هوش فرهنگی جامعه میزبان و تـوسعه گردشگری روستایی مورد شناسی: منطقه رودبار قصران (شهرستان شمیرانات)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه شیراز

2 استادیار مدیریت جهانگردی دانشگاه مازندران

چکیده

توسعۀ گردشگری در نواحی روستایی همانند توسعۀ هر فعالیت دیگری، نیازمند مؤلفه‌‌های مختلفی است. وجود تعامل بین جامعۀ محلی و گردشگران، از جمله مؤلفه‌‌های تأثیرگذار در توسعه گردشگری است. در این ارتباط هوش فرهنگی مطرح است که بر تعامل بین این دو گروه تأثیر گذار است و سطح بالای آن می‌تواند تمایل جامعۀ محلی و حمایت آنان را از توسعۀ گردشگری به ارمغان آورد. بر همین اساس، در پژوهش حاضر به بررسی هوش فرهنگی و نیز تأثیرگذاری آن بر حمایت و تمایل جامعۀ محلی از  توسعۀ گردشگری در روستاهای منطقۀ رودبار قصران اقدام گردیده است. تحقیق حاضر از نوع کاربردی و روش‌شناسی آن توصیفی - تحلیلی به شیوۀ پیمایشی انجام گردیده است. جامعۀ آماری تحقیق، ساکنان محلی روستاهای منطقۀ مطالعاتی است که 267 خانوار به‌عنوان حجم نمونه تعیین و با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی شده، انتخاب گردیدند. نتایج به‌دست آمده بیانگر آنست که هوش فرهنگی نمونۀ آماری در سطح مطلوبی قرار دارد و در بین ابعاد، بُعد استراتژی در بالاترین اولویت قرار دارد. همچنین بر اساس نتایج مشخص شد که هوش فرهنگی بر حمایت و تمایل جامعۀ میزبان از توسعه گردشگری تأثیر گذار است که این تأثیر برخاسته از دو بُعد انگیزش و رفتار هوش فرهنگی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cultural intelligence of the host community, and rural tourism development Case study: Roudbar-e Qasran district (Shemiranat Township)

نویسندگان [English]

  • Dr. Saeed Reza Akbarianronizi 1
  • Dr. Mahdi Ramezanzadeh Lasboyee 2
چکیده [English]

Tourism development  in rural areas  as  the development of any  other activity entails different components. Existence of interaction between the local community and tourism are the factors effective on the tourism development. In this regard, Cultural intelligence is of effective factors influencing on the interaction of host community and tourists and its high level can provide the intent of host community and its support for tourism. On this basis, in the present study, the cultural intelligence and its effects on the support and tendency of the host community from tourism development in the villages of  Roudbar-e Gasran district has been studied. The present study is an applied one and has been done using analytical descriptive methodology and in a survey manner. Our statistical society is the  population of local households resident at our under-study villages, in which 276 villages have been selected as the sample and classified by random sampling method. The obtained results indicate that the cultural intelligence of statistical sample is at a desireable level and among the different aspects, strategy aspect is placed at the highest priority. Also, based on the results, it was revealed that cultural intelligence affects on the inclination and support of the host community toward tourism development which is due to the two aspects of motivation and behavior of cultural intelligence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism Development
  • Cultural intelligence
  • local residents
  • Roudbar-e Qasran