تدوین راهبردهای باززنده سازی بافت قدیم شهر سمنان با استفاده از تکنیک های FAHP‌و SWOT

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، عضو هیأت علمی گروه مدیریت دانشگاه سمنان، رئیس دانشکده گردشگری و کویر شناسی

2 کارشناس ارشد، مربی، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیر دولتی کومش سمنان

چکیده

سیری گذرا بر سیمای شهر سمنان، بافت‌های قدیمی با ارزشی را به نمایش می گذارد که همگی در گذشته نه چندان دور، از تحرک، نشاط و سرزندگی مطلوب برخوردار بودهاند.‌ کم توجهی به برنامه‌های ساماندهی و احیای بافت‌های قدیم در طول سالیان متمادی سبب شده تا آنها رونق، کارایی و فعالیت پیشین را از دست داده و به‌عنوان بافت مسئله‌دار و چالش برانگیز در سیستم شهری مطرح گردند. در همین راستا مقاله حاضر با هدف تدوین و اولویت‌بندی راهبردهای باز زنده‌سازی بافت قدیم تدوین شده است. پژوهش حاضر در زمرۀ تحقیقات توصیفی-‌پیمایشی قرار دارد. جامعه آماری پژوهش را خبرگان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، شهرداری سمنان و تنی چند از اساتید رشتۀ جغرافیا تشکیل داده‌اند. در گام اول شاخص‌های مناسب سنجش مؤلفه‌های باز زنده‌سازی احصاء و در گام دوم جهت تعیین نقاط ضعف، قوت، تهدید و فرصت شاخص‌ها توسط آزمون t استیودنت مورد سنجش و بررسی قرار گرفتند. سپس راهبردهای مؤثر باز زنده‌سازی بافت قدیم توسط تکنیک SWOT تدوین و با کمک تکنیکFAHP اولویت‌بندی شد. در این راستا و جهت جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامۀ محقق ساخته در قالب طیف لیکرت و مقایسات زوجی استفاده شد. نظرات اساتید و استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی، روایی محتوا و سازه، ابزار سنجش را تأیید نمود. همچنین ضریب پایایی 0.856 برای ابزار سنجش محاسبه شده است که میزان مناسبی است. نتایج نهایی حاصله از تکنیک FAHP نشان می‌دهد سه راهبرد بازنگری در سیاست‌های اطلاع رسانی از جمله برگزاری کارگاههای آموزشی و اطلاع رسانی به مردم و بازاریان و سرمایه گذاران در خصوص فرصت‌های سرمایه‌گذاری، آموزش به ساکنان بافت قدیم در خصوص نحوه نگهداری و حفظ محل سکونت خود و تهیه نقشة جامع زیر ساخت‌ها جهت هماهنگی ارائه خدمات مؤثرترین راهبردهای باز زنده‌سازی بافت قدیم شهر سمنان هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development of Revitalization Strategies of Old textures of Semnan City using FAHP and SWOT techniques

نویسندگان [English]

  • Dr. Aliakbar aminbeidokhti 1
  • Navid sharifi 2
چکیده [English]

A short glance on the feature of Semnan city demonstrates valuable old textures which all in a  short time a go had mobility and were  dynamic  ,happy and alive. Lack of a attention to organizing programs and revival of old textures during the successive years has caused them to lose their pervious efficiency, attractiveness  and activity and be considered as problematic and challenging textures in urban cities. In this respect, the present article has been compiled to the aim of developing and prioritization of revitalization strategies of old textures.  This is a descriptive - surveying research. Statistical population of the research includes experts and professionals of  Cultural Heritage and Tourism Organization, Semnan municipality experts and some geography professors. At the first step, the appropriate indices of measuring revitalization components were obtained and at the second step, for  identifying the weak and strong points , threat and opportunity , theindices  were examined and measured by Student's  T test , then the effective strategies of revitalization of the old textures were developed by SWOT  and prioritized by FAHP.In this respect and for collecting data , two researchers made questionnaires in the form of Likert scale and paired comparison were used. Professors comments and the use of exploratory factor analysis, confirmed the content and validity of the instrument. The reliability coefficient of the instrument is calculated as 0.856, which is a good amount. For data analysis, a one way t-test, SWOT Tecqniue and analytical hierarchical fuzzy technique were used. The results indicate the three reconsideration strategies including holding workshops and information dissemination to the public and investors regarding investment opportunities, education to the residents of the old tissue regarding the maintenance of their locations and preparing a comprehensive infrastructure map for coordination of service delivery, are the most effective strategies for Revitalization of old semnan city textures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Revitalization
  • Old textures
  • Analytical Hierarchical Fuzzy Technique
  • SWOT