بررسی تأثیر کیفیت خدمات بر رضایت گردشگران مورد شناسی: گنبد سلطانیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز

3 دبیر مطالعات داخلی سازمان صنعت معدن تجارت استان زنجان

چکیده

صنعت گردشگری یکی از آسان‌ترین، کم‌هزینه‌ترین و کم‌آلاینده‌ترین صنعت‌ها برای کسب درآمد محسوب می‌شود. به علت ویژگی‌های منحصربه‌فرد گردشگری، این صنعت از سوی صاحب‌نظران به صادرات پنهان شهرت یافته است. از مؤلفه‌های مؤثر بر رشد گردشگری در مقاصد گردشگری، کیفیت ارائۀ خدمات است که می‌تواند زمینۀ جذب گردشگران را فراهم آورد. لذا این پژوهش به منظور اندازه‌گیری میزان اثرگذاری کیفیت محصول گردشگری بر رضایت گردشگران در گنبد سلطانیه صورت گرفته است. پژوهش حاضر شامل چهار فرضیه است. داده‌های تجربی از طریق توزیع 382 عدد پرسشنامه در بین گردشگران گنبد سلطانیه جمع‌آوری شده و با استفاده از نرم‌افزارSPSS- 20مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون پیرسون نشان می‌دهد که: تسهیلات، دسترسی، جذابیت و تصویر ذهنی از مقصد همبستگی مثبت و از لحاظ آماری معنی‌داری با رضایت گردشگر دارند. طبق نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره، متغیرهای تسهیلات، دسترسی و تصویر ذهنی از مقصد رابطۀ معنی‌داری بر رضایت گردشگر دارند؛ اما متغیر جذابیت به دلیل عدم تأثیر معنادار بر رضایت گردشگر از مدل خارج شد. با استفاده از روش تحلیل مسیر، آثار مستقیم و غیرمستقیم سه متغیر باقی‌مانده بر رضایت گردشگری مورد آزمون واقع شد. نتایج نشان می‌دهد که متغیرهای تسهیلات، دسترسی و تصویر ذهنی از مقصد، به ترتیب بیش‌ترین تأثیر را بر رضایت گردشگران داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect Quality of Tourism Product on Tourists' Satisfaction (Case Study Soltanieh Dome)

نویسندگان [English]

  • Dr. hosein panahi 1
  • dr. davood behboodi 1
  • hamid zolghadr 2
  • ali zolghadr 3