سنجش تحقق‌پذیری ابعاد اجتماعی- اقتصادی اجرای طرح هادی در سکونتگاه‌های روستایی مورد شناسی: روستای کناره- شهرستان مرودشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

2 استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

چکیده

از سال‌های اولیة انقلاب اسلامی و توجه به گفتمان عدالت‌‌طلبی در راستای رفع محرومیت از چهرة نواحی سکونتگاهی مختلف کشور، توجه به عمران و آبادانی روستاها مورد توجه جدی دولتمداران و برنامه‌ریزان قرار گرفت؛ بطوری‌که با تشکیل نهادهایی همچون جهاد سازندگی و بنیاد مسکن در این زمینه، طرح‌ها و پروژه‌‌های فراوانی به منظور بهبود زندگی روستاییان تهیه و اجرا گردید. در این میان طرح «روانسازی و بهسازی» یا همان طرح هادی روستایی از مهم­ترین برنامه­هایی بود که در جهت بهبود وضعیت اقتصادی- اجتماعی و ساماندهی کالبدی– فضایی سکونتگاه­های روستایی کشور تاکنون به مرحله اجرا درآمده‌است. هدف از این تحقیق، که از نوع کاربردی و به روش توصیفی– تحلیلی انجام گرفته است، سنجش و ارزیابی میزان تحقق­پذیری ابعاد مختلف اقتصادی- اجتماعی اجرای طرح هادی در روستای کناره از توابع بخش مرکزی شهرستان مرودشت می‌باشد. برای گردآوری اطلاعات، از روش‌های کتابخانه­ای و میدانی بهره گرفته شده و با توجه به حجم 410 خانواری جامعه آماری تعداد 90 سرپرست خانوار به عنوان نمونه انتخاب و مورد پرسشگری واقع شده است. برای پردازش داده­ها از روش­های آمار توصیفی و استنباطی از جمله آزمون t تک متغیره جفت، سنجش طیف لیکرت، و ویلکاکسون بهره گرفته شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن می­باشد که: بین متغیرهای اجرای طرح هادی و تحولات اجتماعی در زندگی روستاییان کناره ضریب همبستگی برابر با (r=/.017) می­باشد، که این مطلب رابطه معناداری را نمایش می­دهد. همچنین ضریب همبستگی بین متغیر اجرای طرح هادی و تحقق­پذیری ابعاد اقتصادی زندگی روستاییان مورد مطالعه برابر (r=/.024) بوده که رابطه معناداری را بیان می‌دارد. بنابراین اجرای طرح هادی در روستای کناره به لحاظ برآوردن اهداف اقتصادی- اجتماعی طرح در زمینه­ی بهبود محیط زیست و زندگی روستاییان موفق بوده و توانسته موجبات رضایتمندی نسبی ساکنین روستا را فراهم بیاورد. بدین­ترتیب فرضیه تحقیق مبنی بر وجود ارتباط بین اجرای طرح هادی در روستای کناره و اثرات مثبت آن در ابعاد اجتماعی و اقتصادی زندگی روستاییان اثبات می­گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis and Evaluation of Factors Affecting Land and Housing Prices In District No. 3 of Mashhad City

نویسندگان [English]

  • Dr. Ali. Shakoor 1
  • Dr. Ali. Shamsodini 2
چکیده [English]

In the early years of the Islamic Revolution and the discourse of justice in order to remove deprivation from the settlement areas of the country, the development of villages was seriously considered by the governorates and programmers, So that through the formation of institutions such as Construction  Jihad and Ministry  of Housing, a great deal of  projects and plans were prepared and implemented  to improve the life of villagers . In this respect, "facilitating and improving" plans or the same Hadi plans were the most important programs which have been performed for improving the economical, social situation and physical-spatial organization of rural settlements up to now. This research was performed by analytical –descriptive method, the aim of this research is measuring and assessment of the degree and level of realization of different social and economical aspects of performing Hadi plans in Kenare village of the central part of Marvdasht township. The data were gathered through library and field methods and with respect to the statistical society of 410 households, 90 head man of the families were selected as sample.Descriptive and presumption statistical methods including single-double variable t test , Likert spectrum measurement and Wilcoxon signed rank test have been used. The research results shows that a correlation coefficient of r=0.017exists  between Hadi plan variables and social changes in the rural life of Kenare village, which indicates a significant relationship. Also the correlation coefficient between the variable of implementing Hadi plan and realization of economic aspects of the under study villagers' life is equal to r=0.024 which indicates a significant relationship. Therefore, implementing Hadi plans in Kenare villages was successful for meeting the economical-social objectives in view of environmental improvement and villagers' life and could provide the relative  satisfaction of rural habitats. So that, the assumption of research based on Hadi plan in Kenare village and  its positive effects on the social and economical life of villagers' life is confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Village
  • Hadiplan
  • Social change
  • Economic change
  • Kenare
  • Marvdasht