تحلیل موانع و مشکلات توسعۀ کارآفرینی در نواحی روستایی (نمونۀ موردی: نواحی روستایی شهرستان تویسرکان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری و رئیس گروه فنی مهندسی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

3 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه پیام نور

چکیده

توسعۀ کارآفرینی و خوداشتغالی در نواحی روستایی نیازمند فراهم‌بودن و ایجاد بسترهایی است که بتوانند موجب ایجاد یک اکوسیستم مطلوب و حمایت‌کنندۀ توسعۀ کارآفرینی و موفقیت کارآفرینان شوند. بر این مبنا، پژوهش کاربردی حاضر که دارای ماهیتی آمیخته (کمّی-کیفی) بوده و با روشی توصیفی-تحلیلی انجام گرفته، سعی در آسیب‏شناسی وضع موجود توسعۀ کارآفرینی در نواحی روستایی شهرستان تویسرکان استان همدان دارد. گردآوری داده‏ها در بخش نظری با بهره‏گیری از مطالعات اسنادی و در بخش عملی مبتنی بر پیمایش میدانی با بهره‏گیری از ابزارهای مصاحبه و پرسشنامه بوده است. جامعۀ آماری پژوهش را مسئولان توسعه‏ای، مدیران و آگاهان محلی و متخصصان علمی در منطقه دربرمی‏گیرند که به شیوۀ هدفمند و روش گلوله‌برفی در هر دو بخش کیفی و کمّی، در ابتدا، 19 نفر به‌عنوان گروه دلفی، شناسایی و مورد مصاحبۀ نیمه‏ساختارمند قرارگرفته و سپس، یافته‏های حاصل از مصاحبه‏ها درجهت تأیید و تعمیم در قالب پرسشنامه در اختیار 35 نفر دیگر از اعضای این گروه‏ها قرار داده شد. تجزیه‌وتحلیل مصاحبه‏ها در بخش کیفی در راستای دستیابی به عوامل علّی، مداخله‏ای و زمینه‏ای شکل‏دهندۀ وضعیت موجود اکوسیستم کارآفرینی و راهبردهای اتخاذی فعالان اقتصادی و نتایج اقتصادی و اجتماعی شکل گرفته در سطح منطقه با بهره‏گیری از تکنیک داده‏بنیاد و در بخش کمّی با بهره‏گیری از آزمون تحلیل مسیر صورت پذیرفت که بر این اساس یافته‏های حاصل نشان دادند که 72 چالش و مانع در قالب مؤلفه‏های اصلی ضعف در مدیریت، سیاستگذاری و برنامه‏ریزی توسعه‏ای (مؤثرترین مؤلفه)؛ نامناسب‌بودن محیط کسب‌وکار؛ ضعف در تأمین در زیرساخت‌ها، خدمات و امکانات مورد نیاز؛ ضعف‌های بازاریابی، فروش و موانع فنی و عملی؛ موانع اجتماعی و فرهنگی؛ محدودیت‌‌های آموزشی و ترویجی؛ ضعف منابع مالی؛ ضعف در باورهای ذهنی و رفتاری روستاییان و مشتمل بر دو بُعد اصلی ضعف‏ها و نارسایی‏های مرتبط با عوامل محیطی و عوامل فردی و شخصیتی مؤثر بر خوداشتغالی و کارآفرینی؛ به‌عنوان عوامل علّی بازدارنده در راستای توسعۀ کارآفرینی و موفقیت کارآفرینان در منطقۀ مورد مطالعه، اثرگذار هستند. در همین راستا، عوامل مداخله‏ای و زمینه‏ای؛ راهبردهای اتخاذی و نتایج حاصل از عوامل علّی شناسایی‌شده بر اکوسیستم کارآفرینی منطقۀ مورد مطالعه نیز شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of Obstacles and Problems of Entrepreneurship Development in Rural Areas (Case Study: Rural Areas of Tuyserkan Township)

نویسندگان [English]

  • Davood Sheikhi 1
  • Mahmood Amiri 2
  • Samaneh Ghamari 3
1 Assistant Professor of Geography and Rural Planning, Payam-e-Noor University, Tehran, Iran
2 student of geography and urban planning
3 Master of Geography and Rural Planning
چکیده [English]

