دوره و شماره: دوره 5، شماره 16، مهر 1394، صفحه 1-248 
جدایی‌گزینی اجتماعی شهر کامیاران؛ تحلیلی بر شاخص‌های ناهمسانی و انزواگرایی فضایی

صفحه 1-18

10.22111/gaij.2015.2159

حسن جواهری؛ دکتر حسین حاتمی نژاد؛ دکتر کرامت اله زیاری؛ دکتر احمد پوراحمد