ارزیابی قابلیت ژئوتوریستی منطقۀ ضحاک شهرستان هشترود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار ژئومورفولوژی، دانشگاه ارومیه

2 دانشیار ژئومورفولوژی دانشگاه محقق اردبیلی

3 استادیار اقلیم شناسی دانشگاه محقق اردبیلی

4 دانشجوی دکتری جغرافیا دانشگاه خوارزمی

چکیده

در این پژوهش به بررسی قابلیت ژئوتوریستی منطقۀ ضحاک هشترود پرداخته شده‌است. این منطقه دارای طیف وسیعی از عناصر و فرایندهای ژئومورفیک برای جذب گردشگران علاقمند به علوم زمین می‌باشد. به لحاظ فرهنگی و تاریخی نیز این منطقه یکی از کانون‌های مهم تاریخی آذربایجان به شمار می‌آید. در این تحقیق از مدل هادزیک استفاده شده‌است. ارزش و اهمیت هر مکان ژئوتوریستی در این روش به وسیلۀ سه شاخص ارزش علمی، ارزش‌های فرعی و میزان آسیب‌پذیری آن مکان ژئوتوریستی برآورد می‌‌گردد. بدین منظور جهت ارزیابی قابلیت ژئوتوریستی منطقۀ مورد مطالعه براساس مدل تحقیق، عمل نظر سنجی از بیست و پنج توریست و شش متخصص استفاده گردید. نتایج نشان داد که از نظر شاخص ارزش علمی، ویژگی‌های زمین‌شناسی همراه با میراث فرهنگی بیشترین امتیاز را در بین متخصصان و توریست‌ها بدست آورده‌است. این امر بیانگر وجود طیف وسیعی از اشکال زمین‌شناسی و ژئومورفیک در منطقۀ مورد مطالعه است. از نظر شاخص ارزش‌های فرعی نیز عناصر طبیعی و میراث فرهنگی بیشترین امتیاز را بدست آورده‌است. میزان آسیب‌پذیری منطقه از نظر متخصصان "سه" آمده است که نشان دهندۀ این است که منطقه از آسیب پذیری نسبتاً بالایی برخوردار می‌باشد. در نهایت بررسی سه شاخص فوق در ارزیابی نهایی ارزش ژئوتوریستی منطقه، نشان داد که این منطقه دارای ارزش ژئوتوریستی خوبی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Geo-Tourism Capability of Zahak Area in Hashtroud

نویسندگان [English]

  • Dr. Sayad. Asghari Saraskanroud 1
  • Dr. Fariba. Esfandyari 2
  • Dr. Vahid. Mohammadnejad 1
  • Dr. Batul. Zeinali 3
  • Saleh. Asghari Saraskanroud 4
چکیده [English]

In this study, the geo-tourism capability of Hashtroud Zahak area has been studied. This area has a wide range of elements and geomorphic processes for attracting  tourists interested in earth sciences. It is one of the most important historical centers of Azerbaijan from cultural and historical point of view. In this research, Hadžić model has been used. In this study, the value and importance  of each geo tourism location is estimated by three indexes, including Scientific value, secondary values and Vulnerability of that geotourism location. For this purpose, a survey was performed from 25 tourists and 6 professionals. Results indicated that geological features associated with cultural heritage have the highest score among professionals and tourists in terms of scientific value. This indicate a wide range of geological and geomorphological forms in the study area. Natural elements and cultural heritage have the highest score among professionals and tourists in terms of secondary values. Vulnerability from expert's view is 3,  that indicates  relatively high vulnerability of the area. Finally investigation of three indexes in the final assessment of the value of geo tourism indicated that , this area has a good geo tourism value.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geo-tourism
  • evaluation
  • Hashtroud Zahak area
  • Dynamic Model