The development of entrepreneurship and self-employment in rural areas requires cooperation and the creation of platforms that can create a favorable and supportive ecosystem for the development of entrepreneurship and the success of entrepreneurs. On this basis; The present applied research, which has a mixed nature (quantitative-qualitative) was carried out with a descriptive-analytical method; There is an attempt to diagnose the current situation of entrepreneurship development in the rural areas of Tuysarkan, Hamadan province. The data was collected in the theoretical part using documentary studies and in the practical part based on field survey using interview and questionnaire tools. The statistical community of the research includes development officials, local managers and experts, and scientific experts in the region, who use a targeted method and snowball method in both qualitative and quantitative sections;
 At first, 19 people were identified as a Delphi group and subjected to semi-structured interviews, and then, the findings of the interviews were given to 35 other members of these groups for confirmation and generalization in the form of a questionnaire. became. Analyzing the interviews in the qualitative part in order to reach the causal, interventional and background factors that shape the current state of the entrepreneurial ecosystem and the strategies adopted by economic actors and the economic and social results formed at the regional level by using database technique and in a small part by using the path analysis test, it was concluded that on this basis; The results showed that 72 challenges and obstacles in the form of the main components of weakness in management, policy-making and development planning (the most effective component); the inappropriateness of the business environment; Weakness in providing needed infrastructure, services and facilities; Weaknesses of marketing, sales and technical and practical obstacles; social and cultural barriers; educational and promotional restrictions; Weakness of financial resources; Weakness in the mental and behavioral beliefs of the villagers and includes two main dimensions of weaknesses and inadequacies related to environmental factors and individual and personality factors affecting self-employment and entrepreneurship; They are effective as inhibiting factors in the direction of entrepreneurship development and the success of entrepreneurs in the study area. In this regard, intervention and background factors; Adopted strategies and the results of the identified causal factors on the entrepreneurship ecosystem of the studied area were also identified.

کلیدواژه‌ها [English]

