ارزیابی کارایی روش طبقه بندی درختی جهت استخراج نقشه کاربری اراضی با استفاده از داده های ماهواره ای درحوزه ی چم¬گردلان استان ایلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه جغرافیا و سیستم های اطلاعات، دانشگاه گلستان

چکیده

یکی از کاربردهای عمده­ی داده­های ماهواره­ای طبقه­بندی پوشش سطح زمین می­باشد. طیّ سال­های گذشته تعدادی الگوریتم­های طبقه­بندی برای طبقه­بندی داده­های سنجش از دور ابداع شده­اند. قابل توجه­ترین آنها شامل روش­های حداکثر احتمال، روش­های شبکه عصبی مصنوعی و طبقه­بندی­های درختی می­باشد. در این مطالعه، ابتدا تصحیحات هندسی و رادیومتری بر روی داده­های ETM+ صورت گرفت. سپس با بازدیدهای میدانی ، طبقات مختلف کاربری اراضی تعریف و نمونه­های آموزشی انتخاب گردید. در این مطالعه، هدف  اصلی مقایسه سه الگوریتم انشعاب روش طبقه­بندی درختی برای طبقه­بندی پوشش سطح زمین حوزه چم گردلان استان ایلام می­باشد. در ضمن، کارکرد این روش با دو روش طبقه­بندی دیگر، شامل حداکثر احتمال و شبکه عصبی مصنوعی آرتمپ فازی مقایسه شده است.
نتایج حاصل از ارزیابی دقت تصاویر طبقه­بندی شده نشان داد که روش طبقه­بندی درختی با دقت کل 87 و ضریب کاپای 84/0 دارای بیشترین صحت و پس از آن روش­های شبکه عصبی مصنوعی آرتمپ فازی و حداکثر احتمال به ترتیب با دقت کل 84 و 81 و ضریب کاپای 81/0 و 78/0 در رتبه­های بعدی ازنظر دقت قرار می­گیرند. بعلاوه، زمانی­که روش­های مختلف انشعاب مورد آنالیز قرار گرفت، مشخص گردید که روش انشعاب جینی نسبت به روش­های انشعاب نسبت بهره و آنتروپی دقت بالاتری (با دقت کل 6% و 2%  و ضریب کاپای 7% و 2%  بیشتر) داشت.
در این تحقیق، بالاترین دقت طبقه­بندی مربوط به طبقه­بندی درختی با روش انشعاب جینی بود. بنابراین، این مطالعه نشان می­دهد که روش­های طبقه­بندی درختی مزیّت­های زیادی نسبت به روش­های طبقه­بندی  شبکه عصبی مصنوعی آرتمپ فازی و حداکثر احتمال دارد و آن اینکه آنها از لحاظ محاسباتی سریع بوده و تابع فرضیات آماری در ارتباط با توزیع داده­ها نمی­باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of the Effectiveness of Decision Tree Classification Method for Extracting Landuses Map by Using Sattellite Data in Cham Gardalan Catchment Area

نویسنده [English]

  • Dr. Saleh Arekhi
چکیده [English]

In order to classify satellite image of the ETM+, classes of land uses were classified in six groups as  agricultural lands, rangeland, forest, land barren, garden, lake and then training samples were collected from study area using Google Earth satellite image and the field visits. At the next stage, by using the images characteristics, According to results, the tree classification with three splitting methods(gain ratio, entropy, and gini) produced the overall accuracy of 87 and kappa coefficient 0.84, respectively, while, methods of fuzzy Artmap and maximum likelihood were classified with overall accuracies of 84, 81 and Kappa coefficients of  0.81, 0.78, respectively. Thus, the splitting methods of tree classification (average overall accuracy of 3% and Kappa coefficient of 3% in comparing with to methods of fuzzy Artmap artificial neural network, and average overall accuracy 6%  and kappa coefficient of 6%)  than likelihood maximum classification for the data series used in this study were of higher accuracy. The efficiency of the tree classification with gain ratio splitting to be roughly comparable to the fuzzy Artmap ANN method and this reflects the high efficiency of fuzzy Artmap neural network. Finally, we can say that among three splitting methods used in this study, the gini splitting method with overall accuracies of 6% and 2% and kappa coefficients of 7% and 2% higher than the entropy method respectively has better performance. This study shows tree classification methods have many advantages over the other methods of classification such as fuzzy Artmap artificial neural network and maximum likelihood methods. They are computationally fast (Unlike artificial neural network methods) and make no statistical assumptions regarding the distribution of data (Unlike the maximum likelihood method). As the result, it can be said that, tree classification is a good alternative for other methods of classification.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Land cover
  • Decision tree
  • Fuzzy artmap
  • Maximum likelihood classifier
  • ETM+
  • Cham gardalan catchment
  • Ilam Province