دوره و شماره: دوره 4، شماره 13، دی 1393، صفحه 1-167 
ارزیابی قابلیت ژئوتوریستی منطقۀ ضحاک شهرستان هشترود

صفحه 69-82

10.22111/gaij.2014.1774

دکتر صیاد اصغری سراسکانرود؛ دکتر فریبا اسفندیاری؛ دکتر وحید محمدنژاد؛ دکتر بتول زینالی؛ صالح اصغری سراسکانرود