  • entrepreneurship
  • Entrepreneurial ecosystem, database technique, rural areas of Tuysarkan Township
امیدپور، فردوس؛ رحمانی فضلی، عبدالرضا؛ عزیزپور، فرهاد. (1399). تحلیل عوامل ساختاری مؤثر بر توسعۀ کارآفرینی مناطق روستایی شهرستان دلفان، اقتصاد فضا و توسعۀ روستایی، دانشگاه خوارزمی، دورۀ نهم، شمارۀ 1، صص 40-21.http://serd.khu.ac.ir/article-۱-۳۴۸۷-fa.html
بادزبان، فاطمه؛ رضائی‌مقدّم، کوروش؛ فاطمی، مهسا. (1399). آموزش کارآفرینی و تأثیر آن بر عملکرد کسب‌وکارهای زنان روستایی، فصلنامۀ کارافن، دانشگاه فنی و حرفه‏ای، دورۀ هفدهم، شمارۀ 3، صص 94-76.Doi: 10.48301/kssa.2020.124671
جمینی، داود؛ جمشیدی، علیرضا؛ کماسی، حسین؛ هوشنگی، عطا. (1395). تحلیل موانع توسعۀ کارآفرنینی زنان در نواحی روستایی (مورد مطالعه: روستاهای شهرستان چرداول)، اقتصاد فضا و توسعۀ روستایی، دانشگاه خوارزمی، دورۀ پنجم، شمارۀ 4، صص 63-45.‎Doi: 10.18869/acadpub.serd.5.18.45
چراغی، محمدجعفر؛ عدالتیان، جمشید؛ کاباران‌زاده، محمدرضا. (1400). ارائۀ مدل درجهت تبیین نقش سرمایۀ اجتماعی در موفقیت کارآفرینی بین‌المللی، اقتصاد مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دورۀ پانزدهم، شمارۀ 4، صص 231-207.https://journals.iau.ir/article_687928.html?lang=en
حیدری مکرر، حمید و سارانی، افسانه (1394)، بررسی و تحلیل عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی زنان در مناطق روستایی، همایش ملی عمران و معماری با رویکردی بر توسعه پایدار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومنhttps://civilica.com/doc/422670
خانی، فضیله؛ رضوانی، محمدرضا؛ ایمنی قشلاق، سیاوش؛ بوذرجمهری، خدیجه. (1390). عنوان تحلیل نقش گردشگری در توسعۀ ویژگی‏های کارآفرینانه و گرایش به کارآفرینی در بین جوانان روستایی (مطالعۀ موردی: روستای کندوان واسکندان شهرستان اسکو)، پژوهش‌های جغرافیای انسانی، دانشگاه تهران، دورۀ چهارم، شمارۀ 78، صص 196-169.https://jhgr.ut.ac.ir/article_24518.html?lang=fa
خداپناه، بهمن؛ مرادی، محمدعلی؛ پاداش، حمید؛ سخدری، کمال. (1400). شناسایی موانع نهادی توسعۀ کارآفرینی منطقه‏ای در ایران (رویکردی انتقادی به نظام تاریخی سیاست‌گذاری کارآفرینی)، پژوهشنامۀ انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی،  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دورۀ بیست‌ویکم، شمارۀ 4، صص 105-81.doi: 10.30465/crtls.2021.34210.2087
رضایی، راضیه؛ افراسیابی، رؤیا؛ حافظیان، مریم. (1400). شناسایی کیفی موانع فرهنگی کارآفرینی، ارزیابی ابعاد فرهنگی شکست کارآفرینان، فصلنامۀ رشد فناوری، مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی، دورۀ هفدهم، شمارۀ 67، صص 78-61.10.52547/jstpi.20936.17.67.61
رضوانی، محمدرضا؛ نجارزاده، محمد. (1387). بررسی و تحلیل زمینه‌های کارآفرینی روستاییان در فرایند توسعۀ نواحی روستایی (مطالعۀ موردی: دهستان برآن جنوبی شهرستان اصفهان)، نشریۀ توسعۀ کارآفرینی، دانشگاه تهران، دورۀ اول، شمارۀ 2، صص 182-161.https://jed.ut.ac.ir/article_22970.html?lang=fa
سعیدی، عباس؛ رحمانی، بیژن؛ فتحی، بهرام. (1400). واکاوی نقش کارآفرینی روستایی در توسعۀ پایدار محلی با تأکید بر پیوستگی روستاشهری (موردشناسی: ناحیۀ دالاهو، استان کرمانشاه)، جغرافیا و آمایش شهری منطقه‏ای، دانشگـاه سیستان و بلوچستان، دورۀ یازدهم، شمارۀ 39، صص 20-1.https://gaij.usb.ac.ir/article_6227.html?lang=en
سلیمانی، عطیه؛ یعقوبی فرانی، احمد؛ کریمی، سعید. (1400). طراحی مدل توسعۀ کارآفرینی پایدار در کسب‌وکارهای نواحی روستایی همدان، اقتصاد فضا و توسعۀ روستایی، دانشگاه خوارزمی، دورۀ دهم، شمارۀ 2، صص 78-49.http://serd.khu.ac.ir/article-1-3698-en.html
صفری علی‌اکبری، مسعود؛ صادقی، حجت‌اله. (1396). تحلیل عوامل زمینه‌ساز ایجاد و رشد کارآفرینی روستایی (مورد: بخش دهدز در شهرستان ایذه)، اقتصاد فضا و توسعۀ روستایی، دانشگاه خوارزمی، دورۀ دهم، شمارۀ 20، صص 118-97.http://serd.khu.ac.ir/article-۱-۲۷۷۶-fa.html
طغرایی، محمدتقی؛ رضوانی، مهران ؛ مبارکی، محمد حسن؛ یداللهی فارسی، جهانگیر؛ میرزایی، زینب . (1395). شناسایی عوامل محیطی مؤثر بر کارآفرینی فرهنگی در صنایع دستی عشایری، فصلنامۀ اقتصاد فضا و توسعۀ روستایی، دانشگاه خوارزمی، سال پنجم، شمارۀ 3، صص 36-19.http://serd.khu.ac.ir/article-۱-۲۶۱۷-fa.html
عبدالهی، علی؛ عباسی، محمدجواد. (1395). ارزیابی اثرات گردشگری مذهبی بر توسعۀ کارآفرینی روستاهای پیرامونی (مطالعۀ موردی: منطقۀ قره‌پشتلو، شهرستان زنجان)، مجلۀ پژوهش‌‌ و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد، سال پنجم، شمارۀ 2، صص 62-47.doi: 10.22067/JRRP.V5I2.44713
علی‌اکبری، مسعود؛ صادقی، حجت‌الله. (1396). تحلیل عوامل زمینه‌‌ساز ایجاد و رشد کارآفرینی روستایی (مورد: بخش دهدز در شهرستان ایذه)، فصلنامۀ اقتصاد فضا و توسعۀ روستایی، دانشگاه خوارزمی، شال ششم، شمارۀ 2، صص 118-97.http://serd.khu.ac.ir/article-1-2776-en.html
علیدوست، سمیه؛ لشگرآرا، فرهاد؛ حسینی، فرج‌الله. (1391). اولویت‌‌بندی موانع توسعۀ کارآفرینی زنان روستایی شهرستان گرمسار، کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب‌‌وکارهای دانش‌بنیان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن.https://civilica.com/doc/174911/
فراهانی، حسین؛ حسینی، سمیرا. (1392). ارزیابی ظرفیت‌‌های نواحی روستایی برای توسعۀ کارآفرینی و توانمندسازی روستاییان (مطالعۀ موردی: بخش شال شهرستان بوئین‌زهرا)، فصلنامۀ پژوهش‌‌های روستایی، دانشگاه تهران، دورۀ چهارم، صص 748-715.doi: 10.22059/jrur.2013.50417
فراهانی، حسین؛ رسولی‌نیا، زکیه؛ اصدقی، زهرا. (1393). عوامل اثرگذار بر رشد کارآفرینی در نواحی روستایی (مورد: دهستان جابر انصار در شهرستان آبدانان)، اقتصاد فضا و توسعۀ روستایی، دانشگاه خوارزمی، دورۀ سوم، شمارۀ 31، صص 116-1.http://serd.khu.ac.ir/article-۱-۲۱۴۸-fa.html
قمبرعلی، رضوان؛ آگهی، حسین؛ علی‌بیگی، امیرحسین؛ زرافسانی، کیومرث. (1393). راهبرد اکوسیستم کارآفرینی: پارادایم جدید توسعۀ روستایی، مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان دورۀ اول، شمارۀ 3، صص 35-21.doi: 20.1001.1.24767735.1393.1.3.2.1
لطفی، حیدر. (1397). نوسازی فرهنگی روستا و شکست سیاست‏های کارآفرینی روستایی در استان ایلام، اقتصاد فضا و توسعه روستایی، دانشگاه خوارزمی، دورۀ هفتم، شمارۀ 3، صص 121-101.http://serd.khu.ac.ir/article-۱-۳۱۵۷-fa.html

