ac.ir/simorghportal/tabid/41/Default.aspx?_RQ
میرزایی روزبه؛ رضایی، نفیسه. (1395). تحلیل عوامل انگیزشی مؤثر بر حضور بازدیدکنندگان در رویدادهای مبتنی بر جامعۀ محلی (موردی: جشنوارۀ گل غلتان، بخش امیرآباد)، فصلنامۀ پژوهش‌های روستایی، دانشگاه تهران، دورۀ هفتم، شمارۀ 1، صص 166-139.https://jrur.ut.ac.ir/article_58389_1ced47f644eb62f537f1e17805cf6d32.pdf
نظری، محسن؛ قادری، زاهد؛ فضلوی، سیده فروزنده. (1394). بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر اجرای موفق رویدادهای فرهنگی از دیدگاه گردشگران، نشریۀ مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، دورۀ هفتم، شمارۀ 4، صص 730-699.https://www.sid.ir/paper/139872/fa
یاوری، حسین. (1389). شناخت صنعت گردشگری و جهانگردی، چاپ اول: انتشارات سیمای دانش، تهران.https://www.gisoom.com/book/11247947/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-

Ahman Sya ,N., & Emilkamayana, J .H. P.(2022).Modeling environmental regulations in regional green economy efficiency of Halimun Salak: Empirical Evidence from National Park, Asian Journal of Conservation Biology. 11(1), 12–25.https://www.ajcb.in/journals/full_papers_

Aris Anuar, A. N., Ahmad, H., Jusoh, H., & Yusof Hussain, M.(2012).The Roles of Tourism System towards Development of Tourist Friendly Destination Concept. Asian Social Science.10(2),146-156. https://pdfs.semanticscholar.org/4654/7cc333f0fe5c047cd
Bazzanella, F., Peters, M., &Schnitzer, M.(2019). The perceptions of stakeholders in small-scale sporting events. Journal of Convention & Event Tourism. 20(4), 261-286.https://en.x-mol.com/paper/article/1358320095079215104
Cudny, W., & Rouba, R.(2011).Theatre and multicultural festivals in Lodz as a free time management factor among the inhabitants and tourists in the post-industrial city. Acta Geographica Universitatis Comenianae. 55(3),3–22.file:///C:/Users/M/Downloads/FFF01101246201220Cundy20-20OK.pdf
Culha,O.(2020).The effect of food festival quality on place attachment and destination recommendation intention through festival experience and satisfaction: The case of the Didim International Olive Festival. Journal of Convention & Event Tourism. 21(5), 387-416.https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15470148.2020.1775743
Chun Tie, Y., Birks M., & Francis K.(2019). Grounded theory research: A design framework for novice researchers. SAGE Open Med. 7(1), 1-8.https://eprints.utas.edu.au/30436/
Getz, D.(2010). The nature and scope of festival studies. International Journal of
Event Maent Research. 5(1),1-47.https://www.semanticscholar.org/paper/The-nature-and-scope-of-festival-studies-Getz/f96a0bf5654a1ccf85f636604a8c230460a43109
Getz, D.(2008). Progress in Tourism Management Event tourism: Definition, evolution, and research, Tourism Management.29(4), 403–428.https://asset-pdf.scinapse.io/prod/2025739588/2025739588.pdf
Heung, Vincent C. S., Kucukusta, D., & Song, H.(2010).A Conceptual Model of Medical Tourism: Implications for Future Research. Journal of Travel & Tourism Marketing. 27(3),236-251.https://research.polyu.edu.hk/en/publications/a-conceptual-model-of-medical-tourism-implications-for-future-res
Ielenicz, M., & Simoni, S.(2013).The tourism system – main directions in evaluating its operation, Rev. Roum. Géogr./Rom. Journ. Geogr. 51(5),25–31.http://www.rjgeo.ro/issues/revue%20roumaine%2057_1/ielenicz,%20simoni.pdf
Kim, W, Wonyoung, H., Walker, M., & Drane, D.(2015). Evaluating the perceived social impacts of hosting large-scale sport tourism events: Scale development and validation, Tourism Management. 48(3),21-32.https://ideas.repec.org/a/eee/touman/v48y2015icp21-32.html
Medina-Muñoz, D. R., Medina-Muñoz, R., & Sánchez-Medina, A. J. (2016). Renovation strategies for accommodation at mature destinations: A tourist demand-based approach. International Journal of Hospitality Management. 54(8), 127–138. https://daneshyari.com/article/preview/1009161.pdf
Lemmi, E., Sacco, P. L., Crociata, A., & Agovino, Ma.(2018). The Lucca Comics and Games Festival as a platform for transformational cultural tourism: Evidence from the perceptions of residents. Tourism Management Perspectives. 27(2),162–173.https://www.econbiz.de/Record/the-lucca-comics-and-games
Ling, M., &  Lew A.A.(2012).Historical and Geographical Context in Festival Tourism Development. Journal of Heritage Tourism. 7(1),13-31.https://experts.nau.edu/en/publications/historical-and-geographical
Liu ,L., Ting, F., & Souta, Ge.(2021). Experiences, post-trip destination image, satisfaction and loyalty: A study in an ecotourism context, Journal of Destination Marketing & Management.19(2),35-25 .https://research-repository.uwa.edu.au/en/publications
Lyck, L., Long, P., & Grige, A. X.(2012). Tourism, festivals and cultural events in times of crisis(Eds.). Copenhagen: Copenhagen Business School Publications.https://www.encatc.org/media/287-tourism_festivals_
Pegg, S , &  Patterson, I .(2010). Rethinking Music Festivals as a Staged Event: Gaining Insights from Understanding Visitor Motivations and the Experiences They Seek. 11(1),85-99.https://www.semanticscholar.org/paper/Rethinking-Music-Festivals
Pulla,V.(2016).International Journal of Social Work and Human Services Practice. 4(4):75-81.https://www.hrpub.org/download/20160930/IJRH1-19290430.pdf
Riquelme, C., Oyarzún, C., & Peña, K.(2010).Caracterización de la demanda turística en undestino de intereses especiales: Caso Caleta Tortel (Chile). Revista Lider.16(2), 173–193.https://revistaliderchile.com/index.php/liderchile/article/view/166/178
Seraphin, H.(2021). COVID-19: an opportunity to review existing grounded theories in event studies. Journal of Convention & Event Tourism. 22(2),3-35.https://www.semanticscholar.org/paper/COVID-19%3A-an-opportunity
Tsai, L.( 2020). Factors affecting intention to revisit an environmental event: The moderating role of enduring involvement. Journal of Convention & Event Tourism. 21(2), 61-90.https://en.x-mol.com/paper/article/1358259085978939392
Zhou, Y.(2010). Resident Perceptions Toward the Impacts of the Macao Grand Prix. Journal of Convention & Event Tourism. 11(2), 138-153.file:///C:/Users/M/Downloads/RT&D-13-14_Vol3_pp933-934.pdf
Zotic V., Alexandru D. E., & Dezsi, Ș. (2014). Debate on Tourism in Postmodernism and Beyond, Proceedings of the 2nd Belgrade International Tourism Conference, Serbia, pp. 79 – 98..https://www.academia.edu/48828047/Debate_on_tourism_in_postmodernism_and_beyond