بررسی نقش استفاده از فاضلاب خاکستری بر توسعۀ عمرانی پروژۀ باغشهرکاریزلند یزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکدۀ جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

2 دانشجوی دکتری گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکدۀ جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده

توسعۀ همۀ فعالیت‌های عمرانی وابسته به مصرف آب است و با توجه به محدودیت‌ها و چالش‌های موجود، تأمین منابع آب پایدار با ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ و مطابق با اصول ﺗﻮﺳﻌۀ ﭘﺎﻳﺪار می‌تواند کمک شایانی به پیشرفت پروژه‌های عمرانی کند؛ بنابراین استفادۀ مجدد از پساب‌ها مخصوصاً آب خاکستری به‌دلیل کیفیت مناسب، گزینۀ مناسبی است؛ ازاین‌رو در این تحقیق به بررسی نقش و اثرات استفاده از فاضلاب خاکستری بر توسعۀ عمرانی پروژۀ باغشهرکاریزلند یزد پرداخته شده است. اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﻈﺮ ﻫﺪف ﮐﺎرﺑﺮدی و با رویکرد تجربی و پیمایشی بوده است. گردآوری اطلاعات تحقیق با روش اسنادی و میدانی و با ابزار پرسشنامه انجام گرفته است. جامعۀ این تحقیق عوامل پروژه و همچنین کارشناسان و خبرگان بوده که حجم نمونه 100 نفر در نظر گرفته شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش تصمیم‌گیری چندمعیاره و مدل BWM خطی فازی استفاده شده است. نتایج نشان داد که در بخش راه و حمل‌ونقل، زیرمعیار ساخت بولوار و رفوژ با وزن نهایی 0.179، در بخش ساختمان و فضاسازی، زیرمعیار ساخت ساختمان‌های مسکونی با وزن نهایی 0.1965 و در بخش محیط‌زیست و گردشگری، زیرمعیار ساخت جاذبۀ گردشگری با رتبۀ نهایی 0.2431 بیشترین تأثیرات را از فاضلاب خاکستری درجهت ساخت و توسعۀ عمرانی در باغشهر کاریزلند یزد برده‌اند؛ بنابراین با توجه به اینکه نیمی از فاضلاب شهری تولیدشده در خانه‌ها به آب خاکستری تبدیل می‌شود، بازچرخانی آب خاکستری ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ و مطابق با ﺗﻮﺳﻌۀ ﭘﺎﻳﺪار می‌تواند کمک شایانی به پیشرفت عمرانی باغشهرها کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Role of Using Gray Wastewater on the Civil Development of City Garden Karizland project in Yazd

نویسندگان [English]

  • Issa Ibrahimzadeh 1
  • Behnma Motavaseli 2
1 Professor, Department of Human Geography - Urban Planning, Faculty of Geography and Urban-Regional Planning, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran.
2 PhD student, Department of Geography and Urban Planning, Faculty of Geography and Environmental Planning, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran.