محمدی، سعدی،صفیاری، رسول و خسروی، رضا،(1399)، تحلیل موانع محیطی مؤثر بر گرایش روستاییان به کسب وکارهای خُرد کارآفرینانه مطالعه موردی: شهرستان های مریوان و سروآباد کردستان، جغرافیا و توسعه، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دوره 5، شماره 58، صص:154-133.doi: 10.22111/gdij.2020.5189

محمودوند، رحیم. (1396). تحولات جمعیتی استان در دورۀ پنج سالۀ 1395-1390، مجلۀ بررسی‌های آمار رسمی ایران، پژوهشکده آمار، دورۀ بیست‌وهشتم، شمارۀ 2، صص 209-191.http://ijoss.srtc.ac.ir/article-1-242-fa.html
هاشمی, سیدسعید, مطیعی لنگرودی, سیدحسن, قدیری معصوم, مجتبی, رضوانی, محمدرضا, & مقیمی, سید محمد. (1390). تبیین نقش دهیاری‌ها و شوراهای اسلامی در توسعة کارآفرینی روستایی (مطالعة موردی: بهاباد استان یزد). پژوهشهای روستائی، دانشگاه تهران، 2(5)، صص 114-93.https://jrur.ut.ac.ir/article_22751.html?lang=en
 
