بررسی عوامل مؤثر بر تحقق‌پذیری اهداف طرح صدور سند مالکیت اماکن روستایی مورد شناسی: شهرستان دامغان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

امروزه از نظر قانونی مهم‌ترین راه تثبیت مالکیت، برخورداری از سند است. صدور سند اماکن روستایی، گامی در جهت بهره‌مندشدن جوامع روستایی از مزایای مالکیت تثبیت‌شده در جهت توسعۀ موزون است؛ زیرا منابع به صورت منطقی و عادلانه میان مردم روستا به گونه‌‌ای تقسیم می‌شود که همۀ روستاییان امکان می‌یابند مانند جوامع شهری از حقوق حقّۀ خود در زمینه‌های مختلف اجتماعی-اقتصادی و حقوقی بهره‌مند گردند. هدف از انجام این تحقیق بررسی عوامل مؤثر در تحقق‌پذیری اهداف طرح صدور سند مالکیت در شهرستان دامغان است. روش تحقیق در این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی و تحلیلی است. جامعۀ آماری تحقیق شامل خانوارهای روستایی ساکن در 7 روستای شهرستان دامغان است، که با استفاده از فرمول کوکران 216 پرسشنامه به روش سیستماتیک تصادفی در سطح منطقۀ مورد نظر گردآوری شده است. در این پژوهش برای تعیین سهم نسبی متغیرهای مستقل در متغیر وابسته از روش رگرسیون گام به گام استفاده شده است. رگرسیون مربوط به عوامل تحقق‌پذیری طرح صدور سند بر متغیر وابسته طرح صدور سند نشان‌دهنده این است که، متغیرهای مستقل در مدل 14.4 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین می‌کنند و متغیر کالبدی بیشترین تأثیر را در متغیر وابسته داشته است. با توجه به یافته‌های پژوهش، راهکارهایی از قبیل افزایش اطلاعات و آگاهی مدیریت محلی روستایی نسبت به طرح صدور سند و اهداف آن، محول‌کردن وظایف بیشتر به مدیریت روستایی، در نظر گرفتن معافیت‌های مالی برای خانوارهای ساکن در روستاها جهت صدور سند و استفادۀ بیشتر از فکر، تجربه و دانش اهالی در تعیین حد و مرز املاک و غیره پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Investigation of Factors Affecting the Fulfillment of the Objectives of Title Deed Issuance Plan(Case Study: Damghan County)

نویسندگان [English]

  • Dr. Ali akbar anabestani 1
  • fatemeh foadi 2