ارزیابی توسعه کالبدی شهر دامغان بر اساس تکنیک‌های درجه تجمع، ضریب جینی و ضریب آنتروپی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور

2 دکتری برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه پوترا، مالزی

3 دکتری برنامه ریزی شهری، دانشگاه پوترا، مالزی

چکیده

در دهه‌های اخیر، توسعۀفیزیکیورشدجمعیتیشهرهایایرانبسیارسریعوشتابندهعملکردهاست،به‌طوری‌که رشدوگسترش شهرهابهصورت نوعیمعضلیامسئلهدرآمدهولزومتوجهبهمسائلشهریوبه‌ویژهمسائلکالبدیآندر قالبچارچوبیعلمی، اهمیتوضرورتیافتهاست. در این راستا، پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی برآناستتاباارزیابی توسعۀ کالبدی شهرها به فراهمکردناطلاعاتتحلیلی در زمینۀابعادمختلف رشدوتوسعۀکالبدیشهر،ماهیت مسائلوعواقبناشیازآنبپردازد. در این پژوهش شهر دامغان به‌عنوان نمونۀ مطالعاتی مورد بررسی قرار می‌گیرد، جمعیت شهر در طی 55 سال، بیش از 6 برابر و همچنین مساحت آن بیش از 15 برابر رشد داشته است. اطلاعات گردآوری شده به روش اسنادی و میدانی، به کمک تکنیک‌های درجۀ تجمع، ضریب جینی و ضریب آنتروپی مورد تحلیل قرار گرفته است. نتیجه حاصل از مطالعه الگوی توسعه کالبدی شهر بیان می‌دارد که با گذشت زمان هرچه به سال 1390 نزدیک شده‌ایم، توسعه شهر به‌سوی پراکندگی و پراکنش افقی نیل داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Physical development of Damghan city based on techniques of Degree of Aggregation, the Coefficient of Gini and the Coefficient of Entropy

نویسندگان [English]

  • Sajad ferdowsi 1
  • Tara Samiri 2
  • Iman Tabasi 3
چکیده [English]

In the recent decades, physical development and population growth of cites of Iran has been very rapid and accelerating, so that the growth of cities as a problem or issue and necessity of attention to urban issues, particularly its structural issues in scientific framework have been important and necessary. In this direction, the present study through descriptive –analytical method aims to evaluate physical development of cities in order  to provide analytical data on various aspects of physical development and growth,the nature of the problems and its consequences. In this research, Damghan city is examined as a case study. population of the city Within 55 years has increased more than 6 times and its area has a growth of  more than 15 times. Data collected by documentary  and field methods, have been analyzed using the techniques of Degree of Aggregation, the Coefficient of Gini and the Coefficient of Entropy.

The result obtained from the study of physical development of the cityindicates that  as we close to  year 2011,  the  development of  the city has intended to the  horizontal distribution  and dispersion .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Population
  • city
  • Physical development
  • Degree of Aggregation
  • Coefficient of Gini
  • Coefficient of Entropy