Akgün, A., Nijkamp, P., Baycan, T. & Brons, M. (2010). The embeddedness of entrepreneurs in rural areas: A comparative rough set data analysis. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 101(5), 538-553.https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1467-9663.2010.00630.x.
 Alejandro, LB, García, J., Galvez-Ruiz, P., Grimaldi-Puyana, M. (2022), Does background matter? Analysis of the influence of sex, socioeconomic status and the existence of an entrepreneurial family member as a precursor to entrepreneurship in university students of Sport Sciences, Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education, 31(2), 2-20.https://www.researchgate.net/publication/361241669_Does_background_matter_Analysis_of_the_influence_of_sex_socioeconomic_status_and_the_existence_of_an_entrepreneurial_family_member_as_a_precursor_to_entrepreneurship_in_university_students_of_Sport_Sc.
Armanios, D., Eesley, Ch., (2021). How do institutional carriers alleviate normative and cognitive barriers to regulatory change? Organization Science, 32 (6), 1415-1438.https://pubsonline.informs.org/doi/abs/10.1287/orsc.2021.1434
Autio, E., Kenney, M., Must, Ph., Siegel, D. & Wright, M. (2014), “Entrepreneurial innovation: the importance of context”, Research Policy, 43(7), 1097-1108.https://kenney.faculty.ucdavis.edu/wp-content/uploads/sites/332/2019/12/2014-RP-Entrepreneurial-Innovation-Autio-et-al.pdf
Baumgartner, D., Schulz, T. & Seidl, I. (2013). Quantifying entrepreneurship and its impact on local economic performance: A spatial assessment in rural Switzerland. Entrepreneurship & Regional Development, 25(3-4), 222-250.https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08985626.2012.710266
Bhuiya, M, Ivlevs, A. (2019), Micro-entrepreneurship and subjective well-being: Evidence from rural Bangladesh, Journal of Business Venturing, 34 (2), 625-645.https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0883902617306341
Bruton, G.D., Ketchen, D.J., Ireland, R.D., (2013). Entrepreneurship as a solution to poverty. J. Bus. Ventur.  28 (6), 683-699.http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0883902613000499
Cavallo, A., Ghezzi, A. & Balocco, R. (2018). “Entrepreneurial ecosystem research: present debates and future directions”, International Entrepreneurship and Management Journal, 3 (2), 1-31.https://ideas.repec.org/a/spr/intemj/v15y2019i4d10.1007_s11365-018-0526-3.html
Dutta, D. & Khurana, I. (2021). From latent to emergent entrepreneurship in innovation ecosystems: The role of entrepreneurial learning, Technological Forecasting & Social Change,167(25), 1-12.https://ideas.repec.org/a/eee/tefoso/v167y2021ics0040162521001268.html
Elgar, E. (2009). Defining the Entrepreneur Complexity Multi-Dimensionalonal Systems Some Reflections, Chapter to be published in: DANA, Leo (Ed.) Encyclopaedia of Entrepreneursh ip, Cheltenham, England. https://www.academia.edu/9376902/Defining_the_Entrepreneur_Complexity_and_Multi_Dimensional_Systems_Some_Reflections_Author
Fernhaber, S., Zou, H. (2022). Advancing societal grand challenge research at the interface of entrepreneurship and international business: A review and research agenda, Journal of Business Venturing, 37(8), 1-12.https://ideas.repec.org/r/elg/eechap/16552_28.html
Granado, M, Rosli, A, Gotsi, M. (2022). Staying poor: Unpacking the process of barefoot institutional entrepreneurship failure, Journal of Business Venturing, 37(8), 1-12.https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0883902622000167
Heaton, j. (2005). Developing Entrepreneurs: An Examination of Systematic Approaches to Entrepreneurial Development for Rural Areas, Rural Research Report, 16(1), 1-11.https://www.iira.org/wp-content/uploads/2014/08/Developing-Entrepreneurs-An-Examination-of-Systematic-Approaches-to-Entrepreneurial-Development-for-Rural-Areas.pdf
Imedashvili, S., Kekua, A., & Ivchenko, P. (2013).  Rural Entrepreneurship: Challenges and Opportunities, Bachelor thesis within Business Administration, Jonkoping international business school, Jonkoping University.http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:629301/FULLTEXT01.pdf
Isenberg, D. (2011). The Entrepreneurship Ecosystem Strategy as a New Paradigm for Economic Policy: Principles for Cultivating Entrepreneurship, The Babson Entrepreneurship Ecosystem Project.https://scirp.org/reference/referencespapers.aspx?referenceid=2787987
Jayadatta, s. (2017). Major Challenges and Problems of Rural Entrepreneurship in
India, Journal of Business and Management, 19(8), 35-44.https://www.researchgate.net/publication/360130667_PROBLEMS_AND_CHALLENGES_FACED_BY_RURAL_ENTREPRENEURSHIP_IN_INDIA
Jurdana, S. & Dadić, L. (2015). entrepreneurship in tourism as a factor of rural development, journal of wei business and Economics, 4(2), 9-1.https://www.westeastinstitute.com/wp-content/uploads/2015/04/Dora Smol%C4%8Di%C4%87-Jurdana.pdf
kaburi, S. (2012). entrepreneurship challenges in developing economies: a case of kenyan economy. international journal of arts and commerce, 1 (4), 264-274.https://ijac.org.uk/images/frontImages/gallery/Vol._1_No._4/23.pdf
Lordkipanidze, M., Backman, M. and Brezet, H. (2002). The entrepreneurship factor in sustainable tourism development, Journal of Cleaner Production,13, 787-798.https://www.researchgate.net/publication/239364988_The_entrepreneurship_factor_in_sustainable_tourism_development
Lúcia, P (2015): Rural entrepreneurship and Innovation: some successful women's initiatives, 55th Congress of the European Regional Science Association: "World Renaissance: Changing roles for people and places", 25-28 August 2015, Lisbon, Portugal, European Regional Science Association (ERSA).http://hdl.handle.net/10419/124803
 Miao, Sh., Chi, J., Liao, L., Qian, L. (2021). How does religious belief promote farmer entrepreneurship in rural China?, Economic Modelling, 97(15), 95-104.https://ideas.repec.org/a/eee/ecmode/v97y2021icp95-104.html
 Nastase, C., Chașovschi, C., Lucaci, A. (2019). Opportunities and Challenges for a Sustainable Rural Entrepreneurship, Economic Sciences Series, 29(1), 95-104.https://stec.univ-ovidius.ro/html/anale/RO/wp-content/uploads/2019/08/7-1.pdf
Nedelcheva, S. (2008). Female Entrepreneurship in Denmark Multiple Case Study on Danish and International Women Who Have Business in the Country, Master Thesis, MSc in International Business Aarhus University, Business, and Social Sciences.https://docplayer.net/8542850-Female-entrepreneurship-in-denmark.html
Rasoolimanesh, M. & Tuan, A. (2015). Tourism growth and entrepreneurship: Empirical analysis of the development of rural highlands, Tourism Management Perspectives, 14(2), 17-24.https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3192006

