بررسی عوامل تأثیرگذار بر عضویت و مشارکت روستاییان در شرکت های تعاونی روستایی مورد شناسی: استان خراسان رضوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری جغرافیا، دانشگاه پیام نور

چکیده

شرکت­های تعاونی به عنوان نهادهایی برای تجمیع و تمرکز سرمایه­های خرد و عرضۀ نیازهای تولیدی و خدماتی، می­توانند قدم­های مؤثری برای رفع مشکلات روستاییان بردارند. امّا به دلیل عدم شرکت گسترده روستاییان، این شرکت­ها اغلب از توان و ظرفیت واقعی خود بهره برداری نمی­کنند. بنابراین، سوال اصلی تحقیق آن است که چه عوامل و مۀلفه­هایی بر حضور روستاییان در این روند، تأثیرگذارترند؟ به این منظور این فرضیه مطرح گردید که عوامل فردی، خانوادگی، اجتماعی و جغرافیایی در افزایش عضویت روستاییان در شرکت­های تعاونی روستایی مؤثر می­باشند. برای تعیین این عوامل و مؤلفه­های وابسته به آن، این مطالعه به شیوۀ توصیفی و تحلیلی به انجام رسیده است. به این منظور 961 نفر از روستاییان که به شیوۀ نمونه­برداری خوشه­ای انتخاب شده اند، مورد پرسش قرار گرفته­اند. این افراد از نظر آگاهی و نگرش با توجه به سن، جنس، میزان تحصیلات، منطقۀ سکونتی، شغل اصلی و وضعیت معیشت بررسی شده­اند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، علاوه بر روش­های آمار توصیفی، از شیوه­های آمار استنباطی (آزمون­های t، ANOVA و خی دو) استفاده شده است. نتایج بررسی نشان می­دهد که آگاهی افراد از مزایا و منافع شرکت­های تعاونی روستایی و نگرش آنها نسبت به این نهاد، به محل زندگی، گروه سنی، میزان تحصیلات، وضعیت معیشت و شغل آنها وابسته بوده است (05/0P<). برخلاف آگاهی، نگرش در غالب موارد بررسی شده، مناسب و مثبت بوده است. بالاترین نگرش نسبت به عوامل ترغیب کننده برای پیوستن به این نهاد 79 درصد و بالاترین میزان نگرش نامناسب در مواردی که باعث شرکت می­شود، 62 درصد بوده است. بر این اساس، چنانچه نگرش­های منفی از طریق بالابردن سطح آگاهی در زمینه­های مختلف و با توجه به سایر عوامل تأثیرگذار و از جمله ویژگی­های فردی یا اجتماعی مرتفع گردد، پیوستن افراد به این شرکت­ها به میزان چشم­گیری افزایش پیدا خواهد کرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review the factors affecting on membership and participation of villagers in rural cooperatives, Case study: Khorasan Razavi province

نویسنده [English]

  • Dr. Rostam Saberifar
چکیده [English]

Rural cooperatives, as a foundaion for  gathering and concentrating small capitals and supplying manufacturing and service requiremens can take important steps for solving rural problems. But, often these companies do not exploit their real capacity, due to the lack of great participation of  villagers. Then, the Main question of this study is: what factors and features influence on the presence of villagers in this trend. To this aim, this assumption proposed that personal, family, social and geographical factors are effecive on increasing the partnership of these people in the rural cooperatives. In order to determine such factors and their relevant features, the analytical – descripive method was used. For this purpose 961 people of villagers who were seleced by cluster sampling method, were asked.
These people have been studied in view of knowledge and attitude with respect to their age, sex, educational level, residence area, occupation and livelihood situation. In addition to descriptive statistical methods the other methods were used for data analysis (t test, ANOVA and Chi2).
Results showed that people’s awareness of the benefits and interests of rural cooperatives and their attitudes about this foundaion greatly deponds on  their residence place, age, educational level, employment status and their livelihood (P<0.05).
Unlike awareness, the attitude was appropriate and positive in most of the studied cases in most caes. The highest attitude toward encouraging factors to join this foundation was79 percent and highest inappropriate attitudes which leads to non participation was 62 percent. Accordingly, if the negative attitude be promoted through increasing the awareness in different fields and considering other influential factors including personal or social characteristics, the rate of people joining to these companies will increase dramatically.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural cooperatives
  • membership
  • participation meaningful
  • Khorasan Razavi