بررسی علل عدم‌توفیق شهرداری در اجرای طرح‌های توسعه از سال 1397 تا 1401 از دیدگاه مسئولان (نمونۀ موردی: شهر رشت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه شهرسازی دانشکده معماری و هنر دانشگاه گیلان

2 کارشناس ارشد شهرسازی-برنامه ریزی شهری، گروه شهرسازی دانشکده معماری و هنر دانشگاه گیلان

3 کارشناس ارشد شهرسازی-برنامه ریزی شهری، گروه شهرسازی دانشکده معماری وهنر دانشگاه گیلان

4 کارشناس ارشد شهرسازی- برنامه ریزی شهری و منطقه ای، پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران

چکیده

ناکارآمدی طرح‌های شهری از چالش‌برانگیزترین بحث‌های شهرسازی ایران در حوزه‌های برنامه‌ریزی شهری و مدیریت شهری بوده است. بر همین اساس باوجود تهیۀ پروژه‌های متنوع توسعۀ شهری که از همین طرح‌ها منتج شده‌اند، مشهود است اغلب یا به مرحلۀ اجرایی‌شدن نمی‌رسند یا به‌صورت نیمه‌کاره رها می‌شوند. هدف از این پژوهش بررسی علل و عوامل عدم‌تحقق‌پذیری پروژه‌های مذکور در بین سال‌های 1397 تا 1401 است. در این پژوهش از روش مصاحبه با متخصصان شهرداری که در آن با 13 تن از متخصصان شهرداری رشت، ازطریق سؤالات باز به کند و کاو بر علل و عوامل عدم‌تحقق پروژه‌های شهری و ارتباط آن‌ها با سیستم مدیریت شهری، اقتصاد، طرح‌های توسعۀ شهری و... پرداخته شد. پس از تحلیل محتوای مصاحبه‌ها ازطریق نمودار ایشیکاوا درجهت نمایش هرچه‌بهتر علت‌یابی ریشه‌ای مشخص شد که ضعف در رابطۀ میان مدیریت شهری و برنامه‌ریزی سنتی، نمود بسیاری دارد. نتایج نشان داد که عوامل عدیده‌ای در عرض و طول یکدیگر و درجهت عدم‌تحقق پروژه‌های شهری نقش داشته‌اند که درجهت اصلاح این نواقص می‌توان از روش‌های مختلفی چون تغییر پارادایم، اصلاح ساختار نیروی انسانی، تقویت نقش مشارکت مردم، هماهنگی سازمانی و کنترل زمین‌های نسقی بهره برد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Reasons for non-Implementation of Municipal Development Projects from 2018 to 2022 from the Viewpoint of Officials (Case Study: Rasht City)

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Salaripour 1
  • Majid Chouband 2
  • Khadijah Mohammadi 3
  • Hojjat Akbari Dafsari 2
  • Matin Ashouri 4
1 Associate Professor, Department of Urban Planning, Faculty of Architecture and Art, University of Guilan, Guilan, Iran.
2 MA in urban development and urban planning, Faculty of Architecture and Art, University of Guilan, Guilan, Iran.
3 MA in urban development and urban planning, Faculty of Architecture and Art, University of Guilan, Guilan, Iran.
4 MA of Urban Planning - Urban and Regional Planning, University of Tehran Fine Arts Campus, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The inefficiency of urban plans has been one of the most challenging issues in urbanism in the fields of urban planning and urban management. Accordingly, despite the providing of various urban development projects that have resulted from these plans, it is evident that they often either do not reach the implementation stage or are abandoned as halfwork.The purpose of this study is to investigate the causes and factors of non-realization of the mentioned projects  between 2018 and 2022. In this study, using the method of interviewing municipal experts, in which 13 experts from Rasht municipality were interviewed through open-ended questions on the causes and factors of non-realization of urban projects and their relationship with the urban management system, Economics,Urban development plans, etc. After analyzing the content of the interviews through the Ishikawa diagram in order to better show the root causes, it became clear that the poor relationship between urban management and traditional planning has many manifestations. The results showed that many factors have played a role in the width and length of each other and in the non-realization of urban projects  in order to correct these deficiencies , different methods can be used such as changing the paradigm  ,modifying the structure of human resources ,strengthening the role of peoples participation,organizational coordination and controlling the land.

