فراتحلیلی بر مستندات علمی منتشرشده با محوریت بندر-پسکرانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد برنامه‌ریزی منطقه‌ای، دانشکدۀ هنر و معماری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

2 استادیار بخش شهرسازی، دانشکدۀ هنر و معماری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

چکیده

بنادر و شهرهای مفصلی موجود در نواحی پسکرانه‌‌ای بنادر، همواره نقش پراهمیتی در آمایش ملی و منطقه‌ای و تکمیل زنجیرۀ تأمین کالا در طول تاریخ داشته‌‌اند. همزمان با رشد پرشتاب فناوری جابه‌‌جایی کالا در نیمۀ دوم قرن بیستم، صنعت حمل‌و‌نقل دریایی و بارگذاری و باراندازی کالا در بنادر رشد قابل‌توجهی یافت. همین موضوع موجب شد که توجه به مناطق پسکرانه، ساختار فضایی و آمایش منطقه‌ای حاصل از روابط بندر-پسکرانه در میان جغرافیدانان و برنامه‌‌ریزان منطقه‌ای افزایش یابد. هدف از انجام این پژوهش، فراتحلیل کمّی و کیفی مقالات معتبر دربارۀ ساختار فضایی بندر-پسکرانه از سال 1997 تا 2022 است. مقالات از پایگاه دادۀ اسکوپوس جمع‌‌آوری شد و با استفاده از نرم‌‌افزار VOSviewer مورد تجزیه‌‌‌و‌‌تحلیل قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که از لحاظ تخصص و توزیع مجلات، مجلۀ جغرافیای حمل‌ونقل یکی از اصلی‌‌ترین مقاصد مدنظر پژوهشگران جغرافیای فضایی بنادر است. از لحاظ مقیاس جغرافیایی مطالعات می‌‌توان گفت که اغلب پژوهش‌‌ها در این زمینه ساختار فضایی بندر-پسکرانه را در مقیاس ملی مورد بررسی قرار داده‌اند و تمرکز جغرافیایی پژوهش‌‌ها در حوزۀ جنوب شرقی آسیا است. از لحاظ گونه‌‌شناسی ساختار فضایی می‌‌توان به دو گونه تحلیل در مقالات منتخب پی برد؛ گونۀ اول تحلیل ریخت‌‌شناسی ساختار بندر-پسکرانه که مؤلفه‌‌های مورد استفاده در این نوع تحلیل شامل مؤلفه‌‌های عینی ساختار فضایی (کانون، کریدور و پهنۀ‌‌ کاربری) است؛ گونۀ دوم تحلیل عملکردی ساختار بندر-پسکرانه که غالباً شامل مؤلفه‌های ناملموس فضا (تعامل، انتظام و قلمرو فضایی) است. از لحاظ طبقه‌‌بندی موضوعی مقالات می‌‌توان هفت محور موضوعی را شناسایی کرد که به‌ترتیب عبارت‌اند از: روابط فضایی پسکرانه-بندر-پیشکرانه؛ توسعۀ منطقه‌‌ای بنادر؛ بنادر درون‌‌سرزمینی و بنادر خشک؛ روابط بندر-شهر؛ اتصالات کریدور‌‌ها و بنادر؛ رقابت بنادر و مناطق پیشکرانه‌‌؛ عملکرد بنادر. درنهایت با مرور روش‌‌ها و فنون تحلیل مورد استفاده در مقالات منتخب می‌‌توان از منظر روش‌‌شناسی چهار رویکرد اثبات‌‌گرایی، نواثبات‌‌گرایی، ارتباط‌‌گرایی و انتقادگرایی را در سیر تحول فلسفی-تاریخی مقالات منتشرشده مشاهده کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Meta-Analysis of Scientific Studies About Port-Hinterland Relations

نویسندگان [English]

  • Melika Zarei 1
  • Mojtaba Arasteh 2
  • Khalil Hajipour 2
1 Master student in regional planning, Faculty of Art and Architecture, Shiraz University, Shiraz, Iran.
2 Assistant Professor of Urban Planning Department, Faculty of Art and Architecture, Shiraz University, Shiraz, Iran.
چکیده [English]

Regional transportation, especially between port-hinterland, plays an important role in the economic prosperity of the country and the efficiency of the supply chain of commudities. Due to the functional and geographical differences between the hinterlands, the impact of the performance of each port on the post-coastal regional development is different leading to the diversity of different types of spatial structure in the port areas. Due to this fact, many researchers who are working in various scientific fields focus on the analyzing the relations between ports and hinterland areas and explaining the changes occurred in the spatial structure of these areas. The purpose of this research is to systematic review of researches in this field and to classify the structure and content analysis of prominent articles during period of 1997 to 2022. All of articles downloaded from Scopus database and analyzed by VOSviewer software. A comparison of the results of this research shows that in terms of specialization and distribution of journals, “The Journal of Transport Geography” is one of the main attractive journals for the researchers of spatial geography of ports. In terms of the geographical scale of the studies, most of the researches in this field have investigated the spatial structure of port-hinterland as a national scale. In addition, the geographical areas are mostly focused on the East and Southeast Asia.