چکیده [English]

The development of all construction activities depends on water consumption, and according to the existing limitations and challenges, providing sustainable water resources with proper management and according to the principles of sustainable development can greatly help the progress of construction projects. Therefore, reuse of waste water, especially gray water, is a suitable option for proper quality. Therefore, in this research, the role and effects of using gray wastewater on the civil development of City garden project of Yazd have been investigated. This research has been applied from the point of view of objective and with an experimental and survey approach. The collection of research information has been done with documentary and field methods and with questionnaire tools. The community of this research is the project agents and also the experts and the sample size was considered to be 100 people. Multi-criteria decision-making method and fuzzy linear BWM model were used for data analysis. The results showed that in the road and transportation sector, the sub-criterion of building boulevards and shelters with a final weight of 0.179, in the construction and space-building sector, the sub-criterion of building residential buildings with a final weight of 0.1965, and in the environment and tourism sector, the sub-criterion of building tourist attractions with a final rating of 0.2431 is the highest. The effects of gray sewage have been taken in the direction of construction and civil development in City garden Karizland, Yazd. Therefore, taking into account that half of the urban wastewater produced in the houses turns into gray water, gray water recycling with proper management and according to sustainable development can greatly contribute to the development of City garden.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gray wastewater
  • sustainable environmental development
  • urban green space
  • fuzzy linear BWM model
امینی، مهشاد؛ بهمنی چاهستانی، امیر. (1398). طراحی تصفیۀ غیرمتمرکز برای استفادۀ مجدد از فاضلاب خاکستری در ساختمان‌های مسکونی جهت صرفه‌جویی در مصرف آب، دومین کنفرانس ملی عمران و معماری در مدیریت شهری قرن 21، تبریز.https://civilica.com/doc/934157/
دهقان بهابادی، زهره؛ امانیان، نصرت‌اله. (1397). سالم‌سازی و استفادۀ مجدد از فاضلاب خاکستری، روش‌ها و چالش‌ها، هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران، یزد.https://civilica.com/doc/845657/
شعبانی اقطاء، رسول؛ تیزقدم غازانی، مصطفی. (1394). امکان‌سنجی جداسازی فاضلاب خاکستری در ساختمان و کاربرد مجدد آن، کنفرانس بین‌المللی محیط‌زیست و منابع طبیعی، شیراز.https://civilica.com/doc/551118/
صالحی، صدقیانی؛ ابراهیمی، ایرج. (1399) تحلیل آماری پیشرفته (برای دانشجویان رشته‌های مدیریت و حسابداری و اقتصاد) انتشارات هستان، چاپ اول.
عزیزی، محمد؛ بنی طباء، سید شهاب‌الدین؛ غفارزاده، محمدجواد. (1395). تصفیۀ فاضلاب خاکستری با روش هوادهی به‌منظور تأمین آب موردنیاز فضای سبز مطالعه، طراحی و اجرا: دانشگاه کاشان، کنگرۀ علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران، تهران.https://civilica.com/doc/600336/
ضرغامی وحید، کیانوش؛ مهربان، مسعود؛ روشن روان، حمید؛ حسن‌زاده، رمضانعلی. (1397). بازچرخانی آب خاکستری به‌منظور سازگاری با کم‌آبی و کاهش هزینۀ تصفیۀ فاضلاب مسکن مهر شهر بجنورد، دومین کنگرۀ علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران، اصفهان.https://civilica.com/doc/855957
 
Abbas M. Hassan and Hyowon Lee (2014) The paradox of the sustainable city: definitions and examples, Environment, Development and Sustainability volume 17, pages1267–1285, DOI 10.1007/s10668-014-9604-z. https://link.springer.com/article/10.1007/s10668-014-9604-z
Abdallah., Sh. b, Mohamad, A Kh., Ahmed, M., Mohamed, A., Ala, E I., Abdullah, Y., b, c, Tarek, M., b, Mohsin, S., b, Rami, Al-R., b, Monzur, A I., Noora, D, Mayyada A, B, Ghada., S. (2020), Greywater reuse experience in Sharjah, United Arab Emirates: feasibility, challenges and opportunities, Desalination and Water Treatment, volume 179, p211–222, doi: 10.5004/dwt.2020.25048.https://repository.usfca.edu/cgi/viewcontent.cgi