Richard L.P, Matthias W, Jochen K. (2018) Demand-side strategy and business models: Putting value creation for consumers center stage, Long Range Planning, Volume 51, Issue 1, February 2018, Pages 22-31.https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0024630117303096

Samitowska, W.(2011) Barriers to the development of entrepreneurship demonstrated by micro, small and medium enterprises in Poland, Economics and Sociology 4(2):42-49https://www.proquest.com/openview/3d9d6289ca3074f7d55063d91854761d/1?pq origsite=gscholar&cbl=1416337
Saxena, S. (2012). Problems Faced By Rural Entrepreneurs and Remedies to Solve
It, Journal of Business and Management, 3(1), 23-29.https://www.iosrjournals.org/iosr-jbm/papers/vol3-issue1/D0312329.pdf
Sheikh, R. (2015). Tourism entrepreneurship challenges and possibilities in small tourism businesses, bachelor’s thesis centria university of applied sciences Degree Programme in Tourism, centeria University of applied science Finland. https://www.theseus.fi/handle/10024/98654
Stam, E. & Spigel, B. (2016). Entrepreneurial Ecosystems, the Tjalling C. Koopmans Institute is the research institute and research school of Utrecht School of Economics.https://www.uu.nl/sites/default/files/rebo_use_dp_2016_1613.pdf.
Stathopoulou, S., Demetrios, P. & Skuras, D. (2004) Rural entrepreneurship in Europe, International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, 10(6), 404-425.https://www.researchgate.net/publication/228270240_Rural_Entrepreneurship_in_Europe_A_Research_Framework_and_Agenda
Suacamram, M. (2019). Developing creativity and entrepreneurship of undergraduate students through a field trip overseas. International Journal of Instruction, 12(1), 591–606.https://www.e-iji.net/dosyalar/iji_2019_1_38.pdf
Sutter, C., Bruton, G.D., Chen, J., (2019). Entrepreneurship as a solution to extreme poverty: a review and future research directions. J. Bus. Ventur, 34(4), 197-214.https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0883902617305402
Trehan, K., Vedi, P., Kevill, A., (2020). In: ̈Ortenblad, A. (Ed.), Against Entrepreneurship: Unveiling Social Inequalities for Minority Entrepreneurship BT – Against Entrepreneurship: A Critical Examination. Springer International Publishing, 111–131.https://ideas.repec.org/h/spr/sprchp/978-3-030-47937-4_7.html
Weng, X., Chiu, Th., Tsang, Ch. (2022). Promoting student creativity and entrepreneurship through real-world problem-based maker education, Thinking Skills and Creativity, 45(5), 3-15. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1871187122000499
Yang, L., Wall, G., & Smith, S. (2008). Ethnic tourism development: Chinese Government Perspectives, Annals of Tourism Research, 35(3), 751-771.https://www.researchgate.net/publication/222148136_Ethnic_tourism_development_Chinese_Government_Perspectives