تحلیل و ارزیابی عوامل مؤثر بر قیمت زمین و مسکن در منطقه سه شهر مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف این مقاله تحلیل و ارزیابی عوامل مؤثر بر قیمت زمین و مسکن در منطقه سه شهر مشهد است. روش تحقیق استفاده شده در این مطالعه، توصیفی-تبیینی و جامعۀ آماری تحقیق سرپرستان خانوار منطقه سه شهر مشهد می‌باشد. جهت تعیین حجم نمونه، از فرمول کوکران استفاده شده که حجم نمونه‌ای بالغ بر 362 مورد بدست آمد. ابزار تحقیق شامل دو پرسشنامه که یکی مربوط به سرپرستان خانوار و دیگری مربوط به بنگاه‌های معاملات املاک می‌باشد. جهت تحلیل و نمایش داده­ها، از نرم افزارهای SPSS، Arc GIS و Excel استفاده گردید. در ابتدا رتبه هر یک از محلات از نظر توسعه‌یافتگی اقتصادی و اجتماعی ساکنین، با استفاده از مدل موریس بدست آمد؛ سپس توسط آزمون تحلیل واریانس، به بررسی و تحلیل مقایسۀ میانگین پایگاه اقتصادی و اجتماعی ساکنین با قیمت زمینو مسکن پرداخته شده که معناداری این آزمون، در سطح 99 درصد بدست آمده‌است. به منظور تحلیل روابط بین هر یک از این عوامل با قیمت زمین و مسکن از همبستگی پیرسون استفاده شده که نتایج آن بیانگر ارتباط مستقیم و مثبت این عوامل با قیمت زمین و مسکن است. تأثیرگذاری هر یک از متغیرهای مستقل (عوامل مؤثر بر قیمت زمین و مسکن) بر متغیر وابسته (قیمت آن) با استفاده از رگرسیون خطی با روش Stepwise مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که از بین عوامل بررسی شده، متغیرهای پایگاه اقتصادی ساکنین با بتای (36/0)، پایگاه اجتماعی ساکنین (38/0) و وسعت قطعات زمین (36/0-) از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر تغییر قیمت زمین و مسکن در این منطقۀ شهر، شناخته شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis and Evaluation of Factors Affecting Land and Housing Prices In District No. 3 of Mashhad City

نویسندگان [English]

  • Dr. Baratali. Khakpour 1
  • Reza. Samadi 2
چکیده [English]

The aim of this paper is to analyze and evaluate the factors affecting on  land and housing prices in zone 3 of Mashhad city. The research method used in this study was desprective- analytical method. The statistical population of the research includes the heads of household in zone 3 of Mashhad city. To determine the sample size of study, which was obtained over 362 cases, Cochran formula was used.  The research tools included two questionnaires; one related to the heads of households and the other one was related to real estate agencies. To analyse and display data, Arc GIS, SPSS and Excel softwares were used. First, the grad of each area, in terms of economical and social development of inhabitants, was obtained using Moris model, and then, mean comparison of economic and social development of inhabitants with land and housing prices was performed using an analysis of variance (ANOVA) at the level of 99%. Pearson correlation was used to analyze the relationships between each of these factors with land and housing price; so that its results indicate a direct and positive relationship between these factors and prices of land and housing. The effectiveness of each one of independent variables (factors affecting land and housing price) on dependent variable (its price) was analysed using linear regression with Stepwise method. Of the factors studied, the variables related to economic development of inhabitants with Beta (0.36), social development (0.38) and the area of land plots (-0.36) were identified as the most important factors that influence land and housing prices in this area of the city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • linear regression
  • Land and housing price
  • Zone 3 of Mashhad city