ارزیابی سنجش سطح پایداری توسعه در محلات منطقۀ 9 شهر مشهد بر اساس مدل‌های سلسله‌مراتبی و تحلیل شبکه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری ، دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

امروزهتوسعۀ پایداردرتمامابعاداجتماعموردتوجهاست. همچنینباتوجهبهاهدافوابعادتوسعهوویژگی‌هایجوامعمختلف (امکانات، محدودیت‌ها و غیره) برایرسیدنبهتوسعۀ پایداربهویژهپایداریشهری،راهکارهاییبایداتخاذ شودکهازآن جملهمی‌توانبهتوسعهدرسطحمحلهو برنامه‌ریزی محله مبنا اشاره نمود. در این مقاله شاخص‌های پایداری و میزان پایداری در سطح محلات منطقۀ 9 شهر مشهد مورد سنجش قرار گرفته است. روش پژوهش توصیفی – تحلیلی است که از مدل‌های سلسله‌مراتبی و فرآیند تحلیل شبکه استفاده شده است. در این پژوهش 13 شاخص پایداری در سطح 11 محلۀ منطقۀ 9 به کار گرفته شده و بر اساس بررسی‌های صورت‌گرفته، محلۀ شهرآرا در مدل سلسله‌مراتبی و محلۀ آب و برق و اقبال در فرآیند تحلیل شبکه به‌عنوان پایدارترین محلات شناخته شده‌اند. در هر دو مدل، پایدارترین محلات در مرز مشترک منطقه با سایر مناطق و محلات ناپایدار در محلات جدید و تازه‌ساخت واقع شده‌اند که دارای زیرساخت‌‌ها و امکانات کمتری هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spatial Analysis of Development Indicators in Urban and Rural Region of Kohgiloye and Boyerahmad Province

نویسندگان [English]

  • Dr. hosein nazmfar 1
  • somayeh roshan roodi 2