بررسی میزان تأثیرپذیری کیفیت مسکن از فاکتورهای امنیت تصرف ادراکی مورد شناسی: سکونتگاه‌های غیر رسمی شهر همدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پرند، ایران

2 کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، ایران

3 عضو هیئت علمی گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، ایران

4 دانشیار گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

سکونتگاه‌های غیررسمی به مثابۀ یکی از پیامدها و ویژگی‌های بارز شهرنشینی معاصر در کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران بوده‌اند.گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی، از جمله چالش‌های جدی فراروی تحقق ابعاد مختلف توسعۀ پایدار شهری، بویژه در کشورهای رو به پیشرفت تلقی می‌شود. این پدیدۀ ناخوشایند، نتیجه اعمال سیاست‌های خطی و آمرانه و به اصطلاح از بالا به پایین در برنامه‌های توسعۀ این کشورها بوده که مسئلۀ فقر شهری را بیش از هر وقت دامن زده و به پیروی از آن، ضرورت تغییراتی در نگرش به مسئله سکونتگاه‌های غیررسمی را مطرح ساخته‌است. دراغلب مطالعات انجام گرفته دربارۀ این مسئله، بهبود امنیت تصرف زمین برای ارتقاء شرایط زندگی خانوارها، ضروری قلمداد شده،است. درحال حاضر امنیت تصرف از مفهوم قانونی اولیۀ خود فاصله گرفته و وارد بحث‌های اجتماعی و روانشناسی شده‌است. روش تحقیق حاضر از نوع کاربردی و شیوۀ جمع‌آوری داده‌ها به روش پیمایشی بوده و از ابزار پرسشنامه برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها از روش‌های تحلیل عاملی اکتشافی، همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شده‌است. براساس این رویکرد، چهار عامل احتمال تخلیه، ترس از تخلیه، نبود شبکه‌های حمایتی و سطح درآمد خانوار متغیرهای اصلی تحقیق را تشکیل دادند. ضمن اینکه برای بررسی کیفیت مسکن پنج شاخص کالبدی مساحت زیربنا، نوع مصالح، پوشش سقف، جنس نما، کیفیت ساخت و تعمیر و نگهداری مورد توجه قرارگرفت. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که بین امنیت تصرف ادراکی و کیفیت مسکن رابطۀ مستقیم و مثبتی وجود دارد و عامل‌های سطح درآمد خانوار و شبکه‌های حمایتی از عوامل اصلی و مؤثر بر امنیت تصرف ادراکی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Effects of Perceptual Tenure Security Factors on the Quality of Housing, Case Study: Hamadan Informal Settlements

نویسندگان [English]

  • Sorush. Karami 1
  • Sanaz. karami 2
  • Dr. Abbas. Fakhraiee 3
  • Dr. Hosein. Zabihi 4
چکیده [English]

Informal settlements have been as a consequence of the prominent characteristics of contemporary urbanization in developing countries, including Iran. Expansion of informal settlements, is considered as the serious challenges  which this  research is facing with about the various aspects of sustainable urban development, especially in developing countries. This unpleasant phenomenon, has been the result of the linear and authoritarian policies and the so-called top-down development programs in these countries, Which of urban poverty has fueled more than ever and to follow that, the necessity of changes in attitude has raised the issue of informal settlements. Many large-scale studies have been conducted to find solutions for  this phenomenon, but before any action, the need is felt to identify the exact cause of this phenomenon. In many studies about this, improving land tenure security is deemed necessary for improving the living conditions of households. Currently, the security of tenure is far from their basic legal concepts, and are discussed in the social and psychological counseling. For data analysis methods, exploratory factor analysis, correlation and regression are used. This approach is based on four factors: the possibility of evacuation, the fear of evacuation, lack of support networks and household income levels, which formed the main variables. Furthermore, to evaluate the quality of housing, five physical parameters: Floor Area, materials, roof covering, facade materials, quality of construction and maintenance were considered. Method of study, is field study and a questionnaire was used to collect data. The results show that the security of tenure and housing quality are positively correlated, and lack of support networks is a key factor in reducing security of tenure. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Informal settlements
  • insecurity of property
  • tenure security perception
  • quality of housing
  • the city of Hamadan