In terms of spatial structure typology, two types of analysis have been proposed and used in the selected articles. The first type is morphological analysis of the port-hinterland structure. The components used in this type of analysis include the objective components of the spatial structure (center, corridor, and land use area); the second type is the functional analysis of the port-hinterland structure, in which it often includes the intangible components of space (interaction, regularity and spatial territory). The results of this research show that the set of theories of port-hinterlandcan be summarized in seven thematic axes: Relations between the hinterland, port and foreland; Regional development of ports; Dry and inland ports; Port-city interface; Connections between ports and corridors; Competition between ports and forelands; and Function of ports. Finally, by reviewing the methods and techniques used in the articles, we can find four approaches of positivism, neo-positivism, relationalism and criticism in the philosophical-historical evolution of the port-hinterlamd articles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Port
  • Hinterland
  • Regional Arrangement
  • Spatial Structure
  • Systematic Review
در این مقاله از هیچ رفرنس فارسی استفاده نشده است.
 
 
Akhavan, M. (2017). Development dynamics of port-cities interface in the Arab Middle Eastern world-The case of Dubai global hub port-city. Cities, 60, 343-352.‏ https://doi.org/10.1016/j.cities.2016.10.009
Albrechts, L., & Coppens, T. (2003). Megacorridors: striking a balance between the space of flows and the space of places. Journal of Transport Geography, 11(3), 215-224.‏ https://doi.org/10.1016/S0966-6923(03)00032-2
Allan, A., Soltani, A., Abdi, M. H., & Zarei, M. (2022). Driving forces behind land use and land cover change: A systematic and bibliometric review. Land, 11(8), 1222.‏ https://doi.org/10.3390/land11081222
Andrade, M. J., Costa, J. P., & Jiménez-Morales, E. (2021a). Challenges for european tourist-city-ports: Strategies for a sustainable coexistence in the cruise post-COVID context. Land, 10(11), 1269.‏ https://doi.org/10.3390/land10111269
Andrade, M. J., Costa, J. P., Jiménez-Morales, E., & Ruiz-Jaramillo, J. (2021b). A city profile of Malaga: The role of the port-city border throughout historical transformations. Urban Planning, 6(3), 105-118.‏ https://doi.org/10.17645/up.v6i3.4189
Angel, S., & Blei, A. M. (2016). The spatial structure of American cities: The great majority of workplaces are no longer in CBDs, employment sub-centers, or live-work communities. Cities, 51, 21-35. https://doi.org/10.1016/j.cities.2015.11.031
Aouissi, K. B., Madani, S., & Baptist, V. (2021). Morphological Evolution of the Port‐City Interface of Algiers (16th Century to the Present). Urban Planning, 6(3), 119-135.‏ http://dx.doi.org/10.17645/up.v6i3.4017
Arasteh, M., Dadashpoor, H., & Taghvaee, A. (2016). Explaining the geopolitical evolution of ports-hinterland connections in Iran; A historical comparative approach. Geopolitics Quarterly, 12(44), 183-218.‏ https://dorl.net/dor/20.1001.1.17354331.1395.12.44.9.1
Baird, A. J. (2006). Optimising the container transhipment hub location in northern Europe. Journal of transport geography, 14(3), 195-214.‏ https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2004.12.004 
Barnett-Page, E., & Thomas, J. (2009). Methods for the synthesis of qualitative research: a critical review. BMC medical research methodology, 9(1), 1-11.‏ https://doi.org/10.1186/1471-2288-9-59
Basílio, M. P., Pereira, V., Costa, H. G., Santos, M., & Ghosh, A. (2022). A systematic review of the applications of multi-criteria decision aid methods (1977–2022). Electronics, 11(11), 1720.‏ https://doi.org/10.3390/electronics11111720
Bask, A., Roso, V., Andersson, D., & Hämäläinen, E. (2014). Development of seaport–dry port dyads: two cases from Northern Europe. Journal of Transport Geography, 39, 85-95.‏ https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2014.06.014
Bichou, K., & Gray, R. (2005). A critical review of conventional terminology for classifying seaports. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 39(1), 75-92.‏ https://doi.org/10.1016/j.tra.2004.11.003
Bottasso, A., Conti, M., Ferrari, C., & Tei, A. (2014). Ports and regional development: a spatial analysis on a panel of European regions. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 65, 44-55.‏ https://doi.org/10.1016/j.tra.2014.04.006  
Burger, M. J., Van Der Knaap, B., & Wall, R. S. (2014). Polycentricity and the multiplexity of urban networks. European Planning Studies, 22(4), 816-840.‏ https://doi.org/10.1080/09654313.2013.771619
Burger, M., & Meijers, E. (2011). Form Follows Function? Linking Morphological and Functional Polycentricity. Urban Studies, 49(5), 1127-1149. https://doi.org/10.1177/0042098011407095
Calatayud, A., Mangan, J., & Palacin, R. (2017). Connectivity to international markets: A multi-layered network approach. Journal of Transport Geography, 61, 61-71. https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2017.04.006