کلیدواژه‌ها [English]

  • project realization
  • officials 'attitude
  • Rasht Municipality
  • Urban development plans
امان پور، سعید؛ صفائی پور، مسعود؛ ملکی، سعید؛ علیزاده، هادی؛ چالشهای ساختاری طرحریزی توسعه شهری از نگاه رویکرد راهبردی (اولویتها و تأثیرات آن در کالن شهر اهواز)، مطالعات برنامه ریزی سکونتگاههای انسانی(صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت)، 15(1)، 1399، صص199-213. https://jshsp.rasht.iau.ir/article_672697.html
پنداریان، لطیف؛ دریاباری، سیدجمال الدین؛ بخشنده نصرت، علی. (1398). آسیب‌شناسی تحقق‌پذیری طرح‌های شهری در ایران: نمونۀ موردی منطقۀ 22 شهر تهران، جغرافیا (صاحب امتیاز: انجمن جغرافیایی ایران)، سال هفدهم، شمارۀ 61، صص 25-37. https://www.sid.ir/paper/379966/fa
سرخیلی، الناز. سالاری، محمد. صفوی سهی، مریم(1396) تحلیلی بر نقش تخلفات ساختمانی در ناکامی طرحهای توسعۀ شهری کلانشهر تهران، باغ منظر(صاحب امتیاز: پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر)، سال چهاردهم، شماره51، صص 5-20.  https://www.bagh-sj.com/article_49424.html
طرح جامع شهر رشت. (1386). جلد دوم. https://shahrsazi.rasht.ir/Dorsapax/Data/Sub_15/File/Zavabet-tarhe-jame.pdf
لیست پروژه‌های گزارش معاونت عمرانی شهرداری رشت،1400. (http://rasht.ir/fa/16 )
محمدنژاد، علی‌اصغر؛ لشگری، علی؛ سلیمانی، منصور. (1391). ارزیابی تحقق‌پذیری کاربری زمین در طرح‌های توسعۀ شهری (مورد: طرح تفصیلی منطقۀ 22 تهران)، پژوهش‌های دانش زمین (صاحب امتیاز: دانشگاه شهید بهشتی)، سال سوم، شمارۀ 21، صص 95-111. https://scj.sbu.ac.ir/article_94957.html
محمدی دوست، سلیمان. خانی زاده، محمدعلی. کشاورز، ملیحه. (1399) بررسی عوامل موثربر تحقق پذیری کاربری فضای سبز با رویکرد راهبرد توسعۀ شهری درکالنشهر شیراز (مطالعه موردی شهرداری منطقه یک)، فصلنامه انسان و محیط زیست (انجمن متخصصان محیط زیست ایران)، شماره 52، صص92-109.  https://he.srbiau.ac.ir/article_15861.html
 
مهندسین مشاور زیستا. (1372). طرح تحقیقاتی ارزیابی طرح‌های جامع شهری در ایران. سازمان برنامه و بودجه.
مهندسین مشاور شارمند. (1374). طرح تحقیقاتی شیوه‌های تحقق طرح‌های توسعۀ شهری. مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهری. وزارت کشور.
وزیریان، سیروس. (1382). کتاب مفاهیم و اصلاحات بودجه‌ریزی، انتشارات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، شمارۀ 1، صص 50.
Mouhoubi, N. and Boudemagh, S.S., 2019. A study on the causes of the failure to implement the Constantine metropolis urban project. Spatium(Franchise owner: Institute of Architecture and Urban&Spatial Planning of Serbia (IAUS)), pp.52-61. https://www.researchgate.net/publication/335293433_A_study_on_the_causes_of_the_failure_to_implement_the_Constantine_metropolis_urban_project