Alisa, K., Sandra, T. (2018) Urban Gardening as a Multifunctional Tool to Increase Social Sustainability in the City, Architecture and Urban Planning, Volume 14: Issue 1, 91-95. doi: 10.2478/aup-2018-0012.https://www.researchgate.net/publication/330928751
Amira mersal (2017), challenge and opportunities in transferring a city in to green city, procedia environmental sciences, volume 37, 1, p 23-33.https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1878029617300105
Anacleto, R., Fabio, M. (2020), A review of nature-based solutions for greywater treatment: Applications, hydraulic design, and environmental benefits, Science of The Total Environment. Volume 711, 1-26.https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.134731    https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969719347229
Andreea., Maria, T. (2020), Urbanization and cities of the future, International Journal for Innovation Education and Research, Vo: -8 No-03, 2020, p 235-345.https://www.researchgate.net/
Angela Heymans, Jessica Breadsell, Gregory M. Morrison, Joshua J. Byrne and Christine Eon (2019), Ecological Urban Planning and Design: A Systematic Literature Review, Sustainability 2019, 11, p1-20; doi:10.3390/su11133723.www.mdpi.com/journal/sustainability
Aziz, T., Addelkader, Ch., Driss, B., Khadija, O., Imane, T. (2019), Recycling gray water after treatment to irrigate green spaces in smart city, SCA '19: Proceedings of the 4th International Conference on Smart City Applications October 2019 Article No.: 7 Pages 1–4, https://doi.org/10.1145/3368756.3368973.https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/3368756.3368973
Boano, A. Caruso, E. Costamagna, L. Ridolfi, S. Fiore, F. Demichelis, A. Galvão, J.Pisoeiro, A. Rizzo, F. Masi (2019), A review of nature-based solutions for greywater treatment: applications, hydraulic design, and environmental benefits, Science of the Total Environment doi: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.134731.https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969719347229                           
Bruno., N. (2018) Residential Landscapes Garden design, urban planning and social formation in Belgium, Urban Forestry & Urban Greening, Volume 30, Pages 220-238. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2017.02.013.   https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1618866716304137
Brenda, B.L., Monika, H., Egerer, H., Liere, Sh., Stacy, M. P (2018), Soil management is key to maintaining soil moisture in urban gardens facing changing climatic conditions, Scientific REPORTS, 8: p 1-9, DOI:10.1038/s41598-018-35731-7.www.nature.com/scientificreports
Chengzhong, M., Jifeng, D., Xiaojing, Zh., Yingchun., Zh. (2018), Theory and practice of ecological city construction, IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 186 (2018) 012058. doi :10.1088/1755-1315/186/3/012058.https://www.researchgate.net/publication/328236152_Theory_and_practice_of_ecological_city_construction
Christine Haaland,Cecil Konijnendijk Van den Bosch (2015), Challenges And strategies for urban green-space planning in cities undergoing densification: A review, Urban forestry and urban greening, Volume 14, Issue 4, P 760-771.https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S161886671500
Colby J Tanner, Frederick R Adler, Nancy B Grimm, Peter M Groffman, Simon A Levin, Jason Munshi-South, Diane E Pataki, Mitchell Pavao-Zuckerman, and William G Wilson (2014) Urban ecology: advancing science and society, Volume12, Issue10, P 574-581.https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1890/140019
Dinko, Đ., Maja, T., Ivona., H. (2020), Sewage Sludge Thermal Treatment Technology Selection by Utilizing the Analytical Hierarchy Process, Water 2020, Volume 12, Issue 5, p 1-16; doi:10.3390/w12051255.https://www.mdpi.com/2073-4441/12/5/1255
Dragica, G., Marija, B., Bojan, Đ., Dejan, F., (2019), The Origin and Development of Garden Cities, An Overview, UDC, 711.417.2, 18/19, p 33-43. doi:10.5937/zrgfub1901033G.https://www.researchgate.net/publication/334609864