Caner Yüksel, Ç. (2019). A tale of two port cities: Ayasuluk (Ephesus) and Balat (Miletus) during the Beyliks period. Al-Masāq, 31(3), 338-365.‏ https://doi.org/10.1080/09503110.2019.1620998
Castillo-Manzano, J. I., González-Laxe, F., & López-Valpuesta, L. (2013). Intermodal connections at Spanish ports and their role in capturing hinterland traffic. Ocean & coastal management, 86, 1-12.‏ https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2013.10.003
Chapman, D., Pratt, D., Larkham, P., & Dickins, I. (2003). Concepts and definitions of corridors: evidence from England’s Midlands. Journal of transport geography, 11(3), 179-191.‏ https://doi.org/10.1016/S0966-6923(03)00029-2
Chen, J., Fei, Y., Zhu, Y., & Zhang, F. (2018). Allometric relationship between port throughput growth and urban population: A case study of Shanghai port and Shanghai city. Advances in Mechanical Engineering, 10(3), 1687814018760933.‏ https://doi.org/10.1177/1687814018760933
Chen, J., Zhang, W., Song, L., & Wang, Y. (2022). The coupling effect between economic development and the urban ecological environment in Shanghai port. The Science of the total environment, 841, 156734. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.156734
Chowdhury, M. M. H., & Haque Munim, Z. (2022). Dry port location selection using a fuzzy AHP-BWM-PROMETHEE approach. Maritime Economics & Logistics, 1-29.‏ https://doi.org/10.1057/s41278-022-00230-0
Comtois, C., Slack, B., & Sletmo, G. K. (1997). Political issues in inland waterways port development: prospects for regionalization. Transport Policy, 4(4), 257-265.‏ https://doi.org/10.1016/S0967-070X(97)00020-6
Cong, L. Z., Zhang, D., Wang, M. L., Xu, H. F., & Li, L. (2020). The role of ports in the economic development of port cities: Panel evidence from China. Transport Policy, 90, 13-21.‏ https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2020.02.003
Cullinane, K., Fei, W. T., & Cullinane, S. (2004). Container terminal development in Mainland China and its impact on the competitiveness of the port of Hong Kong. Transport Reviews, 24(1), 33-56.‏ https://doi.org/10.1080/0144164032000122334
Dadashpoor, H., & Arasteh, M. (2020). Core-port connectivity: Towards shaping a national hinterland in a West Asia country. Transport Policy, 88, 57-68.‏ https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2020.01.015
Dadashpoor, H., & Taheri, E. (2022). The evolution of port-city relations in the era of technological development: case study of Bandar-Abbas County, Iran. GeoJournal, 1-25.‏ https://doi.org/10.1007/s10708-022-10752-y
De Martino, P. (2020). Defending the past by challenging the future: spatial and institutional path dependencies in the Naples port-city region. Regional Studies, Regional Science, 7(1), 108-117.‏ https://doi.org/10.1080/21681376.2020.1746193
De Vries, J., & Priemus, H. (2003). Megacorridors in north-west Europe: issues for transnational spatial governance. Journal of Transport Geography, 11(3), 225-233.‏ https://doi.org/10.1016/S0966-6923(03)00033-4
Debrie, J., Gouvernal, E., & Slack, B. (2007). Port devolution revisited: the case of regional ports and the role of lower tier governments. Journal of Transport Geography, 15(6), 455-464.‏ https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2007.01.003
Ducruet, C. (2017). Multilayer dynamics of complex spatial networks: The case of global maritime flows (1977–2008). Journal of Transport Geography, 60, 47-58.‏ https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2017.02.007
Ducruet, C. (2020). Revisiting urban hierarchy and specialization from a maritime perspective. Maritime Policy & Management, 47(3), 371-387.‏ https://doi.org/10.1080/03088839.2019.1693065
Ducruet, C., & Lee, S. W. (2006). Frontline soldiers of globalisation: Port–city evolution and regional competition. GeoJournal, 67, 107-122.‏ https://doi.org/10.1007/s10708-006-9037-9
Ducruet, C., & Notteboom, T. (2012). The worldwide maritime network of container shipping: spatial structure and regional dynamics. Global networks, 12(3), 395-423.‏ https://doi.org/10.1111/j.1471-0374.2011.00355.x
Ducruet, C., Lee, S. W., & Ng, A. K. (2010). Centrality and vulnerability in liner shipping networks: revisiting the Northeast Asian port hierarchy. Maritime Policy & Management, 37(1), 17-36.‏ https://doi.org/10.1080/03088830903461175 
Ducruet, C., Roussin, S., & Jo, J. C. (2009). Going West? Spatial polarization of the North Korean port system. Journal of Transport Geography, 17(5), 357-368.‏ https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2008.10.011
Ferrari, C., Parola, F., & Gattorna, E. (2011). Measuring the quality of port hinterland accessibility: The Ligurian case. Transport Policy, 18(2), 382-391. ‏https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2010.11.002 
Flämig, H., & Hesse, M. (2011). Placing dryports. Port regionalization as a planning challenge–The case of Hamburg, Germany, and the Süderelbe. Research in Transportation Economics, 33(1), 42-50.‏ https://doi.org/10.1016/j.retrec.2011.08.005
Garcia‐Alonso, L., & Sanchez‐Soriano, J. (2010). Analysis of the evolution of the inland traffic distribution and provincial hinterland share of the Spanish port system. Transport Reviews, 30(3), 275-297.‏ https://doi.org/10.1080/01441640902985983
