تحلیل فضایی تخلفات ساختمانی براساس کمیسیون مادۀ 100 شهرداری (نمونۀ موردی: شهر بستان‌آباد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی.اردبیل. ایران.

2 استادگروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده علوم اجتماعی،دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

3 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی.اردبیل. ایران.

چکیده

تخلفات ساختمانی به‌دلیل سطح فراگیر و آثار بلندمدت آن در شهرها ازجمله چالش‌های شهر‌نشینی نوین محسوب می‌شوند که همسو با افزایش تقاضای مؤثر در صنعت ساختمان، شهرها را با چالش‌های عظیمی مواجه کرده است. هدف پژوهش حاضر تحلیل فضایی تخلفات ساختمانی براساس کمیسیون مادۀ 100 شهرداری در شهر بستان‌آباد است. تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی-تحلیلی است. تخلفات ساختمانی ثبت‌شده در کمیسیون مادۀ 100 شهرداری شهر بستان‌آباد طی دورۀ 5 ساله (1400- 1396)، با استفاده از فنون تحلیل فضایی در محیط نرم‌افزار ArcGIS، از نظر زمانی و مکانی تحلیل شدند. سپس با استفاده از مدل میانگین نزدیک‌ترین فاصلۀ همسایگی (َANN)، الگوی توزیع فضایی تخلفات ساختمانی در سطح شهر بستان‌آباد طی دورۀ 5 ساله مورد مطالعه مشخص شد. همچنین از تکنیک لکه‌های داغ (Hot Spot Analysis) درجهت تحلیل مقادیر زیاد یا پایین تخلفات ساختمانی در سطح شهر بستان‌آباد استفاده شده است. براساس یافته‌های پژوهش با توجه به فراوانی تخلفات ساختمانی ثبت‌شده در کمیسیون مادۀ 100 شهرداری شهر بستان‌آباد در طی دورۀ 5 ساله (1400- 1396)، محلات فرهنگیان، ولیعصر، مولوی و قربان‌آباد به‌ترتیب با 227، 190، 114 و 93 مورد تخلف ساختمانی ثبت‌شده در کمیسیون مادۀ 100 شهرداری شهر بستان‌آباد، بخش عمده‌ای از تخلفات ساختمانی را به خود اختصاص داده‌اند. محلات قره‌کوره و اسکی‌کندی نیز با 37 و 49 مورد تخلف ساختمانی ثبت‌شده در طی دورۀ 5 ساله مورد مطالعه، کمترین فراوانی تخلفات ساختمانی را داشته‌اند. الگوی پراکنش فضایی تخلفات ساختمانی ثبت‌شده نیز از نوع خوشه‌ای بوده و تراکم فضایی تخلفات ساختمانی در هر هکتار با توجه به مساحت محلات در محلات مولوی، قره‌کوره و تربیت بیشتر از سایر محلات بوده است. بخش عمده‌ای از تخلفات ساختمانی ثبت‌شده، مربوط به تخلفات ساختمانی فاقد پروانۀ ساخت و مازاد بر پروانۀ ساخت است که در قالب کاربری‌های مسکونی و تجاری به ثبت رسیده است. درنتیجه، این مطالعه، شواهدی را برای بهبود سیاست‌ها توسط مدیریت شهری و کنترل ساخت‌وسازهای خارج از ضوابط و مقررات در سطح شهر بستان‌آباد توسط مأموران شهرداری ارائه می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Spatial Analysis of Construction Violations Based on the Article 100 Municipal Commission (Case Study: Bostan Abad City)

نویسندگان [English]

  • Hadi Eskandari Einodin 1
  • Ata Ghafari Gilandeh 2
  • Hossein Nazmfar 2
  • Samira Saedi Zarangi 3
1 PhD of Geography and Urban Planning, Faculty of Social Sciences, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran.
2 Professor, Department of Geography and Urban Planning, Faculty of Social Sciences, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran.
3 PhD student of Geography and Urban Planning, Faculty of Social Sciences, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran.
چکیده [English]