Eleanor C Stokes and Karen C Seto (2019), Characterizing and measuring urban landscapes for sustainability, Environ. Res. Lett. 14, p1-15. https://doi.org/10.1088/1748-9326/aafab8.https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/aafab8
Evan, W., Xiaohua, X. (2017) Optimal energy-water management in urban residential buildings through grey water recycling, Sustainable Cities and Society, Volume 32, July 2017, P 654-668.https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2210670716305844
Franz, M.r, Wolfgang. M., Franz, P., Franz, F., Reinthaler, G., E. Zarfel, Clemens, K. (2017) Impact of Combined Sewer Overflow on Wastewater Treatment and Microbiological Quality of Rivers for Recreation. Water, 9, p 1-10; doi:10.3390/w9110906.https://www.researchgate.net/publication/321672028
Fulvio, B., Alice, C., Elisa, C., Luca R., Silvia, F., Francesca, D., Ana, G., Joana, P., (2020), A review of nature-based solutions for greywater treatment: Applications, hydraulic design, and environmental benefits, Science of The Total Environment V, 711, p 1-26.https://www.mdpi.com/2073-4441/12/8/2310
Gabriele Cepeliauskaite and Zaneta Stasiskiene (2020), The Framework of the Principles of Sustainable Urban Ecosystems Development and Functioning, Journals  Sustainability Volume 12, Issue 2.  https://doi.org/10.3390/su12020720.     https://www.mdpi.com/2071-1050/12/2/720
Gokul, AK. R, Rajalakshmi, N.R., Saranya.P, Vidhya.P, Latha.B (2018), Active utilization of grey water in residential buildings using IOT, International  Creative Research Thoughts (IJCRT) Volume 6, Issue 2, p131-138.http://www.ijcrt.org/papers/IJCRT1892685 
Golda, A., Edwin, P., Nandhivarman., M. (2014), Characterization of domestic gray water from point source to determine the potential for urban residential reuse: a short review, Appl Water Sci (2014) 4:39–49, DOI 10.1007/s13201-013-0128-8.https://link.springer.com/article/10.1007/s13201-013-0128-8
Howe C.A., K. Vairavamoorthy and van der Steen N. P. (2012) Sustainable Water Management in the City of the Future, the SWITCH Project 2006-2011.www.switchurbanwater.eu
Hyde, M.J. Smith and K. Adeyeye (2017), Developments in the quality of treated greywater supplies for buildings, and associated user perception and acceptance, International  Low-Carbon Technologies 2017, 12, 136–140. doi:10.1093/ijlct/ctw006.https://academic.oup.com/ijlct/article/12/2/136/2527616
Junxue, Z., Lin., M. (2020) Environmental Sustainability Assessment of a New Sewage Treatment Plant in China Based on Infrastructure Construction and Operation Phases Emergy Analysis, Water 2020, 12, p 1-23; doi:10.3390/w12020484.https://www.researchgate.net/publication/339191882
Josh, B., Stewart, D., Martin, A.,  Goen, H.  (2020) Quantifying the Benefits of Residential Greywater Reuse, Journals Water , 12 (8), p 1-13.https://doi.org/10.3390/w12082310.     https://www.mdpi.com/2073-4441/12/8/2310
Maja Vujcica, Jelena Tomicevic-Dubljevica, Ivana Zivojinovicb, Oliver Toskovicc (2019) Connection between urban green areas and visitors’ physical and mental well-being, Urban Forestry & Urban Greening, Volume 40,, P. 299-307.https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1618866717304703
Martina, R., Daniela, K., Zuzana, V. (2017), Green Walls as an Approach in Grey Water Treatment, IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 245 (2017) 072049 doi:10.1088/1757-899X/245/7/072049.https://www.researchgate.net/publication/320861110_Green_Walls_as_an_Approach_in_Grey_Water_Treatment
Natalie, M., Mark, N. (2020), Changing the urban design of cities for health: The superblock model, Environment International, Volume 134, January 2020, 105132.https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412019315223 
Nicolas, V. Anne, C. (2017) Garden Cities of the 21st Century: A Sustainable Path to Suburban Reform, Urban Planning, Volume 2, Issue 4, Pages 45–60. DOI: 10.17645/up. v2i4.110.https://www.researchgate.net/publication/322140094 
Patrizia, C., Michele, N.,  Roberto, F. (2016), in buildings: a mini-review of guidelines, technologies and case studies, Journal Civil Engineering and Environmental Systems Volume 33,Issue 1, P, 35-54.