Gekara, V. O., & Chhetri, P. (2013). Upstream transport corridor inefficiencies and the implications for port performance: a case analysis of Mombasa Port and the Northern Corridor. Maritime Policy & Management, 40(6), 559-573.‏ https://doi.org/10.1080/03088839.2013.776716
Ghennaï, A., Madani, S., & Hein, C. (2022). Evaluating the sustainability of scenarios for port city development with Boussole21 method. Environment Systems and Decisions, 1-20.‏ https://doi.org/10.1007/s10669-022-09869-9
Glänzel, W., & Czerwon, H. (1996). A new methodological approach to bibliographic coupling and its application to the national, regional and institutional level. Scientometrics, 37(2), 195-221.‏ https://doi.org/10.1007/bf02093621
Gleave, M. B. (1997). Port activities and the spatial structure of cities: the case of Freetown, Sierra Leone. Journal of Transport Geography, 5(4), 257-275.‏ https://doi.org/10.1016/S0966-6923(97)00022-7
Gough, D., Thomas, J., & Oliver, S. (2012). Clarifying differences between review designs and methods. Systematic reviews, 1(1), 1-9.‏ https://doi.org/10.1186/2046-4053-1-28
Gough, D., Thomas, J., & Oliver, S. (2017). An introduction to systematic reviews. An introduction to systematic reviews, 1-352.‏
Grindlay, A. L., & Martínez-Hornos, S. (2022). Cruise ships and urban mobility in Mediterranean Spain. International Journal of Transport Development and Integration, 6(1), 12-24.‏ http://dx.doi.org/10.2495/TDI-V6-N1-12-24
Guerrero, D. (2014). Deep-sea hinterlands: Some empirical evidence of the spatial impact of containerization. Journal of transport geography, 35, 84-94.‏ https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2014.01.010 
Guo, J., & Qin, Y. (2022). Coupling characteristics of coastal ports and urban network systems based on flow space theory: Empirical evidence from China. Habitat International, 126, 102624.‏  https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2022.102624
Guo, L., & Yang, Z. (2018). Evaluation of foreign trade transport accessibility for Mainland China. Maritime Policy & Management, 45(1), 34-52.‏ https://doi.org/10.1080/03088839.2017.1333168 
Hall, P. (2019). Planning for the mega-city: a new Eastern Asian urban form? In East West Perspectives on 21st Century Urban Development (pp. 3-36). Routledge.
Hauser, S., Zhu, P., & Mehan, A. (2021). 160 years of borders evolution in Dunkirk: Petroleum, permeability, and porosity. Urban Planning, 6(3).‏ https://doi.org/10.17645/up.v6i3.4100
Hayut, Y. (1981). Containerization and the Load Center Concept. Economic Geography, 57(2), 160-176. https://doi.org/10.2307/144140
Hein, C., & Schubert, D. (2021). Resilience and path dependence: A comparative study of the port cities of London, Hamburg, and Philadelphia. Journal of Urban history, 47(2), 389-419.‏ https://doi.org/10.1177/0096144220925098
Hesse, M., & Rodrigue, J. P. (2004). The transport geography of logistics and freight distribution. Journal of transport geography, 12(3), 171-184.‏ https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2003.12.004 
Hilell, K. B., & Allweil, Y. (2021). Infrastructure development and waterfront transformations: Physical and intangible borders in Haifa port city. Urban Planning, 6(3), 43-57.‏ https://doi.org/10.17645/up.v6i3.4198
Homosombat, W., Ng, A. K., & Fu, X. (2016). Regional Transformation and Port Cluster Competition: The Case of the P earl R iver D elta in S outh C hina. Growth and Change, 47(3), 349-362.‏ https://doi.org/10.1111/grow.12128
Husain, H. R., & Nafa, H. (2020). Socio-economic and Geo-political Transitions in the Mediterranean Basin and Its Impact on Urban Forms of Port Cities. Civil Engineering and Architecture, 8(5), 898-907.‏ https://doi.org/10.13189/cea.2020.080517
Imai, A., Shintani, K., & Papadimitriou, S. (2009). Multi-port vs. Hub-and-Spoke port calls by containerships. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 45(5), 740-757.‏ https://doi.org/10.1016/j.tre.2009.01.002
Jacobs, W. (2007). Port competition between Los Angeles and Long Beach: an institutional analysis. Tijdschrift voor economische en sociale geografie, 98(3), 360-372.‏ https://doi.org/10.1111/j.1467-9663.2007.00403.x
Jugović, A., Sirotić, M., & Peronja, I. (2021). Sustainable Development of Port Cities from the Perspective of Transition Management. Transactions on Maritime Science, 10(02), 466-476.‏ https://doi.org/10.7225/toms.v10.n02.w01
Kenyon, J. B. (1970). Elements in Inter-Port Competition in the United States. Economic Geography, 46(1), 1-24. https://doi.org/10.2307/142680
Kessler, M. M. (1963). Bibliographic coupling between scientific papers. American documentation, 14(1), 10-25.‏ https://doi.org/10.1002/asi.5090140103
Konings, R. (2007). Opportunities to improve container barge handling in the port of Rotterdam from a transport network perspective. Journal of Transport Geography, 15(6), 443-454.‏ https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2007.01.009
