تحلیل عوامل مؤثر بر توزیع فضایی فقر در نواحی روستایی، با تأکید بر ویژگی‌های اقتصادی- اجتماعی مورد شناسی؛ دهستان محمود آباد، شهرستان شاهین دژ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه زنجان

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه زنجان

چکیده

نقاط روستاها از گذشته به عنوان اجتماعات اولیه، نقش اساسی در شکل‌گیری و شکوفایی تمدنها داشته‌‌اند و افول بسیاری از تمدنها نیز، به ویرانی روستاها و بی توجهی به آنها، به عنوان عناصر پایۀ تولید و رونق اقتصادی مربوط می‌شود. در حال حاضر یکی از از عوامل اصلی در افول و ناکارآمدی تولیدی و زیستی نقاط روستایی ، مسئلۀ فقر می‌باشد. بنابراین مطالعه جهت شناخت عوامل فقر و ارائۀ راهکار برای حل آن از ضروریات است. در تحقیق حاضر به تحلیل عوامل مؤثر بر توزیع فضایی فقر در نواحی روستایی، با تأکید بر ویژگی‌های اقتصادی- اجتماعی پرداخته شده‌است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و از نظر ماهیت و روش به صورت توصیفی- تحلیلی می‌باشد. روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای و میدانی (پرسشنامه، مصاحبه) وجهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار) و آمار استنباطی استفاده شده‌است. جامعۀ آماری تحقیق حاضر، خانوارهای روستایی دهستان محمودآباد واقع در شهرستان شاهین دژ استان آذربایجان غربی می‌باشد. این دهستان در سرشماری سال 1390 دارای 26 روستای دارای سکنه و 8206 نفر جمعیت و 2154 خانوار است. با توجه به گستردگی منطقۀ مورد مطالعه و به منظور مطالعۀ دقیق 11 روستا، استفاده از فرمول اصلاح شدۀ کوکران انتخاب و بین طبقات جمعیتی مختلف دهستان از طریق روش نمونه‌گیری طبقه‌بندی، توزیع گردید. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که عامل دارایی، تحصیلات و اعتبارات بانکی از مهمترین عوامل مؤثر بر توزیع فضایی فقر در محدودۀ مورد مطالعه بوده‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Factors Affecting the Spatial Distribution of Poverty in Rural Areas, by Emphasizing on the Economic-Social Characteristics, Case Study: Mahmoudabad Village, Shahin Dej Town Ship

نویسندگان [English]

  • Dr. Behruz. Mohammadi Yegane 1
  • Mehdi. Cheraghi 2
  • Zahra. Yazdani 3
چکیده [English]

From the past times, rural areas as the basic communications have had a major role in the formation and flourishing  of civilizations and decline of  a great number of civilizations, is concerned to the  destruction of villages and disregarding them as basic elements of production, and economic prosperity.  At the present, one of the main elements of the production and environmental  decline and inefficiency is poverty.So the study to identify  poverty reasons and presenting solutions is essential. The present study analyzes the factors affecting the spatial distribution of poverty in rural areas, by emphasizing on the economic- social  characteristics. This study  is of applied one and from the view point of nature and method is of descriptive – analytical one.The method for collecting information is of library and field data collection (questionnaires, interviews) and descriptive statistics (mean, standard deviation) and inferential statistics  were applied for analyzing information.The present research population is the families of Mahmoudabad county , located in  West Azarbaijan Shahindezh township. The county has 26 villages with population in 2011 Census with  8206 Population and 2154 Households. With respect to the  spread of the under study area and for detailed and accurate study, 11 villages were selected by Kocharan modified formula and distributed between different population classes of the village through classification sampling method. The results show that the elements of  assets, education and banking credit are the most  important factors affecting the spatial distribution of poverty in the study area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • rural poverty
  • rural development
  • spatial distribution