Santiago, P O. (2019) Private Preservation: Using Garden City-Inspired Legal Tools to Preserve Communities and Heritage, Theses (Historic Preservation). 669.https://repository.upenn.edu/hp_theses/669
Shuai, Y. (2017) The Development Trend of Modern Garden City and the Characteristic Town Construction, International Conference on Sports, Arts, Education and Management Engineering (SAEME 2017), Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 105, p 515-518.https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1573062X.2018.1457165?scroll=top&needAccess=true
Shashi, K., Fouad, H., Jaber, R. K. (2018) Evaluation of a portable in-house greywater treatment system for potential water-reuse in urban areas JournalUrban Water Journal Volume 15, 2018 - Issue 4, P 309-315.https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1573062X.2018.1457165
Simon Elias Bibri (2020), The eco-city and its core environmental dimension of sustainability: green energy technologies and their integration with data-driven smart solutions, Bibri Energy Informatics 3:4, p 1-26. https://doi.org/10.1186/s42162-020-00107-7     https://energyinformatics.springeropen.com/articles/10.1186/s42162-020-00107-7
Simone., M P.  Rudy., R. (2020)  Attitude and Actual Behaviour towards Water-Related Green Infrastructures and Sustainable Drainage Systems in Four North-Western Mediterranean Regions of Italy and France, Water 2020, 12(5), 1474; https://doi.org/10.3390/w12051474.https://www.mdpi.com/2073-4441/12/5/1474
Simon Elias Bibri and John Krogstie (2020) Smart Eco-City Strategies and Solutions for Sustainability: The Cases of Royal Seaport, Stockholm, and Western Harbor, Malmö, Sweden, Urban Sci. 2020, 4, 11; doi:10.3390/urbansci4010011.www.mdpi.com/journal/urbansci
Stephan., H. (2017), From the Garden City to the Smart City, Urban Planning 2017, Volume 2, Issue 3, P, 1–4, DOI: 10.17645/up. v2i3.1072.https://www.cogitatiopress.com/urbanplanning/article/view/1072
Steward T. A. Pickett, Mary L. Cadenasso, Daniel L. Childers, Mark J. McDonnell, and Weiqi Zhou (2016) Evolution and future of urban ecological science: ecology in, of, and for the city, Volume2, Issue7, P1-16.   https://doi.org/10.1002/ehs2.1229.https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ehs2.1229
Turner, R.D.R., Warne, M.St.J. Dawes, L.A., Vardy, S. & Will, G.D (2016), "Irrigated greywater in an urban sub-division as a potential source of metals to soil, groundwater and surface water",  Environmental Management, vol. 183, pp. 806-817.https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479716306703
Wannawit, T., Phongphiphat, Ph. (2017), Grey Water Recycle System for a University Building: A Case Study in Thailand, International  Environmental Science and Development, Vol. 8, No. 6, p 420-424, doi: 10.18178/ijesd.2017.8.6.990.https://www.researchgate.net/publication/314167272
Yahya, Sheikhneja and Tan Yigitcanlar (2020), Scientific Landscape of Sustainable Urban and Rural Areas Research: A Systematic Scientometric Analysis, Sustainability 2020, 12, p1-28. doi:10.3390/su12041293. www.mdpi.com/journal/sustainability
Yi-Kai Juan, Yi Chen and Jing-Ming Lin (2016) Greywater Reuse System Design and Economic Analysis for Residential Buildings in Taiwan, Water 2016,p 8, 546; doi:10.3390/w8110546. www.mdpi.com/journal/water
Yongjun, S., Li, D., Shu-Yuan, P., Pen-Chi, Ch., Shailesh, S, Sable, d., Kinjal, J., Shah (2020) Integration of green and gray infrastructures for sponge city: Water and energy nexu, Water Energy Nexus 3, p 29–40. https://doi.org/10.1016/j.wen.2020.03.003.    https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2588912520300151
Zheng, Jia-X., Tu., Hao-R,, Lee., K, (2020), Research on Greening Design Based on Urban Landscape, E3S Web of Conferences 165, 04036 (2020) p1-5. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202016504036        https://www.researchgate.net/publication/341074842