Konings, R., Kreutzberger, E., & Maraš, V. (2013). Major considerations in developing a hub-and-spoke network to improve the cost performance of container barge transport in the hinterland: the case of the port of Rotterdam. Journal of Transport Geography, 29, 63-73.‏ https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2012.12.015
Kowalczyk, N., & Truluck, C. (2013). Literature reviews and systematic reviews: What is the difference? Radiologic Technology, 85(2), 219–222. https://doi.org/10.1177/1054773803012002001
Kowalewski, M. (2021). Images and spaces of port cities in transition. Space and Culture, 24(1), 53-65.‏ https://doi.org/10.1177/1206331218783940
Langen, P. D. (2004). Governance in seaport clusters. Maritime Economics & Logistics, 6, 141-156.‏ https://doi.org/10.1057/palgrave.mel.9100100
Laxe, F. G., Seoane, M. J. F., & Montes, C. P. (2012). Maritime degree, centrality and vulnerability: port hierarchies and emerging areas in containerized transport (2008–2010). Journal of Transport Geography, 24, 33-44.‏ https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2012.06.005
Lee, S. W., & Ducruet, C. (2009). Spatial glocalization in Asia-Pacific hub port cities: a comparison of Hong Kong and Singapore. Urban Geography, 30(2), 162-184.‏ https://doi.org/10.2747/0272-3638.30.2.162
Lee, S. W., Song, D. W., & Ducruet, C. (2008). A tale of Asia’s world ports: the spatial evolution in global hub port cities. Geoforum, 39(1), 372-385.‏ https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2007.07.010
Levac, D., Colquhoun, H., & O'Brien, K. K. (2010). Scoping studies: advancing the methodology. Implementation science, 5, 1-9.‏ https://doi.org/10.1186/1748-5908-5-69
Liu, C., Wang, J., & Zhang, H. (2018). Spatial heterogeneity of ports in the global maritime network detected by weighted ego network analysis. Maritime Policy & Management, 45(1), 89-104.‏ https://doi.org/10.1080/03088839.2017.1345019
Liu, J., Kong, Y., Li, S., & Wu, J. (2021a). Sustainability assessment of port cities with a hybrid model-empirical evidence from China. Sustainable Cities and Society, 75, 103301.‏ https://doi.org/10.1016/j.scs.2021.103301
Liu, J., Wang, X., & Guo, J. (2021b). Port efficiency and its influencing factors in the context of pilot free trade zones. Transport Policy, 105, 67-79.‏ https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2021.02.011 
Liu, J., Zhou, J., Liu, F., Yue, X., Kong, Y., & Wang, X. (2019). Interaction analysis and sustainable development strategy between port and city: The case of Liaoning. Sustainability, 11(19), 5366.‏ https://doi.org/10.3390/su11195366
Liu, L., Wang, K. Y., & Yip, T. L. (2013). Development of a container port system in Pearl River Delta: path to multi-gateway ports. Journal of Transport Geography, 28, 30-38.‏ https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2012.10.002
Ma, Q., Jia, P., She, X., Haralambides, H., & Kuang, H. (2021). Port integration and regional economic development: Lessons from China. Transport Policy, 110, 430-439.‏ https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2021.06.019
Meng, Q., & Wang, X. (2011). Intermodal hub-and-spoke network design: incorporating multiple stakeholders and multi-type containers. Transportation Research Part B: Methodological, 45(4), 724-742.‏ https://doi.org/10.1016/j.trb.2010.11.002  
Merkel, A. (2017). Spatial competition and complementarity in European port regions. Journal of Transport Geography, 61, 40-47.‏ https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2017.04.008 
Mohamed-Chérif, F., & Ducruet, C. (2016). Regional integration and maritime connectivity across the Maghreb seaport system. Journal of Transport Geography, 51, 280-293.‏ https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2015.01.013
Monios, J. (2011). The role of inland terminal development in the hinterland access strategies of Spanish ports. Research in Transportation Economics, 33(1), 59-66.‏ https://doi.org/10.1016/j.retrec.2011.08.007
Monios, J. (2016). Intermodal transport as a regional development strategy: the case of Italian freight villages. Growth and Change, 47(3), 363-377.‏ https://doi.org/10.1111/grow.12129
Monios, J., & Wang, Y. (2013). Spatial and institutional characteristics of inland port development in China. GeoJournal, 78, 897-913.‏ https://doi.org/10.1007/s10708-013-9473-2
Monios, J., & Wilmsmeier, G. (2012a). Giving a direction to port regionalisation. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 46(10), 1551-1561.‏ https://doi.org/10.1016/j.tra.2012.07.008
Monios, J., & Wilmsmeier, G. (2012b). Port-centric logistics, dry ports and offshore logistics hubs: strategies to overcome double peripherality?. Maritime Policy & Management, 39(2), 207-226.‏ https://doi.org/10.1080/03088839.2011.650720
Monios, J., & Wilmsmeier, G. (2013). The role of intermodal transport in port regionalisation. Transport Policy, 30, 161-172.‏ https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2013.09.010
Morley, R. F., Norman, G., Golder, S., & Griffith, P. (2016). A systematic scoping review of the evidence for consumer involvement in organisations undertaking systematic reviews: focus on Cochrane. Research involvement and engagement, 2(1), 1-19.‏ https://doi.org/10.1186/s40900-016-0049-4
