ارزیابی کیفیت زندگی در سکونتگاههای غیررسمی شهرها مورد شناسی: محلۀ اسلام‌آباد شهر زنجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه زنجان

2 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه زنجان

3 استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده

رشد شهرنشینی و تمایل جمعیت‌های انسانی به محیط‌های شهری، بستر با اهمیت شدن مفهوم کیفیت زندگی شهری را بیش از پیش فراهم ساخته است. هدف کلی این پژوهش ارزیابی کیفیت زندگی در سکونتگاههای غیررسمی با نمونۀ موردی محله اسلام آباد شهر زنجان است. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و پیمایشی است. شیوۀ گردآوری اطلاعات به روش میدانی در قالب پرسش‌نامه بوده است که در آن 145 خانوار به‌صورت سیستماتیک به‌عنوان نمونه انتخاب شده‌اند. به‌منظور ارزیابی کیفیت زندگی از هر دو بُعد عینی و ذهنی شامل 4 شاخص اصلی (اجتماعی- فرهنگی- مذهبی، کالبدی، اقتصادی و کالبدی) و 23مؤلفه استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از مدل Topsis و AHP استفاده شده تا به ارزیابی شاخص‌های کیفیت زندگی در محله اسلام پرداخته شود. نتایج پژوهش حاکی از اختلاف در تمام شاخص‌هاست، اما این اختلاف در شاخص اقتصادی و کالبدی چشمگیر است. نتایج نشان داد که اولاً، محلۀ اسلام آباد در وضعیت نامطلوبی از نظر شاخص‌‌های کیفیت زندگی قرار گرفته و این اختلاف در شاخص‌‌های اقتصادی و کالبدی چشمگیر است. ثانیاً، رابطه متقابل و معناداری میان شاخص‌ها در محله وجود دارد. ثالثاً، دیدگاه ذهنی شهروندان ساکن در محله اسلام آباد تحت شرایط اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، کالبدی تغییر می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of the life quality in informal settlementsin of the cities (Case study: Islamabad district of Zanjan City)

نویسندگان [English]

  • Saeed Najafi 1
  • Mohsen Ahdnejad 2
  • Ismaeil Daviran 3
چکیده [English]

 
 
Growing  the urbanization and  population tendency to urban environments has provided the situation for becoming  important the  urban life more than before. The overall objective of this study was to assess quality of life in informal settlements of  Islamabad City  in  Zanjan province. The research method is descriptive – analytical and surveying. Method  of gathering data is the field one and in a form of  questionnaire , where 145 households were systematically selected as sample . In order to assess the life quality,  both the objective and subjective aspects  consisting  4 main indicators ( socio - cultural - religious , physical , economic and physical ) and 23 components have been used. Topsis and AHP model were used for the analysis of data in order to  assess  the quality of life in Islamabad .The research results indicate the difference in all indices but this difference is distinguished in economical and physical indicators. The results showed that firstly, Islamabad is placed at an undesirable condition from life quality indices and this difference is distinguished in economical and physical indices. firstly, there exists a significant and  bilateral relationship between the indices in a district. thirdly,    ,the subjective views of the citizens residing in Islamabad will change under the social cultural, economical and  physical changes.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality of life - informal settlements - Islamabad - Zanjan City