ارزیابی نقش دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه روستایی مورد شناسی: بخش قره پشتلوی شهرستان زنجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور، تهران

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه شهید بهشتی تهران، مدرس دانشگاه

3 دانشجوی دکترای شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، مدرس دانشگاه

چکیده

یکی از اولویت‌های اساسی در توسعه روستایی، کاهش نابرابری بین شهر و روستا است و روستاییان به‌واسطۀ کمبود خدمات و امکانات ناچارند از طریق مراجعه مکرر به مراکز شهری، نیازهای خود را برطرف کنند. یکی از راه‌حل‌های برنامه‌ریزان روستایی، توسعه خدمات و برخی کارکردهای شهری در مراکز روستایی است؛ از جمله این خدمات، توسعۀ دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در مراکز روستایی است. به‌طوری که امروزه، 9721 دفتر ICT در روستاهای کشور فعالیت می‌کنند. بدین ترتیب، هدف این تحقیق ارزیابی نقش دفاتر ICT روستایی در توسعۀ روستایی بخش قره پشتلوی شهرستان زنجان است. روش تحقیق مقاله، توصیفی-تحلیلی است و برای گرد آوری داده‌ها از مطالعات میدانی و کتابخانه‌ای بهره گرفته شده است. جامعه آماری شامل 9 نقطه روستایی با 6417 نفر جمعیت در بخش قره پشتلو می‌باشد که دفاتر ICT روستایی در آنها مستقر است. حجم نمونه نیز با روش نمونه‌گیری کوکران، 95 نفر برآورد شد. برای تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیات پژوهش، از تکنیک آزمون تک نمونه ای t و مدل تحلیل مسیر و با کمک نرم افزارهای SPSS، excel و ARC GISاستفاده شده است. در این تحقیق، شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی، اطلاعاتی و خدماتی به‌عنوان متغیرهای مستقل و شاخص توسعۀ روستایی به‌عنوان متغیر وابسته درنظر گرفته شد و در سه بخش به بررسی نقش دفاتر ICT در توسعه روستایی پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که ضریب تأثیر دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی بر شاخص خدماتی 17.617، شاخص اطلاعاتی  9.898 ، و شاخص اقتصادی 8.810 بوده است. و این دفاتر با ارتقاء شاخصهای فوق، در روند توسعه روستا تأثیر گذاشته است. برای گسترش عملکرد این دفاتر در منطقه، توسعه زیرساخت‌های علمی، ارتباطی و فرهنگی و ارتباط بین نهادهای محلی با دفاتر ICT ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis the role of Information and Communication Technology agencies in Rural Development (Case Study: GharehPoshtlu district of Zanjan city

نویسندگان [English]

  • Dr. Om Salameh Babayi Fini 1
  • Majid Hazrati 2
  • Valiollah Rabiefar 3
چکیده [English]

One of the basic priorities in rural development is the reduction of inequalities between city and villages and the  villagers due to lack of services and facilities will supply their needs  through repeated references to urban centers. One of the solutions for rural planners is to develop the services and some urban usages in rural areas  including development of Information and Communication Technology (ICT) agencies in rural centers, so that about 9721 ICT agencies are working in the  villages of the country . Therefore, the aim of the study is to evaluate the role of ICT agencies  in rural area of GharehPoshtlu district of Zanjan city. The research method is descriptive-analytical method and library and filed studies have been used for gathering data. Statistical society includes 9 rural points with 6417 people in GharehPoshtlu district which  rural  ICT agencies are placed there.  The sample size  was estimated 95 people by Cochran sampling method. For data analysis and testing the research hypothesis , T single sample test , path analysis model  and SPSST , Exel and ARC GIS  have been used .  In this study, the economical, social, informative and service indicators were considered as in dependant variables and rural development index  was considered as dependant variable  and the role of rural agencies have been studied in three sections. The study results show that the effect coefficient of ICT agencies and rural communications on service index , informative index and economical index are 17.617, 9.898 and 8.810 respectively  and such agencies affect on the development trend of rural areas through promoting  the above mentioned indicators. To extend the functions  of such agencies  in the area , development of scientific , communication , cultural  infrastructures and communication  between local  institutions with ICT agencies is necessary

کلیدواژه‌ها [English]

  • rural development
  • Information and Communication Technology rural ICT
  • Ghareh Poshtlu district