Mulrow, C.D. (1994). Systematic reviews: Rationale for systematic reviews. Bmj (Clinical Research ed.), 309(6954), 597–599. https://doi.org/10.1136/bmj.309.6954.597
Ng, A. K., & Cetin, I. B. (2012). Locational characteristics of dry ports in developing economies: some lessons from Northern India. Regional Studies, 46(6), 757-773.‏ https://doi.org/10.1080/00343404.2010.532117
Ng, A. K., Ducruet, C., Jacobs, W., Monios, J., Notteboom, T., Rodrigue, J. P., & Wilmsmeier, G. (2014). Port geography at the crossroads with human geography: between flows and spaces. Journal of Transport Geography, 41, 84-96.‏ https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2014.08.012
Notteboom*, T. E., & Rodrigue, J. P. (2005). Port regionalization: towards a new phase in port development. Maritime Policy & Management, 32(3), 297-313.‏ https://doi.org/10.1080/03088830500139885  
Notteboom, T. (2011). An application of multi-criteria analysis to the location of a container hub port in South Africa. Maritime policy & management, 38(1), 51-79.‏ https://doi.org/10.1080/03088839.2010.533710 
Notteboom, T. E. (1997). Concentration and load centre development in the European container port system. Journal of transport geography, 5(2), 99-115.‏ https://doi.org/10.1016/S0966-6923(96)00072-5
Notteboom, T. E. (2010). Concentration and the formation of multi-port gateway regions in the European container port system: an update. Journal of transport geography, 18(4), 567-583.‏https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2010.03.003
Notteboom, T., & Rodrigue, J. P. (2009). The future of containerization: perspectives from maritime and inland freight distribution. GeoJournal, 74, 7-22.‏ https://doi.org/10.1007/s10708-008-9211-3
Nugraha, A. T., Waterson, B. J., Blainey, S. P., & Nash, F. J. (2022). Unravelling the dynamics behind the urban morphology of port-cities using a LUTI model based on cellular automata. Computers, Environment and Urban Systems, 92, 101733.‏ https://doi.org/10.1016/j.compenvurbsys.2021.101733
Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., ... & Moher, D. (2021). Updating guidance for reporting systematic reviews: development of the PRISMA 2020 statement. Journal of clinical epidemiology, 134, 103-112.‏ https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2021.02.003
Parola, F., Risitano, M., Ferretti, M., & Panetti, E. (2017). The drivers of port competitiveness: a critical review. Transport Reviews, 37(1), 116-138.‏ https://doi.org/10.1080/01441647.2016.1231232
Pedersen, P. (2003). Development of freight transport and logistics in Sub-Saharan Africa: Taaffe, Morrill and Gould revisited. Transport Reviews, 23(3), 275-297.‏ https://doi.org/10.1080/0144164032000091681
Raimbault, N., Jacobs, W., & Van Dongen, F. (2016). Port regionalisation from a relational perspective: the rise of Venlo as Dutch international logistics hub. Tijdschrift voor economische en sociale geografie, 107(1), 16-32.‏ https://doi.org/10.1111/tesg.12134
Ramos, S. J. (2021). Resilience, path dependence, and the port: The case of Savannah. Journal of Urban history, 47(2), 250-271.‏ https://doi.org/10.1177/0096144217704183
References (in English)
Rezaei, J., van Wulfften Palthe, L., Tavasszy, L., Wiegmans, B., & van der Laan, F. (2018). Port performance measurement in the context of port choice: an MCDA approach. Management decision, 57(2), 396-417.‏ https://doi.org/10.1108/MD-04-2018-0482 
Robinson, P., & Lowe, J. (2015). Literature reviews vs systematic reviews. Australian and New Zealand Journal of Public Health, 39(2), 103. https://doi.org/10.1111/1753-6405.12393
Robinson, R. (2002). Ports as elements in value-driven chain systems: the new paradigm. Maritime Policy & Management, 29(3), 241-255.‏ https://doi.org/10.1080/03088830210132623
Rodrigue, J. P. (2004). Freight, Gateways And Mega‐Urban Regions: The Logistical Integration Of The Bostwash Corridor1. Tijdschrift voor economische en sociale geografie, 95(2), 147-161.‏ https://doi.org/10.1111/j.0040-747X.2004.t01-1-00297.x
Rodrigue, J. P. (2012). The geography of global supply chains: Evidence from third‐party logistics. Journal of Supply Chain Management, 48(3), 15-23.‏ https://doi.org/10.1111/j.1745-493X.2012.03268.x
Rodrigue, J. P., & Notteboom, T. (2009). The terminalization of supply chains: reassessing the role of terminals in port/hinterland logistical relationships. Maritime Policy & Management, 36(2), 165-183.‏ https://doi.org/10.1080/03088830902861086
Rodrigue, J. P., & Notteboom, T. (2010a). Foreland-based regionalization: Integrating intermediate hubs with port hinterlands. Research in Transportation Economics, 27(1), 19-29.‏ https://doi.org/10.1016/j.retrec.2009.12.004
Rodrigue, J. P., & Notteboom, T. (2010b). Comparative North American and European gateway logistics: the regionalism of freight distribution. Journal of Transport Geography, 18(4), 497-507.‏ https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2010.03.006 