Due to its pervasive level and long-term effects in cities, construction violations are among the challenges of modern urbanization; which, in line with the increase in the effective demand in the construction industry, has faced the cities with huge challenges. The aim of the present research is the spatial analysis of construction violations based on the Article 100 Municipal Commission in Bostan Abad city. The current research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of nature. Construction violations recorded in the Article 100 Commission of Bostan Abad Municipality during a 5-year period (1396-1400) were analyzed temporally and spatially using spatial analysis techniques in the ArcGIS software environment. Then, using the average nearest neighbor distance (ANN) model, the pattern of spatial distribution of construction violations in the city of Bostan Abad during the 5-year period of study was determined. Also, Hot Spot Analysis technique has been used to analyze high or low amounts of construction violations in Bostan Abad city. According to the findings of the research, according to the frequency of construction violations registered in the Article 100 Commission of Bostan Abad Municipality during a period of 5 years (2017-2021), Farhangian, Valiasr, Molavi and Gurbanabad neighborhoods with 227, 190, 114 and 93 respectively. The case of construction violations registered in the Article 100 Commission of Bostan Abad Municipality; they have allocated a major part of the construction violations. The neighborhoods of Qarakore and Eskikendi have the lowest frequency of construction violations with 37 and 49 cases of construction violations recorded during the 5-year period studied. The pattern of spatial distribution of registered building violations is cluster type and the spatial density of building violations per hectare is higher than other localities in Malawi, Qara Kore and Tarbiat according to the area of the localities. It should be noted that most of the registered construction violations are related to construction violations without a construction permit and excess construction permits, which have been registered in the form of residential and commercial uses. As a result, this study provides evidence for the improvement of policies by the city administration and the control of constructions outside of the rules and regulations in the city of Bostan Abad by the municipal officials.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Building
  • construction violations
  • Article 100 commission
  • spatial analysis
  • Bostan Abad city
پورمحمدی، محمدرضا، قربانی، رسول. (1382). «ابعاد و راهبردهای پارادایم متراکم‌سازی فضای شهری».مدرس علوم انسانی، دورۀ 7، شمارۀ 2، صص 85-108. https://hsmsp.modares.ac.ir/article-21-5982-fa.html
جعفری، فیروز؛ تیموری، ایرج؛ قابل، ندا. (1400). تأثیر تخلفات ساختمانی بر سیمای شهر تبریز (مطالعۀ موردی: محلات پرواز و دمشقیه). جغرافیا و توسعۀ فضای شهری، دانشگاه فردوسی مشهد، دوره 10، شماره 1، صص 67- 88.https://jgusd.um.ac.ir/article_41929.html
روستایی، شهریور؛ فرخی صومعه، مینا؛ قربانی، رسول. (1399). تحلیلی بر سبک زندگی مسکونی و الگوی سکونت شهری با تأکید بر رضایت، انتخاب و ترجیح (مطالعۀ موردی: کلان‌شهر تبریز). نشریۀ علمی جغرافیا و برنامه‌ریزی، دانشگاه تبریز،  دوره 10، شماره 39، صص 95- 108.https://geoplanning.tabrizu.ac.ir/article_10866.html
سرخیلی، الناز؛ رفیعیان، مجتبی؛ بمانیان، محمدرضا. (1391). بررسی انگیزه‌های تخلف احداث بنای مازاد بر تراکم ساختمانی در شهر تهران،نشریه مدیریت شهری، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران، شمارۀ 30 ، صص 162-145.https://www.sid.ir/paper/91940/fa
سرخیلی، الناز(1389)،  بررسی تأثیر دگرگونی های فضایی شهر تهران بر بروز تخلفات ساختمانی از منظر برنامهریزی شهری )بررسی حوزه مرکزی و شمال شرقی شهر تهران(، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته شهرسازی گرایش برنامه ریزی شهری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، استاد راهنما: مجتبی رفیعیان، استاد مشاور: دکتر رضا بمانیان. https://elmnet.ir/doc/10480993-26981?elm_num=2
شکویی، حسین. (1383). اندیشه‌های نو در فلسفۀ جغرافیا (جلد اول)، مؤسسۀ جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی، انتشارات هامون، چاپ هفتم.https://gitashenasi.com/blog
شیخ سلیمانی، علیرضا(1395)، بررسی و تحلیل تخلفات ساختمانی و تغییرات کالبدی – فضایی شهر قزوین، دانشگاه پیام نور بوئین زهرا، دانشگده علوم انسانی، پایان نامه کارشناسی ارشد.
صالحی میلانی، ساسان؛ محمدی، مریم. (1389). تدوین ضوابط و مقررات ساخت‌وساز در مناطق کوهپایه‌ای (مطالعة موردی: محلة باغ شاطر تهران)، فصلنامة دانشگاه هنر، شمارۀ 3، صص 97-116.http://aup.journal.art.ac.ir/article_203.html
قابل قزلجه میدان، ندا(1399)، بررسی میزان تاثیر تخلفات ساختمانی بر سیمای شهری شهر تبریز (مطالعه موردی: محلات پرواز و دمشقیه)، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، استادراهنما: فیروز جعفری، استاد مشاور: ایرج تیموری. https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/60cd5ef93bd6a697e63d1e26d5f64b0d
کمانرودی کجوری، موسی(1393)، تخلفات ساختمانی و تغییرات فضایی – کالبدی در مناطق شهر تهران، نشریه تحلیل فضایی مخاطرات محیطی، دانشگاه خوارزمی، سال اول، شماره 2، ص 76- 65.https://jsaeh.khu.ac.ir/
منوچهری میاندوآب، ایوب، عابدینی، اصغر، حکمت نیا، حسن(1397)، بررسی و تحلیل تخلفات ساختمانی و تبیین عوامل کلیدی تأثیرگذار برآن(مطالعه موردی: شهر یزد)، نشریه مطالعات ساختار و کارکرد شهری، دانشگاه مازندران، دوره 6، شماره 18، ص32-7.https://shahr.journals.umz.ac.ir/article_2180.html
معدنیان، شراره(1387)، ماده صد قانون شهرداری، تنها ابزار موجود در تحقق مقررات ملی ساختمان، محور دهم: لزوم تدوین مباحث جدید در مقررات ملی ساختمان و نقد مباحث موجود، دومین همایش مقررات ملی ساختمان، صص 68- 85.https://ltbd2017.ir/downloads/711242/
یوسفی، سمیرا، رفیعیان، مجتبی، تقوایی، علی اکبر(1398)، تحلیل فضایی ظرفیت های اقتصادی و کالبدی مناطق سه گانه شهر قزوین بر بروز تخلفات ساختمانی، نشریه پژوهش های جغرافیایی برنامه ریزی شهری، دانشگاه تهران، دوره 7، شماره،3، ص 676-655.https://jurbangeo.ut.ac.ir/article_75003.html
 
