بررسی امکان ایجاد پیاده‌راه‌های گردشگری در مراکز شهری موردشناسی: مرکز شهر زنجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام(ره)-شهر ری

3 کارشناس ارشد معماری

چکیده

شهرها یادگارهای زمان‌های گذشته را در دل خود جای داده و میراث‌دار فرهنگ‌ها و تمدن تاریخی خود هستند که اکثر این یادمان‌ها در بخش مرکزی شهرها که اغلب قدیمی‌ترین بخش شهرند، جای دارند. امروزه این یادمان‌های تاریخی و تمدنی بشر به همراه سایر جاذبه‌های شهری؛ مانند مراکز خرید و پذیرایی و...، مجموعۀ متنوعی از قابلیت‌های گردشگری را در خود جای داده‌اند که در صورت توجه و هدایت مناسب می‌تواند به ارتقای گردشگری و در نتیجه توسعۀ شهری بینجامد. از جملۀ این ابزارها، طراحی و ایجاد یا تقویت مسیرهای گردشگری پیادۀ شهری براساس ضوابط و معیارهای مربوطه است. بخش مرکزی شهر زنجان نیز با دارابودن جاذبه‌های متنوع تاریخی، فرهنگی، خرید، پذیرایی و... می‌تواند در صورت برنامه‌ریزی مناسب، پذیرای گردشگران بسیار بوده و به تقویت گردشگری شهری منجر شود. مقالۀ حاضر با هدف بررسی امکان احیاء پیاده‌راه‌های مرکزی شهر زنجان برای استفاده گردشگران و شهروندان و دستیابی به استراتژی‌ها و راهکارهای مورد نیاز، به بررسی مبانی نظری موضوع و سابقۀ آن در سطح جهان و ایران و مزایای ایجاد آن پرداخته و ضمن توصیف بخش مرکزی زنجان از نظر توزیع جاذبه‌ها و کیفیت معابر و تعریف مسیرهای پیادۀ گردشگری، نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهای آن را از طریق تحلیل سوات (SWOT) ارزیابی کرده و در نهایت استراتژی‌های تهاجمی و راهکارهای مورد نیاز ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Feasibility Study of Tourist Walking Routs in Downtowns (Case study; Zanjan Downtown)

نویسندگان [English]

  • Ameneh joori 1
  • dr. Rahim sarvar 2
  • Javid moniri 3