Rodrigue, J. P., Debrie, J., Fremont, A., & Gouvernal, E. (2010). Functions and actors of inland ports: European and North American dynamics. Journal of transport geography, 18(4), 519-529.‏ https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2010.03.008
Roso, V., Woxenius, J., & Lumsden, K. (2009). The dry port concept: connecting container seaports with the hinterland. Journal of Transport Geography, 17(5), 338-345.‏ https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2008.10.008
Rossetto Ribeiro, R., & Beloto, G. E. (2022). Diagrams as a comparative tool to understand the territorial evolution of port city regions. European Planning Studies, 30(8), 1514-1528.‏ https://doi.org/10.1080/09654313.2021.1935493
Sdoukopoulos, E., & Boile, M. (2020). Port-hinterland concept evolution: A critical review. Journal of Transport Geography, 86, 102775. https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2020.102775
Seabrooke, W., Hui, E. C., Lam, W. H., & Wong, G. K. (2003). Forecasting cargo growth and regional role of the port of Hong Kong. Cities, 20(1), 51-64.‏ https://doi.org/10.1016/S0264-2751(02)00097-5 
Serry, A., & Loubet, L. (2019). Developing the city, developing the port: comparison of the governance in medium-size port-cities in Europe. TransNav: International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 13(3).‏ http://dx.doi.org/10.12716/1001.13.03.17
Sigler, T. J. (2013). Relational cities: Doha, Panama City, and Dubai as 21st century entrepôts. Urban Geography, 34(5), 612-633.‏ https://doi.org/10.1080/02723638.2013.778572
Small, H. G., & Koenig, M. E. (1977). Journal clustering using a bibliographic coupling method. Information processing & management, 13(5), 277-288.‏ https://doi.org/10.1016/0306-4573(77)90017-6
Snilstveit, B., Oliver, S., & Vojtkova, M. (2012). Narrative approaches to systematic review and synthesis of evidence for international development policy and practice. Journal of development effectiveness, 4(3), 409-429.‏ https://doi.org/10.1080/19439342.2012.710641
Song, D. W. (2002). Regional container port competition and co-operation: the case of Hong Kong and South China. Journal of Transport Geography, 10(2), 99-110.‏ https://doi.org/10.1016/S0966-6923(02)00003-0
Stern, C., Lizarondo, L., Carrier, J., Godfrey, C., Rieger, K., Salmond, S., ... & Loveday, H. (2021). Methodological guidance for the conduct of mixed methods systematic reviews. JBI evidence implementation, 19(2), 120-129.‏ https://doi.org/10.1097/XEB.0000000000000282
Sydorenko, A. (2021). Crimean port-cities and their hinterland connections: The dynamics of change, 1800–1917. International Journal of Maritime History, 33(4), 668-689.‏ https://doi.org/10.1177/08438714211064722
Taaffe, E. J., Morrill, R. L., & Gould, P. R. (1973). Transport Expansion in Underdeveloped Countries: A Comparative Analysis. In B. S. Hoyle (Ed.), Transport and Development (pp. 32-49). Macmillan Education UK. https://doi.org/10.1007/978-1-349-15506-4_3
Talley, W. K., & Ng, M. (2017). Hinterland transport chains: Determinant effects on chain choice. International Journal of Production Economics, 185, 175-179. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2016.12.026
Talley, W. K., & Ng, M. (2018). Hinterland transport chains: A behavioral examination approach. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 113, 94-98. https://doi.org/10.1016/j.tre.2018.03.001 
Talley, W. K., & Ng, M. (2020). Note: Determinants of cargo port, hinterland cargo transport and port hinterland cargo transport service chain choices by service providers. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 137, 101921. https://doi.org/10.1016/j.tre.2020.101921 
Tan, T. Y. (2007). Port cities and hinterlands: A comparative study of Singapore and Calcutta. Political Geography, 26(7), 851-865.‏ https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2007.06.008
Ubogu, A. E., Ariyo, J. A., & Mamman, M. (2011). Port-hinterland trucking constraints in Nigeria. Journal of Transport Geography, 19(1), 106-114. https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2009.09.001 
Van Der Burg, A. J., & Dieleman, F. M. (2004). Dutch urbanisation policies: from ‘compact city’to ‘urban network’. Tijdschrift voor economische en sociale geografie, 95(1), 108-116. https://doi.org/10.1111/j.0040-747X.2004.00297.x 
Van der Laan, L. (1998). Changing Urban Systems: An Empirical Analysis at Two Spatial Levels. Regional Studies, 32(3), 235-247. https://doi.org/10.1080/00343409850119733
Van Duinen, L. (2013). Mainport and corridor: Exploring the mobilizing capacities of Dutch spatial concepts. Planning Theory & Practice, 14(2), 211-232.‏ https://doi.org/10.1080/14649357.2013.782423
Van Eck, N. J., & Waltman, L. (2014). Visualizing bibliometric networks. Measuring scholarly impact: Methods and practice, 285-320.‏ https://doi.org/10.1007/978-3-319-10377-8_13
Veenstra, A., & Notteboom, T. (2011). The development of the Yangtze River container port system. Journal of Transport Geography, 19(4), 772-781.‏ https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2010.09.006
