تحلیل عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در فرایند استراتژی توسعۀ شهری (بررسی تطبیقی مناطق سه‌گانۀ شهر قزوین)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه پیام نور

چکیده

فرایند استراتژی توسعۀ شهری (CDS) به‌عنوان رویکردی نوین در برنامه‌ریزی شهری توسط سازمان ائتلاف شهرها در سال 1999 با هدف افزایش ارتقای مشارکت شهروندان و ایجاد حکمروایی خوب شهری مطرح گردید. در این پژوهش، جامعه آماری مورد مطالعه، شامل شهروندان مناطق سه‌گانۀ شهر قزوین است که به صورت تصادفی با استفاده از پرسش‌نامه و تحلیل نرم افزار آماری spss در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی، باهدف سنجش متغیرهای مؤثر بر مشارکت شهروندان در فرایند استراتژی توسعه شهری مورد مطالعه قرارگرفته است. نتایج حاصل از تحلیل داده‌های آمار ناپارامتری براساس آزمون F-TEST بین رابطۀ تحصیلات و میزان مشارکت در توسعه شهری، نشان می دهد که تفاوت‌های مشاهده شده در میزان مشارکت شهروندان در فرایند توسعه شهری در هر سه منطقه بر حسب تحصیلات واقعی بوده است و قابل تعمیم به جامعه آماری است و تفاوت‌های مشاهده شده بین میزان درآمد و مشارکت شهروندان از طریق F-test در منطقه 3  بر حسب درآمد واقعی نبوده است و قابل تعمیم به جامعه آماری نیست. نتایج بررسی رابطۀ بین شناخت و میزان مشارکت در تصمیم‌سازی و توسعه شهری از طریق ضریب همبستگی در منطقه 3 برابر با 0.456 با سطح معناداری 000/0 است. باید افزود که یافته‌های آزمون T، رابطه معناداری را بین توانمند سازی و میزان مشارکت در توسعه شهری در هر سه منطقه مورد مطالعه را نشان می دهد. از مؤثرترین مؤلفه‌های تأثیرگذار و ساختار فرصت در رویکرد استراتژی توسعه شهری در سطح مناطق مورد مطالعه، می‌توان از اصلاح و تغییر نگاه مدیریتی، داشتن رویکرد چشم‌اندازسازی همراه با مشارکت واقعی شهروندان را به‌عنوان یک ضرورت تام در فرایند استراتژی توسعه شهری قزوین نام برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of citizens' participation in urban development strategy process. Comparative analysis of three regions of Qazvin)

نویسنده [English]

  • Dr. Esmaeel Nasiri Hende Khale
چکیده [English]

The Urban Development Strategy (CDS) as a new approach to urban planning  was proposed by the Coalition of Cities in1999 to boost the participation of citizens and create the good governance of urban development.In this research ,the under study  statististical society includes the citizens of 3 districts of Qazvin, which has been studied as random by using questionnaires and SPSS statistical software analysis at  both  levels of descriptive and inferential statistics  with the aim of measuring the variables affecting on citizens' participation in urban development strategies process.The results obtained from  non-parametric statistical analysis  based on F-TEST between the relation of  education and  participation level in urban development indicates that the observed differences in the level of citizen's participation in urban development process in the three districts has been  real and can be generalized to the statistical society and the observed differences between the income rate  and participation level of citizens by F-TEST in district No.3 has not been based on the real  income and can not be generalized to the statistical society. The results obtained from the relation between the recognition and participation level in decision makings and urban development through correlation coefficient in district No.3 is equal to 0.456 with a significant level of 0.000. It should be added that T test findings show a significant relation between empowerment and participation level  in each under study district. As the  most effective factors and structure of opportunity in strategic approach of urban development in the under study area, it can be referred to modification and changing management approach , having prospective approach together with real participation of citizens as an absolute necessity in strategic process of urban development in Qazvin.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban development strategies
  • Participation
  • citizens
  • Qazvin city
  • Urban Management
  • economic – social base