ارزیابی عملکرد دولت محلی شهری در نظام‌های سیاسی متمرکز مورد شناسی: شوراهای اسلامی شهرهای ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه پیام نور

چکیده

دولت محلی یکی از اجزای ساختاری نهادهای اداره امور کشور در دوره مدرن است که عملکرد آن متأثر از عوامل گوناگونی می‌باشد. در این میان، نظام سیاسی یکی از مهمترین مؤلفه‌های مؤثر بر عملکرد دولت محلی در هر کشور است. به‌طور کلی، نظام‌های سیاسی به سه دستۀ نظام‌های تک ساخت، فدرال و ناحیه‌ای تقسیم می‌شوند که در این میان کشور ایران دارای نظام سیاسی تک ساخت است و شوراهای اسلامی شهر به‌عنوان نماد دولت محلی در این ساختار و در قانون اساسی تعریف شده است، اما شوراهای اسلامی شهر در مرحله عمل دچار مشکلات زیادی بوده‌اند و حوزۀ عملکردی آنها تابع ساخت قدرت و نظام سیاسی ایران بوده است. بر این اساس، این تحقیق به دنبال بررسی تأثیر نظام سیاسی متمرکز و تک ساخت بر شوراهای اسلامی شهر در ایران است. بدین منظور در این پژوهش، نظام شوراهای اسلامی شهری ایران بر مبنای قانون اساسی، قوانین عادی شوراهای اسلامی و اصلاحات آن و اسناد و تفسیرهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است. دادههای تحقیق به شیوه کتابخانه‌ای و اسنادی گردآوری شده و به شیوۀ تحلیل محتوا، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که نظام سیاسی بر اساسنامه، حدود اختیارات، میزان استقلال و تصمیم‌گیری دولت محلی تأثیر گذاشته و باعث کارآمدی اندک دولت محلی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Performance of Urban Local Government in Unitary Political Systems Case Study: Islamic Councils of Iran’s Cities

نویسنده [English]

  • Dr. Hadi Veicy
چکیده [English]

The local government is one of the structural elements of governing the state in the modern age. The performance of it depends on different factors that the  political system is the most important  effective factors on local government in each country. Generally, political systems  are divided in to there groups: single party states, federal states and regional states. Iran has unitary political system and the Islamic Councils of the city have been defined as  the symbol of local government in this structure  and in the constitution. But in practice, the Islamic Coucils have been faced with a great deal of problems and their operaing limit are controlled by the  power   and political system of Iran. On this basis, this research aims to study the effect of unitary and single party political systems on the Islamic Councils of  the cities in Iran. To this end,  in this study, the system of the Islamic Councils  of the cities of Iran based on the constitution laws, common laws of the Islamic Councils and its revisions, documents and comments of Guardian Council have been studied . Research data has been gathered by library and documentary method and was analyzed by content analysis method.
The results showed that the political system affects  on the statute, the degree of independancy and the decision making of the local government  and has caused a little  improvement in the efficiency of the local  government.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political System
  • Centralization
  • Local Government
  • Islamic Council of the city