Walid Abaza, Aboul-Fetouh Shalaby, Maye Yehia (2022). Constructing a Theoretical Framework of the Urban Transformation Processes of the Port City Interface towards Resilient Egyptian Port Cities. Civil Engineering and Architecture, 10(5A), 71 - 92. https://doi.org/10.13189/cea.2022.101404
Wang, C., & Ducruet, C. (2014). Transport corridors and regional balance in China: the case of coal trade and logistics. Journal of Transport Geography, 40, 3-16.‏ https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2014.08.009
Wang, G. W., Zeng, Q., Li, K., & Yang, J. (2016b). Port connectivity in a logistic network: The case of Bohai Bay, China. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 95, 341-354.‏  https://doi.org/10.1016/j.tre.2016.04.009
Wang, J. J. (1998). A container load center with a developing hinterland: a case study of Hong Kong. Journal of Transport Geography, 6(3), 187-201.‏ https://doi.org/10.1016/S0966-6923(98)00011-8 
Wang, J. J., & Cheng, M. C. (2010). From a hub port city to a global supply chain management center: a case study of Hong Kong. Journal of Transport Geography, 18(1), 104-115.‏ https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2009.02.009
Wang, J. J., & Slack, B. (2000). The evolution of a regional container port system: the Pearl River Delta. Journal of Transport Geography, 8(4), 263-275.‏ https://doi.org/10.1016/S0966-6923(00)00013-2
Wang, X., Meng, Q., & Miao, L. (2016a). Delimiting port hinterlands based on intermodal network flows: Model and algorithm. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 88, 32-51.‏ https://doi.org/10.1016/j.tre.2016.02.004
Wanqing, S. (2020). Evaluation of international port city based on fuzzy comprehensive evaluation. Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, 38(6), 7027-7032.‏ https://doi.org/10.3233/JIFS-179780
Wiegmans, B. W., & Louw, E. (2011). Changing port–city relations at Amsterdam: A new phase at the interface?. Journal of Transport Geography, 19(4), 575-583.‏ https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2010.06.007
Wilmsmeier, G., Monios, J., & Lambert, B. (2011). The directional development of intermodal freight corridors in relation to inland terminals. Journal of Transport Geography, 19(6), 1379-1386.‏ https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2011.07.010
Witte, P., Wiegmans, B., & Rodrigue, J. P. (2017). Competition or complementarity in Dutch inland port development: A case of overproximity?. Journal of Transport Geography, 60, 80-88.‏ https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2017.02.008
Witte, P., Wiegmans, B., van Oort, F., & Spit, T. (2014). Governing inland ports: a multi-dimensional approach to addressing inland port–city challenges in European transport corridors. Journal of Transport Geography, 36, 42-52.‏ https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2014.02.011
Woodburn, A. (2017). An analysis of rail freight operational efficiency and mode share in the British port-hinterland container market. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 51, 190-202.‏ https://doi.org/10.1016/j.trd.2017.01.002
Woxenius, J. (2007). Generic framework for transport network designs: Applications and treatment in intermodal freight transport literature. Transport reviews, 27(6), 733-749.‏ https://doi.org/10.1080/01441640701358796
Wu, B., Gu, G., Zhang, W., Zhang, L., Lu, R., Pang, C., Huang, J., & Li, H. (2022). Multi-Scale Influencing Factors and Prediction Analysis: Dongxing Port-City Relationship. International journal of environmental research and public health, 19(15), 9068. https://doi.org/10.3390/ijerph19159068
Yan, J., Xiao, R., Su, F., Bai, J., & Jia, F. (2021). Impact of Port Construction on the Spatial Pattern of Land Use in Coastal Zones Based on CLDI and LUT Models: A Case Study of Qingdao and Yantai. Remote Sensing, 13(16), 3110.‏ https://doi.org/10.3390/rs13163110
Yang, J., Luo, M., & Ji, A. (2016). Analyzing the spatial–temporal evolution of a gateway’s hinterland: A case study of Shanghai, China. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 95, 355-367.‏ https://doi.org/10.1016/j.tre.2016.03.015
Yap, W. Y., & Lam, J. S. (2006). Competition dynamics between container ports in East Asia. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 40(1), 35-51.‏ https://doi.org/10.1016/j.tra.2005.03.001
Yu, L., Xu, P., Shi, J., Chen, J., & Zhen, H. (2020). Driving mechanism of port-city spatial relation evolution from an ecological perspective: case study of xiamen port of China. Sustainability, 12(7), 2857.‏ https://doi.org/10.3390/su12072857
Zain, R. M., Salleh, N. H. M., Zaideen, I. M. M., Menhat, M. N. S., & Jeevan, J. (2022). Dry ports: Redefining the concept of seaport-city integrations. Transportation Engineering, 8, 100112.‏ https://doi.org/10.1016/j.treng.2022.100112
Zanne, M., Twrdy, E., & Beškovnik, B. (2021). The effect of port gate location and gate procedures on the port-city relation. Sustainability, 13(9), 4884.‏ https://doi.org/10.3390/su13094884
Zhang, M., & Pel, A. J. (2016). Synchromodal hinterland freight transport: Model study for the port of Rotterdam. Journal of Transport Geography, 52, 1-10.‏ https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2016.02.007