جدایی‌گزینی اجتماعی شهر کامیاران؛ تحلیلی بر شاخص‌های ناهمسانی و انزواگرایی فضایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تهران

2 اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان

3 اﺳﺘﺎد داﻧﺸﻜﺪه ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان

چکیده

سنجش الگوها و روندهای جدایی ‌گزینی شهری، اغلب با استناد به شاخص‌‌هایی صورت ‌می‌‌پذیرد که الگویابی فضایی توزیع افراد ساکن در یک شهر را به خوبی نشان نمی‌‌‌دهد. در این مقاله رویکرد جدید سنجش میزان جدایی ‌گزینی فضایی بین چندین گروه ارائه شده است. این رویکرد این امکان را برای محققان فراهم می‌‌سازد تا جدایی‌ گزینی در هر مقیاسی را محاسبه نمایند. این پژوهش از نظر اهداف، کاربردی و از نظر شیوه انجام، توصیفی ـ تحلیلی است. اطلاعات و داده‌های این پژوهش از طریق پیمایش میدانی نمونه‌های انتخاب‌ شده به روش فضاییِ تصادفیِ طبقه ‌ای جمع ‌آوری شده است. در این مقاله جدایی‌‌‌‌گزینی اجتماعی شهرکامیاران در قالب سه متغیر درآمد، زبان و مذهب با استفاده از شاخص‌های معرفی ‌شده محاسبه شده است. نتایج شاخص‌ها با استفاده از آزمون P-Value نشان‌دهندۀ سطح اطمینان بالای سنجش جدایی‌گزینی در این مطالعه است. بر اساس نتایج نمونه موردی، با افزایش در مقیاس مطالعه، میزان شاخص‌های جدایی‌گزینی کاهش می‌یابد. شدت جدایی‌گزینی در سه محدوده شاخص (شمال شرقی، شمال غربی و جنوب شهر) در هر سه متغیر مورد مطالعه بیشتر از سایر نقاط شهر است. همچنین، میزان ناهمسانی متغیر مذهب در مقیاس محلی بیشتر از سایر متغیرها است و سه گروه درآمدی متوسط، گروه زبانی سوران و گروه مذهبی اهل سنت بیشترین میزان انزواگرایی فضایی را دارا هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social segregation of Kamyaran city : an analysis on spatial dissimilarity and spatial isolation

نویسندگان [English]

  • Hassan Javaheri 1
  • Hossein Hataminejad 2
  • Keramatollah Ziari 3
  • Ahmad PourAhmad 3
چکیده [English]

The measurement of urban segregation patterns and trends  is often taken place by relying  on  the indices which show clearly the spatial patterning of the population  distribution in a city. In this paper, the new approach of measuring
Spatial segregation between several groups has been presented. This approach allows the  researchers to measure the segregation at any scale. This research from the objective point of view is an applied one and its method is descriptive-analytical method, the data and information of this research has been collected by field surveying method and the selected samples were gathered by spatial random stratified method. In this paper, social segregation of Kamyaran city has been measured in the form of three variables of income, language and religion by using the introduced indices. The results of the indices by using P-Value test shows the high reliability level of segregation measuring at this study. Based on the results of the case study, by increasing the study scale, the value of segregation indices will decrease.  Intensity of segregation at the three indicator limits(the northeast, northwest and south part of the city) at each three  under study variables is more than the other points. Also dissimilarity value of religion variable is more than the other ones at local scale and the three variable of medium income, Soran group and Sunni  religious group have the highest degree of spatial segregation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social segregation
  • spatial segregation
  • dissimilarity
  • isolation
  • Kamyaran