Abdel, M. and Barmalgy, M. (2012), “Towards an advanced mechanism to benefit from information in issuance of building permits”, HBRC journal.https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1687404812000090
Boob, T. N. and Rao, Y. R. M., (2012), Violation of Building Bye-Laws and Development Control Rules: A Case Study, IOSR Journal of Mechanical and Civil Engineering (IOSR JMCE), ISSN: 2278-1684 Vol.2, No. 4 (Sep-Oct 2012), PP. 48-59.https://www.iosrjournals.org/iosr-jmce/papers/vol2-issue4/G0244859.pdf
Jawaid, M. F., & Khan, S. A. (2015). Evaluating the need for smart cities in India.InternationalJournalofAdvanceResearchinScienceand Engineering,4(SpecialIssue (01)), 991–996.http://www.ijarse.com/images/fullpdf/1426739985_1082.pdf
Gorgiev, V. and Gorgiev, G., (2012), Illegal Construction and Legalization As a Process in the Legal- Economic System of the State, A Motive or a Necessity, South-Eastern European Journal of Earth Observation and Geomatics, No. 25, PP. 35-45.https://ejournals.lib.auth.gr/seejeog/article/view/2069/0
Jimoh, B. A, Al-Hasan, A.Z, Imimole, W.O, and Ahmed, M.B(2018), Contravention of Development Control Measures in Auchi,Edo State, Nigeria, Applied Science Reports, 20 (1), pp: 30-34.https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3201451
Kumar, A., Pushplata (2017) Problems and prospects of building regulations in Shimla, India – A step towards achieving sustainable developmen, International Journal of Sustainable Built Environment 6, 207–215.https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212609016300619
Zeyang Lia,b , Weixin Luana,b, Zhenchao Zhanga,b , Min Su(2020) Relationship between urban construction land expansion and population/ economic growth in Liaoning Province, China, Land Use Poli.https://ideas.repec.org/a/eee/lauspo/v99y2020ics0264837719321398.html
Rukwaro, R. W, (2009), The owner occupier democracy and violation of building by-laws, Habitat International, Vol 33(4), pp:485-498. https://www.researchgate.net/signup.SignUp.html
Ryan Y.C. Fan, S. Thomas Ng, James M.W. Wong (2011), Predicting construction market growth for urban metropolis: An econometric analysis, Habitat International, 167-174.https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0197397510000482