سنجش کیفیت زندگی در محیط سکونتی فرسوده و بصری سازی آن مورد شناسی: محلۀ هاشمی در منطقۀ ده تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو کارشناسی ارشد شهرسازی

2 دانشیار معماری و شهرسازی

چکیده

رشد سریع شهر ها در چند دهه اخیر، شکل گیری بافت های نامناسب و خودرو را به همراه داشته است. علاوه بر این، بافت های قدیمی در شهرها رو به فرسوده شدن رفته اند و این مکان ها از لحاظ کیفیت زندگی دچار افولی شدید شده اند. بنابراین برنامه ریزی برای ارتقای کیفیت زندگی در این بافت ها اجتناب ناپذیر است. کیفیت زندگی مفهومی چند بعدی است که تأثیرات بسزایی بر زندگی ساکنان یک محدوده سکونتی دارد و مهمترین این تأثیرات، رضایتمندی از سکونت در این بافت ها است. بنابراین همان طور که مشخص است، در برنامه ریزی برای این بافت ها شناسایی معیارهای مؤثر بر رضایتمندی ساکنان آنها و نحوه تأثیرگذاری این معیارها بر یکدیگر از الویت بر خوردار است. هدف این پژوهش مشخص نمودن همین امر است.
تکنیک مورد استفاده درا ین پژوهش روش تحلیل رگرسیون چند مرتبه ای (HMR) خواهد بود؛ معیارها براساس هدف مطالعه مرتبط با کیفیت زندگی در محیط های سکونتی با مرور مدل ها و معیارهای دیگر مطالعات انتخاب خواهد شد. نحوه سازمان دهی معیارها در این مطالعه به صورت بالا به پایین است. بر اساس نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها، میزان کیفیت زندگی ذهنی (رضایتمندی) برابر 77/2 شده است. بر اساس نتایج حاصل در مورد کیفیت زندگی عینی، در محدوده کیفیت زندگی عینی برابر 82/2 شده است. کیفیت زندگی (عینی – ذهنی) در محدوده مورد مطالعه برابر 80/2 شده است. نتایج حاصل با کمک GIS و توابع تحلیلی آن در قالب نقشه ارائه شده است که نشان می دهد وضعیت کیفیت زندگی در محدوده مورد مطالعه در سطح پایینی قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measurement of life Quality in old habitat and its visualization Case Study: the hashemi district in 10 zone of Tehran metropol

نویسندگان [English]

  • Hassan Salmani 1
  • Dr. Ali Akbar Taghvaiee 2
  • Dr. Mojtaba Rafieeyan 2
چکیده [English]

Rapid growth of cities during the recent decades may contribute to the formation of improper and irregular textures. In addition, old textures in the cities are wearing and the quality of life has been greatly declined in these areas. Therefore, planning for promotion of life quality is an inevitable issue in these textures. Quality of life is a multidimensional concept which impact greatly on life of the habitatants of a residential area. The most important of these effects is the satisfaction of residing in these areas. Therefore, as it is clear, identification of the effective criteria on the satisfaction of habitants and how to impact is a top priority, which the aim of this study is to clarify this matter.
The technique used in this study is Hierarchical Regression Analysis (HMR) method, the criteria will be selected based  on the study objectives relevant with the life quality in residential areas by the review of other studies’ models and criteria. The manner of organizing such criteria in this study is as up to down. Based on the results obtained from data analysis, the subjective quality of life (satisfaction) is 2.77.
Based on the results obtained for objective quality of life, in the area of subjective life is equal to 2.82. Quality of life (subjective-objective) in the study area is equal to 2.80 and the obtained results by GIS and its analytical functions have been presented in the form of drawing, which shows that the situation of life quality in the study area is placed at a low level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • quality of life
  • subjective quality of life
  • objective quality of life