دوره و شماره: دوره 5، شماره 15، مرداد 1394، صفحه 1-256 
بررسی نقش گردشگری در توسعۀ شهری کرمانشاه

صفحه 85-100

10.22111/gaij.2015.2073

دکتر احمد پوراحمد؛ فرانک بهدوست؛ دکتر رحمت ا... فروهودی


بررسی تأثیر کیفیت خدمات بر رضایت گردشگران مورد شناسی: گنبد سلطانیه

صفحه 101-116

10.22111/gaij.2015.2074

دکتر حسین پناهی؛ دکتر داوود بهبودی؛ حمید ذوالقدر؛ علی ذوالقدر


ارزیابی مخروطه‌افکنههای شمال شرق ریوند به عنوان منابع بالقوه سنگدانه و ارتباط آن‌ها با فرایندهای ژئومورفولوژی

صفحه 137-154

10.22111/gaij.2015.2076

دکتر شهرام بهرامی؛ دکتر سید محمود فاطمی عقدا؛ کاظم بهرامی؛ محمد معتمدی راد؛ سیما پور هاشمی