بررسی نقش گردشگری در توسعۀ شهری کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه جغرافیای انسانی دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران

2 کارشناسی ارشد برنامه ریزی توریسم ، دانشگاه تهران

3 استاد بازنشسته گروه جغرافیای انسانی دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران

چکیده

امروزه گردشگری، جایگاه خاص در اقتصاد کشورها داشته ‌‌و نقش ‌فعال و مؤثری را در ارتقای ساختار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها به خصوص کشورهای در حال توسعه دارد. در ایران با وجود فراهم‌بودن زمینه‌های مناسب تاریخی- فرهنگی و جاذبه‌های طبیعی برای جذب گردشگر در شهرها هنوز در طرح‌های فضایی - کالبدی شهری توجه چندانی به نقش گردشگری و آثار مختلف آن بر توسعۀ شهری لحاظ نشده است. شهرستان کرمانشاه به عنوان بزرگترین شهرستان استان و نیز منطقۀ غرب است که علی‌رغم برخورداری از سابقۀ شهرنشینی و وجود جاذبه‌های طبیعی، تاریخی، فرهنگی و مذهبی که می‌تواند موجب بهبود اقتصادی آن شود درگزارش‌های ملی جمهوری اسلامی ایران ازنظر دارابودن شاخص‌های توسعۀ انسانی جزء استان‌های محروم قرارگرفته است. بهره‌برداری از این موقعیت نیازمند برنامه‌ریزی جامع و فراگیر به منظور شناخت نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید و ارائۀ راهبردهای بهینه به منظور توسعۀ شهر است. رونق‌دادن به کانون‌های گردشگری در این شهر جهت فراخوانی توسعه به این منطقه، باید مورد توجه قرارگیرد. روش این تحقیق توصیفی- تحلیلی و از نوع کاربردی است .علاوه بر مطالعات اسنادی و کتابخانه‌ای، از روش پیمایشی نیز بهره گرفته شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها ازمدل SWOTاستفاده شد. در این مدل مشخص شد که گردشگری شهر کرمانشاه با 11 نقطۀ قوت ،11 نقطۀ ضعف ،11‌ فرصت و 10 تهدید خارجی مواجه است. نتایج این تحلیل هم نشان می‌دهد که گردشگری شهر کرمانشاه در مرحلۀ رشد و شناخت است و استفاده از راهبردهای تهاجمی در اولویت قرار دارد. در نهایت به ارائۀ راهبردهایی به منظور توسعۀ شهر از طریق توریسم در شهرستان کرمانشاه پرداخته‌ایم و با استفاده از ماتریس QSPM  جذاب‌ترین راهبردهادردسته اولویت‌های اول، دوم و سوم مشخص شد و سپس پیشنهادهایی در این زمینه ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Investigation of the Role Tourism in Urban Development of Kermanshah

نویسندگان [English]

  • Dr. ahmad poor ahmad 1
  • faranak behdoost 2
  • dr. rahmatollah farhoodi 3